Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Dostawa wyposażenia teleinformatycznego i komputerów wraz z usługą integracji systemów multimedialnych

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-08-2015
Numer ogłoszenia
121159/2015
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-08-2015

Ogłaszający

Województwo
Miasto
04-520 Warszawa
Ulica
ul. Marsa 80
Email
2305.zamowienia@wp.mil.pl

Szczegóły

Warszawa: Dostawa wyposażenia teleinformatycznego i komputerów wraz z usługą integracji systemów multimedialnych
Numer ogłoszenia: 121159 - 2015; data zamieszczenia: 13.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
--

V
zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa Nr 2305 , ul. Marsa 80, 04-520 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 261893126, faks 261893128.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.biuletyn.wp.mil.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wojskowa Jednostka Budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia teleinformatycznego i komputerów wraz z usługą integracji systemów multimedialnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wyposażenia teleinformatycznego i komputerów wraz z usługą integracji systemów multimedialnych.
II.1.5)

 
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.00.00.00-3, 30.20.00.00-1, 32.50.00.00-8, 71.24.30.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.11.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawcy nie są zobowiązani do wpłacenia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1) Zamawiający uzna, iż warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca złoży pisemne oświadczenie w przedmiotowym zakresie (załącznik nr 2 do ogłoszenia);
2) kopię świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia (potwierdzona za zgodność) potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE, wydane zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty te składają wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie jednak tylko jeden z wykonawców, który będzie tworzył dokumentację techniczną musi posiadać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia a pozostali wykonawcy muszą posiadać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego minimum trzeciego stopnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1) Zamawiający uzna, iż warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca złoży pisemne oświadczenie w przedmiotowym zakresie (załącznik nr 2 do ogłoszenia);
2) przedłoży wykaz wykonanej co najmniej jednej głównej usługi z zakresu integracji systemów multimedialnych na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00PLN potwierdzający, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów (załącznik nr 7 do ogłoszenia) na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączy dowody, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Za dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie Zamawiający uzna dokumenty określone w § 1 ust. 2 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. W przypadku podania w przedmiotowym wykazie wartości zrealizowanej usługi w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełniania ww. warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o niniejszym zamówieniu.
3) przedłoży wykaz wykonanej co najmniej jednej głównej dostawy wyposażenia teleinformatycznego i komputerów na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 PLN potwierdzający, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów (załącznik nr 5 do ogłoszenia) na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączy dowody, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Za dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie Zamawiający uzna dokumenty określone w § 1 ust. 2 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. W przypadku podania w przedmiotowym wykazie wartości zrealizowanej usługi w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełniania ww. warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o niniejszym zamówieniu.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, iż warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca złoży pisemne oświadczenie w przedmiotowym zakresie (załącznik nr 2 do ogłoszenia)
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, iż warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca złoży:
1) pisemne oświadczenie w przedmiotowym zakresie (załącznik nr 2 do ogłoszenia);
2) wykaz minimum 2 (dwóch) osób posiadających ważne poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej dopuszczające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE wydane na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 o ochronie informacji niejawnych - dla wszystkich osób wykonujących prace integracyjne na zewnątrz budynków - (załącznik nr 6 do ogłoszenia);
3) wykaz minimum 3 (trzech) osób posiadających ważne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do klauzuli min. POUFNE oraz zaświadczenia o odbytym szkoleniu z ochrony informacji niejawnych wydane na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 o ochronie informacji niejawnych - dla wszystkich osób wykonujących prace integracyjne wewnątrz budynków - (załącznik nr 6 do ogłoszenia);
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, iż warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca złoży pisemne oświadczenie w przedmiotowym zakresie (załącznik nr 2 do ogłoszenia)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 47 Pzp w trybie przetargu ograniczonego. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu powinni złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przygotowany w oparciu o ogłoszenie o zamówieniu.
1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
1) postępowanie prowadzone jest w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Podczas oceny oświadczeń i dokumentów Zamawiający będzie opierał się na informacjach sporządzonych w języku polskim;
2) w prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą w formie pisemnej oraz faksem. Wybrany sposób komunikacji nie dotyczy złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami, pełnomocnictw oraz uzupełnianych dokumentów składanych przez wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26ust.3 Ustawy, które muszą być przekazane w formie pisemnej.
3) jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem każda ze stron na żądanie drugiej musi niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.
2. Opis sposobu przygotowania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
1) wniosek zostanie sporządzony na wzorze wniosku stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia;
2) załączyć wszystkie wymagane dokumenty wymienione w niniejszym ogłoszeniu;
3) w przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do wniosku, dołączył kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy lub przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy;
4) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami powinny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację podpisów osób upoważnionych (np. czytelnie napisane imię i nazwisko lub parafka z pieczęcią imienną)
5) pożądane jest ponumerowanie kolejnych stron wniosku wraz z wymaganymi w ogłoszeniu dokumentami, spięcie (zszycie) całości dokumentacji w sposób uniemożliwiający jej dekompletację oraz jej podpisanie lub parafowanie przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy lub przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy;
6) w przypadku gdyby w treści wniosku zawarte były informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych we wniosku informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, strony ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron wniosku;
7) wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany (poprawki, przekreślenia, dopiski) w treści wniosków i dokumentów powinny być podpisane lub parafowane przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy lub przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy wraz z datą naniesienia zmiany;
8) wniosek wraz z wymaganymi dokumentami winny być złożone w opieczętowanej pieczątką firmową (zawierającą nazwę oraz adres Wykonawcy) kopercie. Koperta musi być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia wniosków. Koperta powinna być oznaczona następująco: Postępowanie nr ref.: ZP-32/DOiB/2015; kancelaria tajna; Jednostka Wojskowa nr 2305; ul. Marsa 80, 04-520 Warszawa; Nie otwierać przed dniem 24.08.2015 -10:00.
3. Zamawiający informuje, iż na etapie od publikacji Ogłoszenia do terminu wyznaczonego na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie jest zobowiązany do udzielania wyjaśnień na zapytania składane przez Wykonawców. Zamawiający może udzielić wyjaśnień, jednakże nie jest do tego zobowiązany na mocy przepisów ustawy Pzp.
4. Inne dokumenty:
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii;
2) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do wniosku musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 10.
Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
1. Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu w liczbie 10 (dziesięciu) Wykonawców.
2. W przypadku, gdy liczba Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, będzie mniejsza niż określona w ogłoszeniu, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających te warunki.
3. W przypadku, gdy liczba Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, będzie większa niż określona w ogłoszeniu, Zamawiający zastosuje dodatkowe zasady kwalifikacji i zaprosi do składania ofert Wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny spełnienia tych warunków, tj. otrzymają największą ilość punktów na liście rankingowej.
4. W tworzeniu listy rankingowej szczególne znaczenie będzie miał warunek wykazania się wiedzą i doświadczeniem, w postaci wykonanych (należycie zrealizowanych) zamówień odpowiadających rodzajem przedmiotowi zamówienia tj.:
- dostawą wyposażenia teleinformatycznego i komputerów (załącznik nr 5 do ogłoszenia);
- integracją systemów teleinformatycznych (załącznik nr 7 do ogłoszenia);
Zamawiający przewiduje zwiększenie liczby wykonawców, których zaprosi do składania ofert w przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej wykonawców takiej samej ilości punktów.
5. Podstawą określenia kolejności na liście rankingowej będzie ocena Wykonawców w następujący sposób:- za każdą udokumentowaną dostawę wyposażenia teleinformatycznego i komputerów oraz za każdą udokumentowaną usługę integracją systemów teleinformatycznych zrealizowaną przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, o wartości nie mniejszej niż
50 000 PLN brutto dla dostaw lub usług, Zamawiający przyzna 1 pkt.
6.Podstawą do wyliczenia ilości punktów będą dostawy i usługi wskazane przez wykonawców w wykazie dostaw na potrzeby spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 5 do ogłoszenia) oraz wykazie usług na potrzeby dodatkowej kwalifikacji wykonawców (załącznik nr 7 do ogłoszenia).
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 80
2 - Okres gwarancji - 20

IV.2.2)

 
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne-resortu-on/jw-2305-warszawa-10325476/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Jednostka Wojskowa Nr 2305, ul. Marsa 80, 04-520 Warszawa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2015 godzina 09:00, miejsce: Jednostka Wojskowa Nr 2305, ul. Marsa 80, 04-520 Warszawa.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne