Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
Konsorcjum: ResPublic Sp. z o.o. i Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o., ul.Podmiejska 5; ul.Ostrowskiego 30;, 01-498 Warszawa; Wrocław kraj/woj. mazowieckie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Przygotowanie i opracowanie dokumentu strategiczno-operacyjnego pn. Podstrategia promocji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-08-2015
Numer ogłoszenia
121579/2015
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-08-2015

Ogłaszający

Województwo
Miasto
43-190 Mikołów
Ulica
ul. Żwirki i Wigury 4a
Email
zampub@powiat.mikolow.pl

Szczegóły

Mikołów: Przygotowanie i opracowanie dokumentu strategiczno-operacyjnego pn. Podstrategia promocji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025 (w tym Strategii Marki Powiatu Mikołowskiego)- w ramach projektu pod nazwą J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST w ramach programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny.
Numer ogłoszenia: 121579 - 2015; data zamieszczenia: 14.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
--

V
zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Mikołowskiego , ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. (032) 32-48-100, 32-48-125, faks (032) 32-48-147, 32-48-132.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mikolowski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i opracowanie dokumentu strategiczno-operacyjnego pn. Podstrategia promocji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025 (w tym Strategii Marki Powiatu Mikołowskiego)- w ramach projektu pod nazwą J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST w ramach programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem i zakresem zamówienia jest: przygotowanie i opracowanie dokumentu pn. Podstrategia promocji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025 (w tym Strategii Marki Powiatu Mikołowskiego), zwany dalej Podstrategią - w ramach projektu pod nazwą J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST w ramach programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. Dokument ten ma wskazać metody i narzędzia marketingu gospodarczego i terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem promocji turystycznej i gospodarczej.Wynikiem realizacji przedmiotu zamówienia mają być długookresowe wytyczne strategiczne dla marki Powiatu Mikołowskiego i Gmin Powiatu Mikołowskiego oraz plan wdrożenia tych wytycznych.
II.2 Zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wykonać z należytą starannością, zgodnie z posiadaną wiedzą fachową, starannie, uczciwie i odpowiedzialnie.Zakres obejmuje :1) opracowanie grafiki (logotypu) wraz z księgą znaku i systemem identyfikacji wizualnej dla Gminy Łaziska Górne i Wyry oraz opracowanie grafiki (logotypu) wraz z księgą znaku i systemem identyfikacji wizualnej marki Powiat Mikołowski w oparciu o posiadane już przezgminy Mikołów, Orzesze i Ornontowice księgi znaków,marek,logotypów (zał. nr 2,2a,2b do SIWZ),opracowanie strategii promocji marki.Wybrane i zaakceptowane przez Zamawiającego symboliki jednostek samorządu terytorialnego loga i logotypy winny być opisane w księgach znaku i systemach identyfikacji wizualnej dla gmin: Łaziska Górne, Wyry i Powiatu Mikołowskiego (zwane dalej jednostkami) i powinny zawierać co najmniej następujące elementy:określenie podstawowych form symbolik jednostek stanowiących połączenia znaków graficznych w wersjach podstawowych (tzw. loga) z graficznymi zapisami nazw marketingowych (tzw. logotypów). Symbole te posłużą do projektowania elementów symbolik jednostek oraz nośników identyfikacji i ich standardów, zgodnie ze ściśle określonymi normami stosowania;przedstawienie symboli jednostek na siatkach modułowych określających podstawowe proporcje i wielkości w budowie znaków graficznych i logotypów;określenie podstawowych zasad posługiwania się symbolami poprzez określenie pól podstawowych i obszarów ochronnych;określenie tła marki;określenie podstawowej kolorystyki znaków;
określenie kolorystyk uzupełniających symboli - achromatycznych;określenie wariantów monochromatycznych symboli;określenie wielkości minimalnych znaków oraz zasad skalowania znaków;określenie niedozwolonych form znaków;
określenie typografii podstawowej i uzupełniającej symboli.2) portfel ofert gospodarczych, nisz możliwych do zagospodarowania - dla każdej z gmin i zbiorczo dla powiatu,3) portfel usług turystycznych,lokalnych tradycji, zwyczajów i walorów kulturowych wraz z wizualizacją i opisem wartościowych zabytków i atrakcji powiatu/gmin - dla każdej z gmin i zbiorczo dla powiatu,4) portfel usług rekreacyjno-sportowych - dla każdej z gmin i zbiorczo dla powiatu,5) plan wdrożenia strategii wraz z harmonogramem - dla każdej z gmin i zbiorczo dla powiatu,6) spotkania w formie konsultacji społecznych - dla każdej z gminw następujących etapach:I. Etap - analiza zasobów, produktów i cech indywidualnych gmin Powiatu Mikołowskiego. II. Etap - opracowanie znaków graficznych dla Gminy Łaziska Górne i Wyry oraz marki Powiat Mikołowski wraz z księgami znaków, opracowanie koncepcji, czyli wyróżniającej się oferty sprzedażowej dla Powiatu Mikołowskiego wraz z projektem badawczym uzasadniającym opracowaną koncepcję. III. Etap - opracowanie dokumentu strategicznego (cele, grupy docelowe, źródła przewag konkurencyjnych) pn. Podstrategia promocji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025 (w tym Strategii Marki Powiatu Mikołowskiego). IV. Etap - opracowanie portfela usług i produktów gospodarczych, turystycznych i sportowo-rekreacyjnych obejmującego proces kreowania nowych produktów zgodnie przyjętą strategią.
V. Etap - przygotowanie operacyjnego planu promocji Powiatu Mikołowskiego i poszczególnych gmin wraz z budżetem i harmonogramem. II. 3 Terytorium realizacji zamówienia:Zamówienie obejmuje terytorium obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego tj. - Powiat Mikołowski- Gminy Powiatu Mikołowskiego: Mikołów, Orzesze, Łaziska Górne, Ornontowice, WyryII. 4 Cel realizacji zamówienia:Opracowanie i przyjęcie przez Partnerów Projektu dokumentu strategiczno-operacyjnego pn.Podstrategia promocji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025 (w tym Strategii Marki Powiatu Mikołowskiego) a przez to zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej powiatu mikołowskiego poprzez wypracowanie mechanizmów współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w powiecie mikołowskim. Rezultatem wdrożenia strategii i harmonogramu wynikających z przedmiotu zamówienia ma być poprawa atrakcyjności i konkurencyjności (gospodarczej, turystycznej, kulturowej, rekreacyjno-sportowej, etc.) Gmin i Powiatu Mikołowskiego poprzez wytworzenie rozpoznawalnej marketingowo i wizerunkowo marki Powiatu Mikołowskiego. Określone działania promocyjne powinny być spójne i uzupełniające się nawzajem, zakładające wspólne działania na rzecz rozpoznawalności obszaru funkcjonalnego zarówno wewnętrznej (mieszkańcy obszaru) jak zewnętrznej.II.5 Zakres zamówienia:II.5.1 Kontekst
Wykonawca w ramach zamówienia ma wykonać prace badawcze, analityczne, koncepcyjne i redakcyjne prowadzące do opracowania Podstrategii promocji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025 (w tym Strategii Marki Powiatu Mikołowskiego). Poza tym Wykonawca w ramach planu promocji gmin tworzących powiat ma ustalić zestaw działań wzmacniających potencjał konkurencyjny ich gospodarki, w szczególności w zakresie podniesienia ich atrakcyjności turystycznej i sportowo-rekreacyjnej oraz wspierania działalności promocyjnej. W proces tworzenia Podstrategii mają zostać zaangażowani: mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządu i organizacji pozarządowych oraz inne podmioty mające wpływ na rozwój gospodarczy gmin Powiatu Mikołowskiego.Wykonawca na etapie tworzenia przedmiotu zamówienia powinien przeanalizować następujące kwestie:które dotychczasowe produkty, zasoby, indywidualne cechy gmin Powiatu Mikołowskiego są warte wyeksponowania oraz wypromowania?jakie branże należy promować?jakie narzędzia promocji powinny być zastosowane?Rezultatem przedmiotu zamówienia będzie dokument: Podstrategia promocji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025 (w tym Strategii Marki Powiatu Mikołowskiego), wraz z materiałami uzupełniającymi, czyli:raportem sporządzonym na podstawieprzeprowadzonych badań i analiz dotychczasowych produktów, zasobów oraz cech indywidualnych gmin tworzących Powiat Mikołowski,raportem z przeprowadzonycwarsztatów,konsultacji,koncepcją wyróżniającej się oferty sprzedażowej,portfelem produktów i usług gospodarczych, turystycznych, atrakcji turystycznych, wartościowych obiektów zabytkowych oraz sportowo-rekreacyjnych,planem promocji marki Powiat Mikołowski wraz z budżetem i harmonogramem.II.5.1.1 Opis:Zamawiający wymaga, aby oferowana usługa spełniała następujące wymagania:Etap I - analiza zasobów, produktów i cech indywidualnych gmin Powiatu Mikołowskiego: identyfikacja i analiza obecnego wizerunku gmin Powiatu Mikołowskiego, określenie i badania reprezentatywnej próby społeczności lokalnej, analiza pozycji i konkurencyjności gmin i Powiatu Mikołowskiego na tle innych gmin i powiatów województwa śląskiego, analiza obecnych zasobów gospodarczych, turystycznych, sportowo-rekreacyjnych i potencjału obszaru przez pryzmat kierunku rozwoju marki, określenie podstawowych problemów do rozwiązania w zakresie działań promocji gospodarczej i turystycznej, analiza istniejących materiałów informacyjnych i promocyjnych (w tym materiałów dostarczonych przez Zamawiającego, np. księga znaków), treści pojawiających się w mediach dot. wizerunku i odbioru Powiatu Mikołowskiego. Badania rynku i analizy prowadzone w ramach tego etapu będą podstawą dla opracowania Podstrategii promocji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025 (w tym Strategii Marki Powiatu Mikołowskiego). Badania te mają służyć utworzeniu wizerunku Powiatu Mikołowskiego, a także określeniu pozycji Powiatu Mikołowskiego na tle innych powiatów województwa śląskiego. Wykonawca na podstawie przeprowadzonych badań i analiz ma uzyskać informacje dotyczące zabytków, atrakcji turystycznych, istniejącej infrastruktury turystycznej i towarzyszącej, obiektów rekreacyjnych, kultury, historii, ludzi, symboli, profilu społecznego, politycznego i gospodarczego. Ma uzyskać wiedzę pochodzącą od badanej grupy, z danych statystycznych oraz materiałów źródłowych dot. aktualnej oraz pożądanej sytuacji na badanym obszarze. Przeprowadzona analiza efektywności gospodarczej, turystycznej i sportowo-rekreacyjnej powinna wykazać posiadane zasoby, stopień ich wykorzystania oraz możliwość i realność podniesienia konkurencyjności Powiatu Mikołowskiego poprzez jego rozwój i promocję. Badania powinny być przeprowadzone na terenie gmin Powiatu Mikołowskiego oraz gmin powiatów ościennych w celu uzyskania jak najdokładniejszego wizerunku Powiatu Mikołowskiego i Gmin Powiatu Mikołowskiego, jaki funkcjonuje wśród obecnych i potencjalnych mieszkańców, inwestorów i turystów. Wykonawca w ramach zamówienia jest zobowiązany do wyboru reprezentatywnej próby zachowującej strukturę wyróżnionych cech populacji przy założonym poziomie istotności. Wynikiem ma być opracowanie Raportu z badań i analiz oraz wskazanie jednego lub kilku kierunków budowania strategii. Na etapie oferty oceniane będzie przez Zamawiającego zobowiązanie do przeprowadzenia badań na reprezentatywnej próbie.
Etap II - opracowanie znaków graficznych dla Gminy Łaziska Górne, Wyry i marki Powiat Mikołowski wraz z księgami znaków, opracowanie koncepcji, czyli wyróżniającej się oferty sprzedażowej dla gmin i powiatu wraz z projektem badawczym uzasadniającym opracowaną koncepcję + przeprowadzenie badań ilościowych i jakościowych + konsultacje społeczne + przyjęcie przez jst: określenie priorytetowych elementów marki, określenie kierunków rozwoju, stworzenie projektu wyróżniającej się oferty sprzedażowej, przeprowadzenie konsultacji społecznych dot. materiału wypracowanego podczas analizy (mieszańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządu i organizacji pozarządowych oraz inne podmioty mające wpływ na rozwój gospodarczy gmin i powiatu). Na tym etapie powstaną założenia do opracowania Podstrategii promocji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025 (w tym Strategii Marki Powiatu Mikołowskiego), wstępne, priorytetowe zamysły marki wraz z unikalnym elementem, który stanowi o wyjątkowości całego Powiatu Mikołowskiego. W następnej kolejności zostaną przeprowadzone badania tych zamysłów. Praca nad określeniem priorytetowych elementów tożsamości marki powinna wynikać z badań, analiz i konsultacji. Określenie marki Powiat Mikołowski nastąpi poprzez szereg działań takich jak: stworzenie projektu graficznego logo wraz z opisem (księga znaku), stworzenie koncepcji marki, wizji, misji, i jej wdrażaniu. przyjęcie powyższego przez jst. Strategiczne przesłanie musi zawierać cel strategii w jednym zdaniu, które stanie się hasłem kampanii promocyjnej oraz zostanie zawarte we wszystkich komunikatach marketingowych. W ramach tego etapu należy uwzględnić następujące działania: koncentracja na określonym segmencie rynku, określenie grupy cech wyróżniających Powiat Mikołowski (kultura, tożsamość i tradycje lokalne, walory przyrodnicze, potencjał gospodarczy i ludzki),określenie grupy docelowej, określenie specyficznych produktów, które mogą przyciągnąć inwestorów i turystów, wykazanie, pokazywanie i wykorzystywanie różnic w stosunku do konkurencji. Konsultacje powinny być przeprowadzone na terenie gmin Powiatu Mikołowskiego, przy czym spotkania nie mogą się odbywać jednego dnia, gdyż Zamawiający musi mieć możliwość uczestniczenia w nich. Spotkania mają pomóc w ustaleniu wysokiej jakości zapisów tworzonej strategii. Etap III - opracowanie dokumentu strategicznego (cele, grupy docelowe, źródła przewag konkurencyjnych) pn. Podstrategia promocji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025 (w tym Strategii Marki Powiatu Mikołowskiego):określenie marketingowych strategicznych celów marki i zadań strategii promocji w odniesieniu do priorytetowych grup docelowych wraz z hierarchią, określenie komunikatów marki, pozycjonowanie marki Powiat Mikołowski na tle konkurencyjnych powiatów w województwie śląskim, w Polsce i za granicą, konsultacje społeczne, System Identyfikacji Wizualnej w oparciu o zał. nr 2,2a,2b do SIWZ, przygotowanie dokumentu strategicznego mającego na celu stworzenie spójnej i rozpoznawalnej marki Powiatu Mikołowskiego, określenie kluczowych sposobów i narzędzi umiejętnego i profesjonalnego zarządzania wizerunkiem gmin i Powiatem Mikołowskim. Etap ten obejmuje opracowanie założeń strategii na kolejne lata, szczegółowej strategii komunikacji oraz narzędzi jej monitorowania. Dokument powinien składać się z dwóch części - analitycznej i planistycznej. Część analityczna ma pokazać, jaki jest aktualny stan wykorzystania potencjału gospodarczego i turystycznego, promocji i informacji gospodarczej i turystycznej na terenie Powiatu Mikołowskiego. Ma ona pokazać aktualne zasoby oraz przybliżyć wiedzę o otoczeniu i wynikających z jego charakteru uwarunkowań. Taka analiza pozwala na zracjonalizowanie wydatków i podniesienie efektywności zaplanowanych przedsięwzięć. Część planistyczna ma określić grupy docelowe i wskazać uporządkowane zadania do realizacji, określenie wizji, misji i celów. Wykonawca ma na podstawie zał. nr 2,2a,2b do SIWZ opracować spójną koncepcję wizerunkową gmin i Powiatu Mikołowskiego oraz określić strategię marki Powiat Mikołowski. W ramach zadania należy wyłonić indywidualne cechy każdej z gmin Powiatu Mikołowskiego, usystematyzować zasady prezentacji i komunikowania się. Opracowanie powinno powstać w oparciu o wyniki badań, w tym badań własnych, zebrane materiały źródłowe i dane statystyczne. Przy opracowaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca odpowiada za merytoryczną stronę opracowania, błędy literowe, układ i zawartość. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w opracowaniu Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego. Wypracowane rozwiązania i projekty będą przestawiane i konsultowane z przedstawicielami społeczności gmin Powiatu Mikołowskiego, przy czym spotkania nie mogą się odbywać jednego dnia, gdyż Zamawiający musi mieć możliwość uczestniczenia w nich. Spotkania mają pomóc w ustaleniu wysokiej jakości zapisów tworzonej strategii. Etap IV - opracowanie portfela produktów i usług gospodarczych, turystycznych i sportowo-rekreacyjnych, obejmującego proces kreowania nowych produktów zgodnie przyjętą strategią: wskazanie kierunku rozwoju usług i produktów, szczegółowe opisanie pięciu sztandarowych usług/produktów i sposobu ich rozwoju, konstrukcja portfela usług i produktów w gminach i Powiecie Mikołowskim, przygotowanie harmonogramu realizacji portfela produktów i usług wraz z systemem motywacyjnym dla jego podmiotów (samorządy, instytucje, firmy prywatne).
Wykonawca ma zaproponować minimum 5 produktów i usług (minimum po 1 dla każdej gminy w powiecie) opracowanych na bazie przeprowadzonych we wcześniejszych etapach badań, analiz i konsultacji społecznych. Produkty muszą wynikać z opracowanej strategii i realizować jej cele. Portfel produktów i usług zostanie przedstawiony w formie opracowania, zawierającego katalog produktów, uzasadnienie ich wyboru, sposób i narzędzia niezbędne do jego wdrożenia oraz harmonogram wdrażania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uprzedniego zapoznania się z proponowanymi produktami i konieczność ich zaakceptowania.Etap V - przygotowanie operacyjnego planu promocji gmin i Powiatu Mikołowskiego wraz z budżetem i harmonogramem: sposoby i środki realizacji celów, określenie mierników oraz zasad pomiaru realizacji celów,określenie działań komunikacyjnych w celu umiejętnego zarządzania wizerunkiem i marką Powiat Mikołowski, określenie kanałów komunikacji (PR, reklama, outdoor, marketing bezpośredni etc.), opracowanie zestawu narzędzi do komunikacji marketingowej. określenie harmonogramu realizacji priorytetów, kierunków, celów i zadań strategii promocji, opracowanie planu kampanii i promocji do roku 2025 (plan powinien zostać skonsultowany z Zamawiającym, mieszańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami samorządu i organizacji pozarządowych), harmonogram wdrożenia działań komunikacyjnych wraz z kosztorysem, wskazówki dla podmiotów odpowiedzialnych za planowanie, finansowanie i zarządzanie promocyjne oraz wskazanie dobrych praktyk. Opracowany Plan Promocji pozwoli na połączenie działań podejmowanych do tej pory, jak również zaplanowanie przyszłych projektów, pomysłów oraz pozwoli na określenie zakresu i intensywności działań promocyjnych. Stały kontakt z mediami zapewni regularną obecność w środkach masowego przekazu informacji nt. podejmowanych działań promocyjnych. Plan promocji ma uwzględniać wypracowane wcześniej wnioski: zakładane do osiągnięcia cele, produkty, usługi, grupy docelowe do których skierowany będzie plan oraz możliwości zastosowania różnych narzędzi m.in. strony internetowe, media, publikacje i materiały promocyjne, imprezy i inne. Zamawiający wymaga, aby w Planie Promocji zostały w szczególności opracowane kompleksowe działania mające na celu stworzenie, wdrożenie i promocję produktów turystycznych, w tym wizualizacja zabytków i atrakcji gmin. W tym planie Wykonawca zobowiązany jest wskazać źródła finansowania poszczególnych przedsięwzięć.Wykonawca wykona w ramach Planu Promocji wizualizację min. 30 zabytków i atrakcji turystycznych wskazanych przez Zamawiającego i Partnerów Projektu według poniższej specyfikacji:
3 - 4 wysokiej jakości, prawidłowo zrównoważonych kolorystycznie i wiernie oddających rzeczywistość panoram sferycznych (pełne 360 x 180 stopni);minimalna rozdzielczość poszczególnych panoram - 128 megapikseli (8 000 x 16 000 pikseli) w technologii HDR (nie odbierzemy panoram z wypalonymi, białymi plamami zamiast okien);nawigacja dostępna za pomocą miniaturek panoram, oraz aktywnych hotspotów;dostarczenie wirtualnych spacerów formie gotowej do umieszczenia na stronach internetowych Lidera i Partnerów Projektu zapewniającej szybkie ładowanie panoram oraz komfortowe i bezproblemowe korzystanie na wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych;prezentacje  powinny działać w technologii flash oraz html5, także na urządzeniach mobilnych (Android, iPad, iPhone);dodatkowo należy wykonać ok. 30 zdjęć do umieszczenia w spacerach wirtualnych, zdjęcia będą dostępne po kliknięciu w odpowiednie aktywne hotspoty w spacerach wirtualnych;prezentacje powinny zawierać informację o współfinansowaniu Projektu ze środków EOG wraz z prawidłowymi logotypami;wykonanie prezentacji zgodnie z Podręcznikiem Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej oraz Wymogami dot. Informacji i Promocji, Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014.II.5.1.2 Minimalny zakres Podstrategii:1. Analiza sytuacji w jednostkach samorządu terytorialnego obszaru funkcjonalnego - inwentaryzacja istniejących kanałów informacji i promocji, inwentaryzacja mediów lokalnych w poszczególnych gminach i powiecie (Starostwo Powiatowe w Mikołowie, Urząd Miasta w Mikołowie, Urząd Miasta Łaziska Górne, Urząd Miasta w Orzeszu, Urząd Gminy Ornontowice, Urząd Gminy Wyry);Identyfikacja problemów - analiza potencjału promocyjnego w jednostkach obszaru funkcjonalnego;Misja i wizja (cen generalny);Cele strategiczne - w tym powiązanie z innymi dokumentami strategicznymi na szczeblu krajowym, regionalnym, lokalnym;Cele operacyjne oraz proponowane kierunki promocji gmin i marki Powiat Mikołowski, w tym minimum:Określenie potrzeb; Analiza SWOT; System wdrażania i monitorowania.Plan Operacyjny dla realizacji Podstrategii promocji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025 (w tym Strategii Marki Powiatu Mikołowskiego) - Plan Operacyjny wobec określenia celów programu promocji w powiązaniu z celami strategicznymi tego obszaru będzie wskazywał przedsięwzięcia niezbędne do rozwiązania zidentyfikowanych problemów, wskazywał partycypację poszczególnych partnerów, podział ról, możliwości współfinansowania z środków zewnętrznych, a nadto uzasadniał korzyści dla każdej z jednostek. , w oparciu o opracowaną spójną koncepcję wizerunkową gmin i Powiatu Mikołowskiego oraz określoną strategię marki Powiat Mikołowski.
Minimalny zakres: lista priorytetowych,strategicznych przedsięwzięć, tj. definicje przedsięwzięć i projektów koniecznych do przeprowadzenia w celu osiągnięcia założonych celów, w tym wariantowość rozwiązań; oszacowanie nakładów finansowych do poniesienia w czasie realizacjiprzedsięwzięć;określenie potencjalnych źródeł finansowania (wskazanie możliwości);harmonogram realizacji wskazanych przedsięwzięć; opis przedsięwzięć; określenie wskaźników wraz z systemem wdrażania i monitorowania; uzasadnienie potrzeby realizacji przedsięwzięć; wykonalność prawna i instytucjonalna przedsięwzięć; zachowanie trwałości przedsięwzięć; przeprowadzenie analizy wielowariantowej dla przedsięwzięć.Konsultacje społeczne - Raport: wskazanie wyników spotkań konsultacyjnych. II.5.2 Konsultacje społeczne PodstrategiiII.5.2.1 Kontekst Celem organizacji spotkań konsultacyjnych jest włączenie partnerów samorządowych, społecznych i lokalnych grup mieszkańców w prace projektowe. Wnioski, opinie i rekomendacje, uzyskane w ramach dialogu społecznego, powinny być wykorzystane przez Wykonawcę opracowującego końcowy dokument strategiczny.Partycypacja społeczna będzie przebiegała z zachowaniem zasady polityki równości i niedyskryminacji osób ze względu na wiek, płeć, rasę, wyznanie, orientację seksualną i sprawność fizyczną.II.5.2.2 Liczba spotkań
Wykonawca przygotuje i przeprowadzi 10 spotkań konsultacyjnych służących do określenia potrzeb grup docelowych, a także pozwalających na zdiagnozowanie ich obecnego stanu, tj.: Spotkania z partnerami samorządowymi: 6 jednostek samorządowych x 1 spotkanie = 6 spotkań - min. 8 os. , spotkanie;Spotkania z podmiotami współpracującymi z samorządami oraz z jednostkami organizacyjnymi - 3 spotkania min. 10
os.spotkanie;Spotkania z mieszkańcami: 1 ogólne spotkanie (mieszkańcy Powiatu Mikołowskiego) - minimum 20 osób.II.5.2.3 Miejsce spotkań
Ww spotkania zostaną zorganizowane w miejscach,budynkach wyznaczonych przez Lidera Projektu oraz Partnerów. Miejsca te zostaną nieodpłatnie udostępnione Wykonawcy. II.5.2.4 Obowiązki WykonawcyW ramach konsultacji społecznych Wykonawca zapewni:przeprowadzenie aktywnej rekrutacji uczestników na spotkania poprzez odpowiednie działania informacyjne. Dobór uczestników leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.);dodatkowy udział w każdym spotkaniu co najmniej jednego członka Zespołu Zarządzającego Projektem, o ile tak zadecyduje Kierownik Projektu;opracowanie kwestionariuszy ankiet, scenariuszy spotkań;przygotowanie sal (ustawienie krzeseł, stołów itp.) wraz z przygotowaniem sprzętu (tablice typu flip-chart - minimum 2 sztuki, ekran oraz rzutnikprojektor multimedialny, laptop, mikrofony dla osób prowadzących oraz minimum 2 sztuki mikrofonów bezprzewodowych dla uczestników spotkania) wraz z jego podłączeniem. Jeżeli udostępnione na konsultacje miejsce będzie wyposażone w ekran oraz rzutnik,projektor multimedialny, to jest możliwość ich nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy;5) materiały biurowe dla uczestników spotkań (długopisy, notatniki w formacie minimum B5, markery);materiały informacyjne dla uczestników spotkań (prezentacje Power Point w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej dla uczestników spotkań);poczęstunek dla uczestników spotkań - kawa, herbata, dwa rodzaje ciastek kruchych, cukier, mleczko do kawy, woda mineralna - podawane w kubkach plastikowych lub szklankach;opracowanie analizy ankiet wraz z wnioskami ze spotkań i ich włączenie do Podstrategii. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:wykonania przedmiotu zamówienia w oparciu o przyjęte przez gminy: Ornontowice, Orzesze, Mikołów księgi wizualizacji, przy zachowaniu minimum standardów przyjętych przez te Gminy (zał. nr 2,2a,2b do SIWZ);każdorazowego uzyskiwania akceptacji Zamawiającego propozycji założeń, koncepcji oraz kierunków rozwoju ujmowanych w Podstrategii;dbałości o wysoką użyteczność opracowywanej Podstrategii, przez co rozumie się m.in. wykonanie jej na podstawie zdiagnozowanych w badaniach potrzeb i oczekiwań, objęcie opracowaniem każdego z Partnerów z osobna jak i obszaru funkcjonalnego Powiatu jako całości, aktualność dokumentu, zgodność z regulacjami prawnymi oraz innymi dokumentami strategicznymi, praktyczność poprzez wskazanie kierunków rozwoju, wspólnych działań i źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych na ten cel oraz dokonanie redakcji i korekty językowej Podstrategii, zapewniającej poprawność językową, stylistyczną i typograficzną całego dokumentu, a także adekwatność języka dokumentu do jego charakteru i odbiorców;zapewnienia zgodności z dokumentami strategicznymi Partnerów i innymi dokumentami strategicznymi (europejskimi, krajowymi, regionalnymi, lokalnymi), a także wytycznymi EOG i dokumentami obowiązującymi w Projekcie oraz dokumentami programowymi funduszy strukturalnych na lata 2014 - 2020;uwzględnienia wszelkich kosztów ponoszonych w związku z opracowaniem Podstrategii, m.in. kosztów przeprowadzenia badań/konsultacji społecznych, zbierania i pozyskiwania informacji oraz danych statystycznych, udziału w spotkaniach z Zespołem Zarządzającym, wytwarzania materiałów niezbędnych podczas spotkań konsultacyjnych, przeniesienia praw autorskich na Zamawiającego itp. Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia za realizację działań nie przewidzianych przez niego w kalkulacji kosztów zawartej w ofercie; przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.bieżącej współpracy z Zamawiających na każdym etapie realizacji przedmiotu
zamówienia.pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania organizacyjne z przedstawicielami Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego odpowiednio do potrzeb, na wezwanie Zamawiającego (jednak nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu), cotygodniowe informacje nt. postępu w opracowaniu dokumentów (przekazywane pocztą elektroniczną),bezzwłocznego informowania o pojawiających się problemach, zagrożeniach lub opóźnieniach w realizacji w stosunku do harmonogramu, a także innych zagadnieniach istotnych dla realizacji usługi. odpowiedzialności za merytoryczną stronę opracowań przewidywanych w przedmiocie zamówienia, za błędy literowe, układ i zawartość. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego nanoszenia uwag przekazywanych przez Zamawiającego.do przygotowania wszelkich opracowań w ramach przedmiotu zamówienia w oparciu o dostępne, najbardziej aktualne dane i badania przeprowadzone na temat obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego, nie starsze niż 3 lata. Wykonawca może wykorzystać dane starsze niż 3 lata tylko za zgodą Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach.stosowania na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia aktualnych zasad promocji obowiązujących Zamawiającego, wynikających z umowy o dofinansowanie Projektu: Wymogi dotyczące Informacji i Promocji, Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014.zapewnienia, aby wszelkie teksty opracowywane w ramach przedmiotu zamówienia spełniały wymogi wysokich standardów naukowych: m.in. oryginalność, poprawność językowa, podanie źródła danych, bibliografii, przypisów. bieżącego kontaktu z Zamawiającym - telefonicznego, drogą elektroniczną i osobistego osób wyznaczonych do kontaktów roboczych z Zamawiającym..
II.1.5)

 
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 21.Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1500 zł (słownie: tysiącpięćsetzłotych).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
pieniądzu;
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych;
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w ING Bank Śląski, na rachunek: nr 03 1050 1214 1000 0022 9075 1375
Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia 24.08.2015 r. do godz.9 30.
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się, tj. zostanie zaksięgowane na rachunku Zamawiającego.
Pozostałe formy wadium należy złożyć , w oryginale, do depozytu w kasie Starostwa Powiatowego, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów, pok. 146, najpóźniej do dnia 24.08.2015 r. do godz.9:30.
W przypadku uchybienia ww. terminom, miejscom, treści lub formie wniesienia wadium, Zamawiający uzna, że wadium nie zostało skutecznie wniesione.
W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz w dokumencie wadialnym musi znaleźć się zapis, iż jest ono nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. W gwarancji nie mogą być zawarte jakiekolwiek warunki ograniczające zakres odpowiedzialności gwarancyjnej. Dokument wadialny musi obejmować wszystkie przypadki opisane w art.46 ust.4a i ust.5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zgodnie z art. 46 ust 1 ustawy Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust.4a art.46 ustawy.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.;
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1,pełnomocnictw,listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej,lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3,co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie opisuje tego warunku.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonali (zakończyli) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie:
- minimum dwie usługi polegające na opracowaniu dokumentów strategicznych tj. strategii rozwoju lub planu rozwoju lub programu rozwoju lub sektorowego programu rozwoju, z czego co najmniej 1 z tych usług polegających na opracowaniu dokumentu strategicznego łącznie spełniała następujące warunki: dotyczyła obszaru, którego liczba mieszkańców wynosiła co najmniej 50 tys. i obejmowała co najmniej jedną jednostkę samorządu terytorialnego* o łącznej wartości wykonanych usług minimum 25 tys. PLN brutto.
- minimum dwie usługi polegające na wykonaniu strategii lub planu dotyczącego obszaru promocji jednostki samorządu terytorialnego o łącznej wartości wykonanych usług minimum 20 000 złotych brutto
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie opisuje tego warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dysponuje minimum następującymi osobami:

- Kierownik Zespołu ( 1 osoba) , który posiada łącznie następujące kwalifikacje i doświadczenie:
- minimum 2 razy brała udział w opracowaniu dokumentów strategicznych np. strategii rozwoju , planu rozwoju, programu rozwoju, sektorowego programu rozwoju,dla jednostek sektora finansów publicznych** ;
- minimum 1 raz kierowała zespołem opracowujacym dokument strategiczny dla jednostek sektora finansów publicznych o tematyce związanej z promocją dotycząca obszaru zamieszkiwanego przez minimum 50 tys. mieszkańców;

- Członek Zespołu - Ekspert ds. PR ( 1 osoba) który posiada łącznie następujące kwalifikacje i doświadczenie:
- posiada wykształcenie w zakresie PR lub promocji lub marketingu;
- minimum 2 razy brała udział w opracowaniu dokumentów strategicznych np. strategii rozwoju , planu rozwoju, programu rozwoju, sektorowego programu rozwoju,dla jednostek sektora finansów publicznych , w tym minimum 1 raz brała udzial w opracowaniu dokumentu o tematyce związanej z promocją lub marketingiem marki jednostki sektora finansów publicznych obejmująca obszar zamieszkiwany przez minimum 50 tys. mieszkańców;

- Członek zespołu - Ekspert ds. konsultacji społecznych ( 1 osoba), który posiada łącznie następujące kwalifikacje i doświadczenie:
- brała udział w opracowaniu minimum dwóch dokumentów strategicznych np. strategii rozwoju , planu rozwoju, programu rozwoju, sektorowego programu rozwoju, dla jednostek sektora finansów publicznych i uczestniczyła w procesie konsultacji społecznych poprzez wykonanie minimum nastepujących czynności: przygotowanie planu komunikacji, doborze reprezentatywnej próby odbiorców, opracowywaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia konsultacji , raportowaniu przebiegu konsultacji społecznych;
- brała udział w przeprowadzeniu minimum jeden raz konsultacji społecznych drogą on-line.

- Członek zespołu - Ekspert ds. grafiki komputerowej ( 1 osoba) który posiada następujące kwalifikacje i doświadczenie:
- posiada wykształcenie informatyczne - informatyka lub grafika komputerowa;
- minimum 2 razy brała udział w opracowaniu dokumentów strategicznych np. strategii rozwoju , planu rozwoju, programu rozwoju, sektorowego programu rozwoju,dla jednostek sektora finansów publicznych , w tym minimum 1 raz brała udzial w opracowaniu dokumentu o tematyce związanej z promocją i opracowaniem identyfikacji jednostki sektora finansów publicznych obejmujaca obszar zamieszkiwany przez minimum 50 tys. mieszkańców;
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie opisuje tego warunku.
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.II. Inne warunki udziału w postępowaniu .
1. Brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Prawo Zamówien Publicznych.
2.Brak podstaw do wykluczenia wykonawców na podstawie art.24 ust.2 pkt.5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj., którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba, że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Ocena spełniania poszczególnych warunków przez Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty oraz złożonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów, wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ i zostanie przeprowadzona zgodnie z formułą - spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1). wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący zał. nr 1 do SIWZ ;
2) Jeżeli oferta podpisana jest przez osobę inną niż upoważniona do reprezentowania wykonawcy do oferty należy załączyć pełnomocnictwo (upoważnienie)w formie oryginału podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy lub w formie kopii poświadczonej notarialnie.
3) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzialenia zamówienia pełnomocnictwo/upoważnieniem dla pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być w formie oryginału lub w formie kopii poświadczonej notarialnie.
4)w przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu ,potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w szczególności pisemnego zobowiązania tych podmiotów ( np. pisemne oświadczenie podmiotu trzeciego, umowa przedwstępna, umowa generalna o współpracy ) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.W celu oceny , czy Wykonawca będzie dysponował zaasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów zobowiązanie lub dokument musi zawierać minimum:
- dane pozwalające na identyfikację stron;
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu ;
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
- charakter stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 95
2 - termin płatności - 5

IV.2.2)

 
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.W związku z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 09.08.2013 roku, poz.907 z późniejszymi zmianami) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, w następujących okolicznościach:
a) konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
b) gdy zmiana postanowień umownych jest korzystna dla Zamawiającego,
c) w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie zamówienia na usługę.
d) w przypadku wystąpienia siły wyższej. Siła wyższa oznacza wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, którego skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu,
e) w przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu usług,
f) zmiany w kolejności i terminach wykonania przedmiotu zamówienia, na skutek zdarzeń losowych lub innych okoliczności,
g) zmiana osób odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy i Zamawiającego, która może nastąpić tylko na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego,
h) zmiana osób uczestniczących w realizacji przedmiotu Umowy, wskazanych w ofercie Wykonawcy,, a w szczególności dodanie nowych osób lub zamiana na inne osoby pod warunkiem, że:
- nowe osoby będą posiadały kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż odpowiednie wymagania określone w SIWZ;
-zmiana może nastąpić tylko na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego;
- Zamawiający udzieli Wykonawcy pisemnej zgody na powyższą zmianę;
i) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji przedmiotu umowy z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 i 4,
j) zmiany harmonogramu realizacji przedmiotu umowy na skutek zdarzeń losowych lub innych okoliczności,
k) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mikolowski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Mikołowie,ul.Żwirki i Wigury 4a,43-190 Mikołów, wejście B,parter, Biuro Podawcze, osobiście lub za zaliczeniem pocztowym, cena 5 PLN plus koszt wysyłki..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2015 godzina 09:30, miejsce: Starostwo Powiatowe w Mikołowie,ul.Żwirki i Wigury 4a,43-190 Mikołów, wejście B,parter, kancelaria - pokój nr 127..
IV.4.5) Termin związania ofertą: do 22.09.2015.
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pod nazwąJ-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST w ramach programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających ani aukcji elektronicznej.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne