Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Roboty w zakresie modernizacji instalacji ciepłej wody w piwnicy budynku, polegające na demontażu starych rur, wykonaniu nowych poziomów...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-08-2015
Numer ogłoszenia
207232/2015
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
12-08-2015

Ogłaszający

Województwo
Miasto
02-018 Warszawa
Ulica
ul. Nowogrodzka 75
Email
dommdziecka@poczta.onet.pl

Szczegóły

Warszawa: Roboty w zakresie modernizacji instalacji ciepłej wody w piwnicy budynku, polegające na demontażu starych rur, wykonaniu nowych poziomów dostosowanych do zmodernizowanej instalacji na wyższych kondygnacjach, montażu zaprojektowanej armatury, wykonaniu przejść przez ściany, wykonaniu robót budowlanych poinstalacyjnych.
Numer ogłoszenia: 207232 - 2015; data zamieszczenia: 12.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
--

V
zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Dziecka Nr 15 im. ks. Baudouina , ul. Nowogrodzka 75, 02-018 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6298041, 6298042, 6280960, faks 22 6298041, 6298042 w. 23.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty w zakresie modernizacji instalacji ciepłej wody w piwnicy budynku, polegające na demontażu starych rur, wykonaniu nowych poziomów dostosowanych do zmodernizowanej instalacji na wyższych kondygnacjach, montażu zaprojektowanej armatury, wykonaniu przejść przez ściany, wykonaniu robót budowlanych poinstalacyjnych..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty w zakresie modernizacji instalacji ciepłej wody w piwnicy budynku, polegające na demontażu starych rur, wykonaniu nowych poziomów dostosowanych do zmodernizowanej instalacji na wyższych kondygnacjach, montażu zaprojektowanej armatury, wykonaniu przejść przez ściany, wykonaniu robót budowlanych poinstalacyjnych.
W zakres robót wchodzą m. in.: demontaż rurociągu, wymiana rur zasilającej i powrotnej z węzła cieplnego do kotłowni parowej. Płukanie, poddanie próbie szczelności i bakteriobójczej oraz roboty budowlane: przebicie i zamurowanie otworów w ścianach, rozebranie płyt G-K sufitu podwieszanego, okładzina z płyt G-K na stropach..
II.1.5)

V
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o wartości do 10% zamówienia podstawowego, polegających na rozszerzeniu zakresu robót objętych zamówieniem podstawowym.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.00.00-9, 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.33.22.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający będzie wymagał zabezpieczenia oferty wadium w wysokości 5 000 zł. Wadium nie wnosi się na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełniającego ten warunek Zamawiający uzna Wykonawcę który wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał: a) co najmniej dwie roboty budowlane, o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł. brutto każda, w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, b) co najmniej jedną robotę budowlaną, o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł. brutto, polegającą na robotach w zakresie modernizacji instalacji ciepłej wody.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej po jednej osobie :
1) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności wodociągowych i budowlanych z minimum dwuletnim doświadczeniem w pracy przy zabytkach.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełniającego ten warunek Zamawiający uzna Wykonawcę który wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami wpisanymi na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006, Nr 156, poz. 1118 ze zm.), w zakresie kierowania bez ograniczeń robotami budowlanymi: a) w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz posiadającymi wymagane kwalifikacje do kierowania robotami przy zabytkach nieruchomych - spełniającymi wymogi określone w par. 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z 2004r. Nr 150 poz. 1579) - kierownik budowy, b) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełniającego ten warunek Zamawiający uzna Wykonawcę który wykaże, że: a) posiada polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum 200 000 zł., b) posiada na rachunku bankowym środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:


informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;


opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypełniony i podpisany wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców - należy do wniosku załączyć pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, do wniosku należy załączyć oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wzory formularzy: wniosku, oświadczeń i wykazów - są dostępne w siedzibie Zamawiającego, można je również otrzymać faksem lub drogą elektroniczną (wysyłając prośbę o przesłanie wzorów dokumentów na nr faksu (022) 629-80-41 ww 23 lub adres e-mail: sekretariat@baudouin.waw.pl lub dommdziecka@poczta.onet.pl

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.
Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu
Zamawiający zaprosi do złożenia oferty Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, w liczbie nie większej niż 5. Zamawiający zastosuje klasyfikację (ranking), przyznając każdemu Wykonawcy który spełnia warunki udziału w postępowaniu, po 1 pkt za każdą dodatkowo wykazaną robotę budowlaną spełniającą warunki wymienione w punkcie III.3.2) lit. a) i b). W przypadku równej ilości punktów, o kolejności decydować będzie łączna wartość wszystkich wykazanych robót budowlanych o których mowa wyżej. Jeżeli liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert tych, którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania tych warunków.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2)

 
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy zawartej z Wykonawcą wyłonionym w toku niniejszego postępowania w przypadku: a) zmiany obowiązującego prawa w trakcie realizacji umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia na skutek zmiany stawki podatku VAT, b) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie wprowadzenie tych zmian powodowałoby niemożność wykonania przedmiotu zamówienia i osiągnięcia założonego celu, c) wystąpienia okoliczności dotyczących zmian umowy opisanych w tejże umowie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: nie dotyczy
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: nie dotyczy.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2015 godzina 12:00, miejsce: Dom Dziecka nr 15 im. ks. G. P. Baudouina , ul. Nowogrodzka 75, 02-018 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6298041, 6298042, 6280960, faks 022 6298041, sekretariat..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego, z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) zwaną dalej ustawą. Zamawiającym jest Dom Dziecka nr 15 im. Ks. G. P. Baudouina, ul. Nowogrodzka 75, 02-018 Warszawa, tel. (022) 629-80-41, fax (022) 629-80-41 ww 23. Osobą uprawnioną do udzielania informacji jest Pani Anna Szewczyk, Jadwiga Wilk, tel. (22) 629-80-41 ww 30. Wszelką korespondencję związaną z przedmiotowym zamówieniem należy kierować na adres j.w. Numer sprawy: 16/15. Wzory formularzy: wniosku, oświadczeń i wykazów - są dostępne w siedzibie Zamawiającego, można je również otrzymać faksem lub drogą elektroniczną (wysyłając prośbę o przesłanie wzorów dokumentów na nr faksu (022) 629-80-41 ww 23 lub adres e-mail: sekretariat@baudouin.waw.pl
Wymogi formalne dotyczące składanych dokumentów:
a) wniosek, wykazy oraz oświadczenia - pod rygorem uznania za nieważne - muszą zostać sporządzone w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej np.: na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem czytelnym pismem oraz podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej,
b) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do wniosku musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,
c) pozostałe oświadczenia i dokumenty (inne niż pełnomocnictwa), należy załączyć w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub właściwą(e) osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentacji danego Wykonawcy w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem),
d) Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Zamawiający żądał będzie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne