Ogłoszenie

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie kompleksowej całodobowej diagnostyki laboratoryjnej

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
inne
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-08-2015
Numer ogłoszenia
33210966
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-08-2015

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-214 Gdańsk
Ulica
Smoluchowskiego 18
Osoba kontaktowa
Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o.

SzczegółyGdańsk, .2012
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
I. Ogłaszający konkurs - Udzielający zamówienia: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o., ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk, kapitał zakładowy 22.727.000,00 zł, NIP 9571066675, KRS 0000435334
II. Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu są świadczenia zdrowotne w zakresie kompleksowej całodobowej diagnostyki laboratoryjnej (KOD CPV 85145000-7 Usługi świadczone przez laboratoria medyczne, 85111810-1 Usługi analizy krwi, 85111820-4 Usługi analizy bakteriologicznej, 33141000-0 jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne) dla Udzielającego zamówienia.
Umowa zostanie zawarta niezwłocznie po prawomocnym rozstrzygnięciu konkursu na okres od dnia 21 września 2015 r. godz.00.00 do dnia 20 września 2017 r. godz. 24.00.
III. Kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej oraz pozostałe warunki udziału w postępowaniu konkursowym wymagane od oferentów:
Oferty na wykonywanie świadczeń zdrowotnych mogą składać podmioty wykonujące działalność leczniczą, które:
1) są uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych - diagnostycznych badań laboratoryjnych, będących przedmiotem niniejszego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) oraz ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1384 ze zm.), w szczególności są zarejestrowani we właściwym rejestrze podmiotów leczniczych (wymóg dla każdego laboratorium należącego do Oferenta, o ile to laboratorium jest wskazane jako biorące udział w realizacji niniejszego zamówienia),
2) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi,
3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania niniejszego zamówienia, tj:
a) wykonują lub wykonywały należycie kompleksowe badania laboratoryjne dla co najmniej jednego szpitala posiadającego min. 100 łóżek zlokalizowanego na terenie województwa pomorskiego (outsourcing usług) pełniąc dla niego dyżury całodobowe, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem otwarcia ofert,
b) prowadzą wieloprofilowe laboratorium, które wykonało w ostatnich 12 miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia ofert, nie mniej niż 200.000 badań i które będzie w stanie obsłużyć Udzielającego zamówienia na zasadach i w terminach wskazanych w Szczegółowych Warunkach Konkursu,
c) posiadają potwierdzenie odpowiedniej jakości wykonywanych usług wydaną przez odpowiednią uprawnioną jednostkę (Polskie Centrum Akredytacji) akredytacją i certyfikacją laboratorium w zakresie normy PN-EN ISO/IEC 17025 lub PN-EN ISO/IEC 15189 dla laboratorium Oferenta, przeznaczonego do wykonywania większości rodzajowo-ilościowej badań laboratoryjnych na rzecz Udzielającego zamówienia,
4) dysponują osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,
- tj. posiadają wysoko kwalifikowany personel - co najmniej jeden specjalista (z II stopniem specjalizacji) z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i co najmniej jeden specjalista (z II stopniem specjalizacji) z zakresu mikrobiologii, przeznaczonych do wykonywania zamówienia, a także posiadają kierownika pracowni serologii lub immunologii transfuzjologicznej o uprawnieniach zgodnych z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami (Dz.U.2013.5)
5) posiadają niezbędny potencjał techniczny, tj.:
a. posiadają odpowiedni sprzęt diagnostyczny i sprzęt komputerowy i wdrożony system (oprogramowanie), umożliwiające poprzez połączenie ze stroną internetową - rejestrowanie zleceń oraz zamieszczanie wyników badań zleconych przez Udzielającego zamówienia,
b. zapewnią sprzęt do pobierania materiału biologicznego oraz system próżniowy do poboru krwi (z uwzględnieniem igieł i probówek pediatrycznych),
6) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, w tym nie zalegają w płaceniu składek, opłat i podatków w ZUS i w Urzędzie Skarbowym oraz posiadają ubezpieczenie OC w zakresie działalności będącej przedmiotem złożonej oferty.
IV. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i projektem umowy oraz szczegółowymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie zamówienia: Siedziba Zamawiającego: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. w Gdańsku, ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk, Sekcja Zamówień Publicznych - w sprawach formalnych - p. Lidia Sołowiej, tel. 58 344-44-40 w godz. 8.00-14.00 (od poniedziałku do piątku), w sprawach merytorycznych - p. Alicja Sankowska w godz. 8.00-14.00 (od poniedziałku do piątku) tel., 58 341-40-41 wew. 247
Ze szczegółowymi Warunkami Konkursu można się zapoznać od dnia ogłoszenia do dnia 24.08.2015 r.
V. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać osobiście lub pocztą w siedzibie Udzielającego zamówienia jw. Sekretariat do dnia 24.08.2015 r. do godz. 11.00.
VI. Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Udzielającego zamówienia jw. Sekcja Zamówień Publicznych 24.08.2015 r. godz.11.15.
VII. Miejsce i termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert: Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 01.09.2015 r. o którym Udzielający zamówienia ogłosi w dniu rozstrzygnięcia na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej, zaś Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
VIII. Kryteria oceny ofert: cena 100 %
IX. Inne informacje: Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
Oferentowi, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania konkursowego przysługuje prawo do składania środków odwoławczych (protest i odwołanie) na zasadach określonych w Szczegółowych Warunkach Konkursu Nr 5/E/P/2015.
33210966
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne