Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku ul. Chmielna 54/57.

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-08-2015
Numer ogłoszenia
200558/2015
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
06-08-2015

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-748 Gdańsk
Ulica
ul. Chmielna 54/57
Email
wsr@gdansk.uw.gov.pl; sebastian.gronowski@gda.rdos.gov.pl

Szczegóły

Gdańsk: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku ul. Chmielna 54/57.
Numer ogłoszenia: 200558 - 2015; data zamieszczenia: 06.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
--

V
zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku , ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 683 68 00, faks 58 683 68 03.

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gdansk.rdos.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku ul. Chmielna 54/57..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku ul. Chmielna 54/57.
polegających na:
a)Robotach rozbiórkowych części dachu oraz fragmentu stropu.
b)Wyniesieniu murów ponad płaszczyznę dachu i wykonanie zadaszenia w formie lukarny.
c)Wykonaniu schodów żelbetowych monolitycznych, wylewanych na mokro.
d)Wykonaniu systemowej obudowy więźby dachowej REI60
e)Wykonaniu izolacji murów styropianem i docieplenie w przestrzeni między krokwiami wełną mineralną.
f)Wykonaniu dodatkowego pasa jętek z desek.
g)Wykonaniu ścianek działowych.
h)Wykonaniu tynkowania
i)Wykonaniu posadzek.
j)Wykonaniu stolarki okiennej i drzwiowej łącznie z drzwiami p.poż. i kurtyną p.poż..
k)Malowanie
l)Wykonaniu granitowych okładzin schodów i balustrad ze stali nierdzewnej.
m)Wykonaniu instalacji co i montaż grzejników
n)Wykonaniu instalacji elektrycznej.
o)Montaż klimatyzatorów miejscowych.
p)Wykonaniu projektu systemu oddymiania klatki schodowej uwzględniającego Ekspertyzę pożarową i Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. ppoż.
q)Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej.
Przedmiot zamówienia określa:
Załącznik nr 1:
1.Projekt budowlany wielobranżowy - Zmiana sposobu użytkowania poddasza z nieużytkowego na funkcję biurową.
2.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
3.Przedmiar robót budowlanych
4.Przedmiar robót instalacyjnych i elektrycznych.
5.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branży elektrycznej.
6.Ponadto szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa umowa stanowiąca Załącznik nr 7 do SIWZ.
7.Roboty uzupełniające w budynku.
8.Ekspertyza pożarowa wraz z Postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku..
II.1.5)

 
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.11.00-9, 45.11.12.20-6, 45.31.00.00-3, 45.41.00.00-4, 45.42.00.00-7, 45.43.00.00-0, 45.44.21.00-8, 45.45.00.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zgodnie z art. 22 ustawy Pzp - w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ;
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni warunek jeżeli w tym zakresie udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył jedną robotę budowlaną, polegającą na przebudowie budynków administracyjnych, w obiektach czynnych o wartości jednostkowej nie mniejszej niż 200 000 zł. brutto.(wzór formularza wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 6 do SIWZ).
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji w budownictwie bez ograniczeń o specjalności budowlanej, kierownikiem robót o specjalności elektrycznej i kierownikiem robót o specjalności instalacje sanitarne.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł. brutto.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Gwarancja - 10

IV.2.2)

 
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umownych w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia.
2. Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić wskutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
a)wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego,
b)konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gdansk.rdos.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
ul. Chmielna 54/57,
80-748 Gdańsk.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2015 godzina 11:30, miejsce: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
ul. Chmielna 54/57,
80-748 Gdańsk
Kancelaria.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne