Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
ECO- THERM Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 177/179, 99-400 Łowicz kraj/woj. łódzkie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Budowa instalacji prosumenckich na terenie Gminy Żarnów

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-08-2015
Numer ogłoszenia
202754/2015
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
07-08-2015

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
26-330 Żarnów
Ulica
ul. Opoczyńska 5
Email
bkubiszewski@o2.pl

Szczegóły

Żarnów: Budowa instalacji prosumenckich na terenie Gminy Żarnów
Numer ogłoszenia: 202754 - 2015; data zamieszczenia: 07.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
--

V
zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żarnów , ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów, woj. łódzkie, tel. 044 7577055, faks 044 7577057.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zarnow.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa instalacji prosumenckich na terenie Gminy Żarnów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy na wykonanie zadania pn.: Budowa instalacji prosumenckich na terenie Gminy Żarnów.
Przedmiotowa inwestycja będzie polegała na dostawie, montażu i uruchomieniu 18 szt. zestawów fotowoltaicznych, w tym 3 szt. zestawów zamontowanych na budynkach użyteczności publicznej oraz 15 szt. zestawów zamontowanych na budynkach mieszkalnych należących do mieszkańców Gminy. Instalacje te będą produkowały energię elektryczną na potrzeby własne. Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest wykonać plany i rysunki instalacji przewidziane przepisami prawa oraz przygotować prawidłowo wypełniony wniosek do lokalnego zakładu energetycznego o zainstalowanie dwukierunkowych liczników energii elektrycznej.

Przedmiot umowy jest ściśle określony w:
1) ofercie Wykonawcy,
2) specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3) programie funkcjonalno - użytkowym

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzgodnienie jej z właścicielem budynku, dostarczenie, zamontowanie oraz uruchomienie mikroinstalacji, przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji wraz z opracowaniem i dostarczeniem instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom, usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
- moduł monokrystaliczny
- min moc dla stc 275 Wp
- dodatnia tolerancja mocy +5 %
- sprawność modułu min:16,5 %
- współczynnik wypełnienia: min 76,5 %
- temperaturowy współczynnik mocy max - 0,42 %/K
- waga modułu nie większa niż: 18,5 kg
- wymiary modułu +/- 5 % 1640mm x 992mm x 35mm
- stopień ochrony skrzynki przyłączeniowej: IP68
- liniowa gwarancja spadku wydajności: po 25 latach nie mniej niż 80 %
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik SIWZ.
II.1.5)

 
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.12.15-4, 71.32.31.00-9, 45.00.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.57.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100)
3. Wykonawca wnosi wadium:
a) w pieniądzu - przelewem:
na konto Zamawiającego - Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział w Żarnowie Nr 15 8973 0003 0080 0800 0257 0004 z dopiskiem Wadium Budowa instalacji prosumenckich na terenie Gminy Żarnów.
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanym w SIWZ lub w jednej z poniżej podanych form:
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie o której mowa w ust. 3 lit. b-e wówczas Wykonawca dołączy do oferty oryginał dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiającego. Dokument ten musi zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany z ofertą. Ponadto z treści w/w dokumentu musi wynikać, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje bezwarunkowa i nieodwołalna wypłata należności do zapłacenia, których, na rzecz Zamawiającego jest zobowiązany Wykonawca.
5. Kserokopia wniesienia wadium powinna być dołączona do oferty.
6. Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium w wymaganym terminie.
7. Zwrot wadium - zgodnie z art. 46 ust. 1 upzp Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postepowania, zwróci wadium wszystkim Wykonawcom, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a upzp.
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 upzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W takiej sytuacji Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 upzp zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, ze wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie; jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas, gdy Wykonawca złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem z ostatnich trzech lat realizacją min. dwóch zadań obejmujących swym zakresem zaprojektowanie i dostawę oraz montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych w tym min jedno obejmujące 8 obiektów o min. łącznej mocy 75 kWp dla instalacji fotowoltaicznych wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (poświadczenie)
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas, gdy Wykonawca złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
- min. 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy/robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa posiadającego min 6 miesięczne doświadczenie przy realizacji robót polegających na montażu instalacji solarnych;
- min. 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy/robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa posiadającego min 6 miesięczne doświadczenie przy realizacji robót polegających na montażu instalacji solarnych;
- min. 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy/robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa posiadającego min 6 miesięczne doświadczenie przy realizacji robót polegających na montażu instalacji solarnych;
- min. 1 osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa;
- min. 1 osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnienie warunku należy potwierdzić opłaconą polisą, a w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
(W przypadku, gdy polisa lub inny dokument ubezpieczenia, zawiera terminy płatności do oferty należy dołączyć dowody opłacenia wszystkich składek, wymagalnych do dnia składania ofert, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez ubezpieczonego).
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełniony formularz ofertowy - wg załączonego wzoru Nr 1
2. Dokument pełnomocnictwa - (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) do podpisania oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym, również w przypadku złożenia oferty przez wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólnie (np. konsorcjum, sp. cywilna), pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać zakres umocowania i wskazywać osobę pełnomocnika. W przypadku podmiotów występujących wspólnie w dokumencie pełnomocnictwa należy wskazać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, a każdy z nich powinien podpisać się pod tym dokumentem.
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wg załączonego wzoru Nr 2 do SIWZ.
4. Wykaz wykonanych robót - wg załącznika Nr 4 do SIWZ,
5. Oświadczenie o podwykonawcach - wg załącznika Nr 5 do SIWZ
6. Wykonawca zobowiązany jest złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - wg załącznika Nr 6 do SIWZ
7. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów - wg załącznika nr 7do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 70
2 - okres gwarancji - 30

IV.2.2)

 
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Ewentualne zmiany Umowy dotyczyć mogą również:
a) zmiany terminu wykonania i terminu płatności - w przypadku gdy o zmianę taką wystąpi Zamawiający, lub zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty,
b) zmiany osób lub podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego - jeżeli zmiana taka nie wpłynie na pozostałe warunki realizacji Umowy,
c) zmiany zakresu robót - jeżeli z wnioskiem takim wystąpi Zamawiający lub zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.
2. Zamawiający dopuszcza także możliwość zmian umowy w następujących przypadkach:
a) gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, pod warunkiem, że zmiana ta sprzyjać będzie optymalnemu wykonaniu zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu środków finansowych,
b) gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiającego,
c) gdy zostanie powzięta informacja o nowych rozwiązaniach technicznych, technologicznych
i jakościowych, których zastosowanie okaże się korzystne dla Zamawiającego, a nie spowoduje rozszerzenia zakresu zamówienia i konieczności zwiększenia umówionego wynagrodzenia,
d) gdy wystąpią błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym stwierdzone w dokumentacji
projektowej i wymagające zgłoszenia Zamawiającemu na podstawie art. 651 Kodeksu cywilnego,
e) gdy wystąpią zmiany, których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań instytucji współfinansujących realizację przedmiotu umowy.
3. Dopuszczalny zakres zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego obejmuje również:
a) możliwość przedłużenia lub skrócenia terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych wynikających z SIWZ lub załączników do SIWZ,
b) modyfikację rozmiaru i rodzaju robót w zakresie ustalonych robót zamiennych, bez możliwości jednak rozszerzenia zakresu zamówienia w związku z zakazem wynikającym z art. 140 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiany te sprzyjać będą optymalnemu wykonaniu zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu środków finansowych.
4. Każdorazowo wniosek o zmianę umowy składany przez Wykonawcę/Zamawiającego musi wpłynąć do Zamawiającego/Wykonawcy w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian.
5. Zmiany do Umowy muszą być wprowadzone aneksem w formie pisemnej po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Zamawiającego/Wykonawcę
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zarnow.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Żarnowie ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów - pokój nr 9.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Żarnowie ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów - Sekretariat pokój nr 2.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach PROW na lata 2007-2013 - działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie