Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PREFABET s.c. Agnieszka Gruba - Formela, Wojciech Formela, ul. Długa 45, 84-214 Bożepole Wielkie kraj/woj. pomorskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Obiekt nr 1 -Konserwacja bieżąca i gruntowna rzek na terenie gminy Czarna Dąbrówka i Parchowo, Obiekt nr 2 - Konserwacja bieżąca i gruntowna rzek...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-08-2015
Numer ogłoszenia
202176/2015
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
07-08-2015

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-531 Gdańsk
Ulica
ul. Sucha 12
Email
a.czaplicki@zmiuw.gda.pl

Szczegóły

Gdańsk: Obiekt nr 1 -Konserwacja bieżąca i gruntowna rzek na terenie gminy Czarna Dąbrówka i Parchowo,
Obiekt nr 2 - Konserwacja bieżąca i gruntowna rzek na terenie gminy Bytów.
Numer ogłoszenia: 202176 - 2015; data zamieszczenia: 07.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
--

V
zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku - Dział Zamówień Publicznych , ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 3432254 do 56 w. 214, faks 058 3432617.

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zmiuw.gda.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obiekt nr 1 -Konserwacja bieżąca i gruntowna rzek na terenie gminy Czarna Dąbrówka i Parchowo,
Obiekt nr 2 - Konserwacja bieżąca i gruntowna rzek na terenie gminy Bytów..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na obiektach, z których każdy stanowi oddzielne zamówienie publiczne, na terenie powiatu bytowskiego;
2.charakterystykę obiektów, lokalizację, sposób wykonania robót budowlanych oraz przedmiary robót, określają dokumentacje projektowe stanowiące TOM III SIWZ;
3.wykaz obiektów, z których każdy stanowi oddzielne zamówienie publiczne oraz terminy wykonania robót na poszczególnych obiektach określono w druku (wykaz obiektów), stanowiącym integralną część SIWZ;.
II.1.5)

 
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.64.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy zrealizowali w okresie ostatnich pięciu lat przynajmniej jedno zamówienie z niżej wymienionego zakresu:
dla obiektu nr 1 i 2: - konserwacji bieżącej kanałów melioracyjnych lub rzek,
- konserwacji gruntownej kanałów melioracyjnych lub rzek.
Ocena spełniania tego warunku na zasadzie: spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie- dla obiektu nr 1 i 2: - konserwacji bieżącej kanałów melioracyjnych lub rzek,
- konserwacji gruntownej kanałów melioracyjnych lub rzek;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo to powinno być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy i złożone jako załącznik do oferty oraz musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo złożone przez wykonawcę w formie aktu notarialnego wymagane jest tylko w postaci odpisu lub wypisu notarialnego.
Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument ten winien być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawców. Pełnomocnictwo to powinno być złożone jako załącznik do oferty i musi być w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo złożone przez wykonawców w formie aktu notarialnego wymagane jest tylko w postaci odpisu lub wypisu notarialnego. Treść pełnomocnictwa w przypadku podmiotów występujących wspólnie musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Warunki płatności - 10

IV.2.2)

 
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, w przypadku nieprzewidywalnych do wystąpienia, niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację zamówienia. Zmiana może dotyczyć wyłącznie terminu realizacji umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.zmiuw.gda.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku Terenowy Oddział w Bytowie, ul. Młyńska 6, 77-100 Bytów (bezpłatnie) lub za zaliczeniem pocztowym..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2015 godzina 11:00, miejsce: oferty należy składać w siedzibie Zarządu, ul. Sucha 12, Gdańsk, w pok. nr 9 (sekretariat),otwarcia ofert: Obiekt nr 1 - godz. 12:00, Obiekt nr 2 - godz. 12:10;
w siedzibie ZMiUW WP w Gdańsku..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Obiekt nr 1 - Konserwacja bieżąca i gruntowna rzek na terenie gminy Czarna Dąbrówka i Parchowo..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na obiekcie, na terenie powiatu: bytowskiego;
2.Charakterystykę obiektu, lokalizację, sposób wykonania robót budowlanych oraz przedmiar robót, określa dokumentacja projektowa stanowiąca TOM III SIWZ..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.64.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015.4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90
2. Warunki płatności - 10CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Obiekt nr 2 - Konserwacja bieżąca i gruntowna rzek na terenie gminy Bytów..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na obiekcie, na terenie powiatu: bytowskiego;
2.Charakterystykę obiektu, lokalizację, sposób wykonania robót budowlanych oraz przedmiar robót, określa dokumentacja projektowa stanowiąca TOM III SIWZ..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.64.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015.4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90
2. Warunki płatności - 10
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne