Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
P.H.U.P. ARTEX JOLANTA MAZUR, POWSTAŃCÓW WARSZAWY 2/9, 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI kraj/woj. pomorskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Wykonanie remontu wybranych pomieszczeń w budynku D WEiA PG w Gd-Wrzeszczu przy ulicy Sobieskiego 7

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-08-2015
Numer ogłoszenia
202356/2015
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
07-08-2015

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-233 Gdańsk
Ulica
ul. Narutowicza 11/12
Email
cbiuro@pg.gda.pl

Szczegóły

Gdańsk: Wykonanie remontu wybranych pomieszczeń w budynku D WEiA PG w Gd-Wrzeszczu przy ulicy Sobieskiego 7
Numer ogłoszenia: 202356 - 2015; data zamieszczenia: 07.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
--

V
zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska Centrum Morskich Technologii Militarnych , ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. +48 58 347 15 49, faks +48 58 347 27 90.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu wybranych pomieszczeń w budynku D WEiA PG w Gd-Wrzeszczu przy ulicy Sobieskiego 7.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie remontu wybranych pomieszczeń w budynku D WEiA PG w Gd-Wrzeszczu przy ulicy Sobieskiego 7.
II.1.5)

 
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.43.21.00-5, 45.44.21.00-8, 45.44.21.00-4, 45.31.43.00-4, 45.31.57.00-5, 45.31.10.00-0, 45.31.11.20-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości 3 600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100).
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną do wykonania zamówienia, posiadającą doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowiska, jakie zostaną jej powierzone tj.:
a) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji minimum dwóch robót budowlanych w istniejących budynkach
b) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji minimum dwóch robót budowlanych w istniejących budynkach
UWAGA:
Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394).
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną do wykonania zamówienia, posiadającą doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowiska, jakie zostaną jej powierzone tj.:
a) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji minimum dwóch robót budowlanych w istniejących budynkach
b) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji minimum dwóch robót budowlanych w istniejących budynkach
UWAGA:
Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Lp. Dokument
1. Formularz oferty - z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do specyfikacji

2. Opcjonalnie, jeśli występuje pełnomocnik, pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej
w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę wspólną - zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy
A. Dokumenty wykazujące spełnianie warunków udziału w postępowaniu
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do specyfikacji
4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 5 do specyfikacji
5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 8 do specyfikacji
6. Opcjonalnie - jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polegał będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
B. Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania
8. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji
9. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
10. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 7 do specyfikacji
11. Opcjonalnie, jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdziale IX pkt 1, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brać udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych
w pkt 2 rozdziału X, tj. odpowiednio: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 do specyfikacji
C. Dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane spełniają wymagania zamawiającego
Opcjonalnie- w przypadku zastosowania nowej ścianki działowej - opis techniczny i technologiczny nowej ścianki potwierdzający spełnienie wszystkich wymagań zamawiającego, o parametrach nie gorszych od ścianki istniejącej lub ścianki o lepszych parametrach.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - gwarancja - 10

IV.2.2)

 
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana postanowień umowy
Zmiana umowy może być dokonana tylko za zgodą obu Stron.
Wszystkie zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, dotyczących:
a. terminu
Termin zakończenia przedmiotu zamówienia ustalony w umowie może ulec zmianie w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionej okoliczności pod warunkiem, że ma ona wpływ na termin realizacji całego przedmiotu umowy. Okoliczności mogące spowodować zmianę terminu mogą wynikać z:
przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne),
wstrzymania robót przez Zamawiającego
konieczności oczekiwania na wprowadzenie przez projektanta korekt i uściśleń
w rozwiązaniach projektowych,
ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody
w budynku,
opóźnień spowodowanych niemożliwością prowadzenia robót w sposób ciągły w pomieszczeniach , które nie mogą być wyłączone z eksploatacji,
ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy nieprzewidzianych przeszkód prawnych, formalnych lub technologicznych,
realizacji robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechania części robót.
W okolicznościach wyżej wymienionych Strony ustalają nowe terminy umowne, z tym że wielkość zmian musi być powiązana z przyczyną jaka ją spowodowała.
Wydłużenie okresu obowiązywania umowy nakłada na wykonawcę obowiązek przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i jego wymaganej wysokości.
b. zakresu i wartości umowy
Powodem wprowadzenia zmian w zakresie i wartości umowy mogą być roboty zamienne lub zaniechane.
Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe jeśli:
jest korzystne dla zamawiającego na etapie realizacji umowy lub przyniesie korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy,
stało się konieczne na skutek ujawnienia się błędów w dokumentacji projektowej, lub przeszkód w budynku,
pozwolą osiągnąć lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumentacji projektowej,
dotyczą zastosowania nowych technologii nieznanych zamawiającemu i niedostępnych w momencie zawarcia umowy.
Realizacja robót zamiennych w stosunku do określonych w umowie, musi być wywołana czynnikami obiektywnymi związanymi z tą realizacją tj. niezależnymi od wykonawcy, związanymi z koniecznością wprowadzenia zmian warunkujących realizację prac zgodnie ze sztuką budowlaną, nie powodującymi rozszerzenia przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej ani wynagrodzenia wykonawcy.
Wprowadzenie robót zaniechanych jest możliwe jeśli:
są one następstwem zleconych robót dodatkowych
konieczność rezygnacji z tych robót jest niezbędna dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy
zaistniały istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie części robót nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Wartość robót zaniechanych zostanie ustalona na podstawie cen z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
c. zmiany stawki VAT
Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku obniżenia lub podwyższenia stawki podatku VAT na skutek zmiany obowiązujących przepisów.
Płatność będzie się odbywać z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
d. zmiany w składzie osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia
Wykonawca może dokonywać zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującą nową osobę.
W przypadku zmiany osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie, jakie posiadają osoby wskazane w ofercie.
Wykonawca musi z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo w przypadku śmierci, choroby lub wypadku lub innej przyczyny wyłączającej możliwość pracy któregokolwiek z osób.
Zamawiający może żądać zmiany, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z Umowy.

e. zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy
Wykonawca może dokonać zmiany lub zrezygnować z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełnia dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Obowiązek wykazania powyższych okoliczności w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającemu spoczywa na Wykonawcy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Politechnika Gdańska
Centrum Morskich Technologii Militarnych
ul. Sobieskiego 7/55 Gdańsk.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2015 godzina 09:45, miejsce: Politechnika Gdańska
Centrum Morskich Technologii Militarnych
ul. Sobieskiego 7/55 Gdańsk.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne