Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
BENZOL Sp. z o.o., ul. Graniczna 7, 07-410 Ostrołęka kraj/woj. mazowieckie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

dostawy oleju opałowego dla Gminy Grajewo w sezonie grzewczym 2015/2016.

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-08-2015
Numer ogłoszenia
121801/2015
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-08-2015

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
19-200 Grajewo
Ulica
ul. Komunalna 6
Email
pjastrzebski@uggrajewo.pl

Szczegóły

Grajewo: dostawy oleju opałowego dla Gminy Grajewo w sezonie grzewczym 2015/2016.
Numer ogłoszenia: 121801 - 2015; data zamieszczenia: 14.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
--

V
zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Grajewo , ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 272 3000, faks 86 272 3000.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.grajewo.wrotapodlasia.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawy oleju opałowego dla Gminy Grajewo w sezonie grzewczym 2015/2016..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do szkół podstawowych, gimnazjum, biblioteki i świetlic wiejskich na terenie Gminy Grajewo w sezonie grzewczym 2015/2016 w szacunkowej ilości ca. 135 000 litrów. Wymagane parametry techniczne, zgodne z normą PN-EN 116: 2001 dla grupy L1..
II.1.5)

V
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
W związku z tym, iż ilość sukcesywnych zakupów oleju opałowego została ustalona szacunkowo, a ze względu na sytuację wynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł przewidzieć, wielkość zużywanego paliwa uzależniona jest od bieżących potrzeb Zamawiającego, Zamawiający zastrzega, że ilość zamawianego paliwa może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w granicach do 20% wartości przedmiotu zamówienia. Z uwagi na to, wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w/g rzeczywistej ilości zakupionego paliwa na warunkach określonych w umowie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 9 000,00 zł. (słownie złotych: dziewięć tysięcy 00/100). 2. Termin wniesienia wadium upływa dnia 24.08.2015 r. Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone: a) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy zamawiającego BS Szczuczyn o/Grajewo 42 8768 1013 1310 3105 2000 0020, b) w poręczeniach bankowych, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). W/w formy wadium muszą znaleźć się w ofercie Wykonawców. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, na koncie Zamawiającego muszą znaleźć się pieniądze w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 4. Wadium zostanie zwrócone zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 Ustawy pzp. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek posiadania uprawnień do wykonywania działalności zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, iż posiada koncesje, zezwolenia lub licencje na obrót paliwami ciekłymi. Na podstawie złożonych dokumentów Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganego warunku wg formuły: spełnia - nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie środków na rachunku bankowym lub zdolności kredytowej na kwotę co najmniej 400 000,00 zł (słownie złotych: czterysta tysięcy 00/100). Na podstawie złożonych dokumentów Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganego warunku wg formuły: spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:


informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Świadectwo jakości oleju opałowego (zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, iż poprzez odpowiednie odniesienie, dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym (atest laboratoryjny zgodny
z normą PN-EN 116: 2001 lub równoważne). 2. Dokument wskazujący Producenta oferowanego przez Wykonawcę oleju opałowego lekkiego. Przez wspomniany dokument rozumie się n/w dokumenty: karta nalewu, świadectwo autoryzacji, świadectwo jakości, zaświadczenie Producenta o dystrybucji przez Wykonawcę oleju opałowego tylko jego produkcji itp. Dokumentem wskazującym Producenta oleju opałowego nie może być oświadczenie Wykonawcy. 3. Kserokopia depeszy określająca cenę Producenta oleju opałowego na dzień 14 sierpnia 2015 r. 4. Wypełniony i podpisany formularz oferty (zob. Załącznik Nr 1 do SIWZ); 5. Dokument z którego wynika upoważnienie do podpisania oferty lub PEŁNOMOCNICTWO do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik lub podmiot występujący wspólnie (zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy pzp., 6. Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2)

 
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1) Cena litra oleju opałowego określona w ofercie może podlegać wahaniom, jedynie rabat zaproponowany przez Wykonawcę nie może być obniżony w okresie trwania umowy. 2) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, iż wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy za 1- miesięcznym wypowiedzeniem od otrzymania wiadomości o powyższych okolicznościach. 3) W związku z tym, iż ilość sukcesywnych zakupów oleju opałowego została ustalona szacunkowo, a ze względu na sytuację wynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł przewidzieć, wielkość zużywanego paliwa uzależniona jest od bieżących potrzeb Zamawiającego, Zamawiający zastrzega, że ilość zamawianego paliwa może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w granicach do 20% wartości przedmiotu zamówienia. Z uwagi na to, wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w/g rzeczywistej ilości zakupionego paliwa na warunkach określonych w umowie. 4) Zmiana VAT lub stawek celnych. 5) Zmiana prawa mająca wpływ na termin lub zakres zamówienia. 6) Zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku gdy Zamawiający do dnia zakończenia umowy nie zrealizuje w całości zamówienia. Warunki zmian: a/ inicjowanie zmian - na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, b/ uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, zapewnienie optymalnych zakupów oleju napędowego, c/ forma zmian - aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.grajewo.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo, pokój nr 19 (sekretariat)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne