Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
ACCA Andrzej Cabała, ul. Bankowa 5/1, 44-100 Gliwice kraj/woj. śląskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Wykonanie Projektu Technicznego drogi wewnętrznej przy ul. Oświęcimskiej 28 a -28 j wraz z...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-08-2015
Numer ogłoszenia
121609/2015
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-08-2015

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
44-120 Pyskowice
Ulica
ul. Strzelców Bytomskich 3
Email
przetargi@pyskowice.pl

Szczegóły

Pyskowice: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn:
Wykonanie Projektu Technicznego drogi wewnętrznej przy ul. Oświęcimskiej 28 a -28 j wraz z odwodnieniem terenu.
Numer ogłoszenia: 121609 - 2015; data zamieszczenia: 14.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
--

V
zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pyskowice , ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, woj. śląskie, tel. 32 3326000, faks 32 3326002.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pyskowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn:
Wykonanie Projektu Technicznego drogi wewnętrznej przy ul. Oświęcimskiej 28 a -28 j wraz z odwodnieniem terenu..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn:
Wykonanie Projektu Technicznego drogi wewnętrznej przy ul. Oświęcimskiej 28 a -28 j wraz z odwodnieniem terenu.
1.Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.
2.Zakres i charakterystyka obiektów i parametry techniczne:
Zakres opracowania winien przewidywać opracowanie projektu technicznego drogi wewnętrznej wraz z jej odwodnieniem. Zakres opracowania obejmuje działki nr 1169/11 i 11710/11 będące własnością Gminy Pyskowice. Projekt powinien obejmować takie rozwiązanie techniczne odwodnienia, aby zapobiec zalewaniu piwnic w budynkach na działkach sąsiednich. Zjazd na nowoprojektowaną drogę przewidziany jest z ul. Oświęcimskiej (działka nr 589/11). Odwodnienie projektowanej drogi należy zaprojektować indywidualnie gdyż w okolicy opracowania nie przebiega kanalizacja deszczowa.
3.Projekt musi być zgodny z przepisami:
a)USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z pózn. zm.).
b)ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126).
c)ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 z pózn.zm.).
d)ROZPORZADZENIEMINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.).
e)ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430. z pózn. zm.).
f)ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRESTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75 poz.690 z późn. zmianami)
g)ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2006.137.984 z pózn. zm.).
h)ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389).
i)Innymi obowiązującymi przepisami na dzień sporządzania dokumentacji oraz normami branżowymi.
j)Zamawiający wymaga, aby przyjęte rozwiązania projektowe były zgodne z zasadami projektowania uniwersalnego o których mówią dokumenty zamieszczone na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu ds . Osób Niepełnosprawnych :http://www.niepelnosprawni.gov.pl/dostepnosc-projektowanie-uniwer/
4.Inne wymagania
a)Zgodnie z przepisami prawa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary oraz kosztorys inwestorski nie mogą zawierać nazw własnych, producenta i innych utrudniających uczciwą konkurencję. W przypadku kiedy nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą obiektywnych, (dostatecznie dokładnych określeń) Projektant dołączy stosowne zestawienie wszystkich użytych nazw produktu, technologii i innych z dokładnym opisem wymaganych parametrów opisujących warunki równoważności.
b)Koszt sporządzenia dokumentacji należy podać na podstawie podanego zakresu zamówienia. Należy ująć wszystkie koszty materiałów, podkładów mapowych, aktualizacji, innych prac pomocniczych uznanych przez Wykonawcę za niezbędne, uzgodnień obligatoryjnych i innych opłat.
c)Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, będącej w następstwie podstawą wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, która powinna zostać opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z zapisem art. 29, 30 oraz 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013.907 z pózn. zm.).
d)Dokumentacja powinna być uzgodniona ze wszystkimi instytucjami branżowymi, których urządzenia dotyczą.
e)Projekt powinien zawierać szczegółowe rozwiązania wysokościowe wszystkich zjazdów (publicznych i indywidualnych).
f)W przypadku konieczności wykonania jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich, Wykonawca będzie zobowiązany do ich zaktualizowania na wezwanie Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w umowie (koszt aktualizacji kosztorysów należy uwzględnić w cenie ryczałtowej zamówienia).
g)Przed sporządzeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji w terenie w celu oszacowania, na własną odpowiedzialność, wszystkich niezbędnych kosztów opracowania dokumentacji oraz uzyskania wszystkich danych, jakie mogą być niezbędne do przygotowania rzetelnej oferty. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
h)Projektant jest zobowiązany do jednego dyżuru w siedzibie tut. Urzędu w dogodnie dla siebie wybrany czwartek w godzinach 16-17 w celu zaznajomienia zainteresowanych Radnych z koncepcją wykonywanego projektu.
i)Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5.Forma dokumentacji
Całe opracowanie winno być dostarczone Zamawiającemu w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w pliku pdf, dwg lub dxt na nośniku CD..
II.1.5)

 
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 100.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W tym zakresie Zamawiający nie przewiduje szczegółowego opisu spełnienia tego warunku. Warunek udziału w postępowaniu będzie oceniany na podstawie oświadczenia art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wymienionego w rozdz. VII SIWZ ust. 2 pkt 1 i pkt. III.4.1 niniejszego ogłoszenia, w systemie 0-1 (zero jedynkowym) wg formuły spełnia / nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W tym zakresie Zamawiający nie przewiduje szczegółowego opisu spełnienia tego warunku. Warunek udziału w postępowaniu będzie oceniany na podstawie oświadczenia art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wymienionego w rozdz. VII SIWZ ust. 2 pkt 1 i pkt. III.4.1 niniejszego ogłoszenia, w systemie 0-1 (zero jedynkowym) wg formuły spełnia / nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W tym zakresie Zamawiający nie przewiduje szczegółowego opisu spełnienia tego warunku. Warunek udziału w postępowaniu będzie oceniany na podstawie oświadczenia art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wymienionego w rozdz. VII SIWZ ust. 2 pkt 1 i pkt. III.4.1 niniejszego ogłoszenia, w systemie 0-1 (zero jedynkowym) wg formuły spełnia / nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W tym zakresie Zamawiający nie przewiduje szczegółowego opisu spełnienia tego warunku. Warunek udziału w postępowaniu będzie oceniany na podstawie oświadczenia art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wymienionego w rozdz. VII SIWZ ust. 2 pkt 1 i pkt. III.4.1 niniejszego ogłoszenia, w systemie 0-1 (zero jedynkowym) wg formuły spełnia / nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W tym zakresie Zamawiający nie przewiduje szczegółowego opisu spełnienia tego warunku. Warunek udziału w postępowaniu będzie oceniany na podstawie oświadczenia art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wymienionego w rozdz. VII SIWZ ust. 2 pkt 1 i pkt. III.4.1 niniejszego ogłoszenia, w systemie 0-1 (zero jedynkowym) wg formuły spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Inne oświadczenia i dokumenty, które należy przedłożyć wraz z ofertą. 1)Oświadczenia, że Wykonawcy:
a)zapoznali się z treścią SIWZ oraz wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną cześć i nie wnoszą do nich zastrzeżeń,
b)w przypadku przyznania im zamówienia, zobowiązują się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ,
c)uważają się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od daty upływu terminu składania ofert,
d)pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczają, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny na dzień upływu terminu składania ofert.
Oświadczenia z ust. 6 pkt 1 należy złożyć na formularzu oferty - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
2)Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, notarialnie potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
UWAGA: Wykonawcy mogą składać wszystkie wykazy, informacje czy oświadczenia także na własnych drukach, pod warunkiem, że będą one opracowane według schematu druków załączonych do niniejszej SIWZ. W zakresie warunków udziału w postępowaniu opisanych w rozdz. VI ust. 2 do 4 SIWZ, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie takie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkody Zamawiającego powstałe w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli Wykonawca, wykazujący spełnienie warunków, opisanych w rozdziale VI SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych powyżej (zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy), Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać dokumentów dotyczących w szczególności:
1)zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2)sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
3)charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
4)zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
5)żądanie dokumentów jw. nastąpi w przypadku, gdy wykonawca nie udowodni w wystarczający sposób dysponowania zasobami niezbędnymi dla należytego wykonania zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 85
2 - termin wykonania dokumentacji projektowej - 15

IV.2.2)

 
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
2.Zmiana wynagrodzenia wykonawcy może nastąpić w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT przez dostosowanie stawki podatku do stawki obowiązującej.
3.Zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku czasowego wstrzymania prac przez Zamawiającego, o okres na jaki prace zostały wstrzymane.
4.Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych następujące zmiany:
1)danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego,
2)danych teleadresowych,
3)danych rejestrowych,
4)będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
5.W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia Zamawiający wstrzyma podpisanie umowy.
6.W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy
należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).
7.Osobą ze strony Zamawiającego do ustalania szczegółów związanych z podpisaniem umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty, będzie:
mgr inż. Ewa Hermanowicz tel. 32 332 60 47.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pyskowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, pok. 307..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice w Biurze Obsługi Interesanta pok. 107 na parterze..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne