Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe KLIMAT Sp. z o.o., ul. Hutnicza 37A, 81-061 Gdynia kraj/woj. pomorskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zamontowanych na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-08-2015
Numer ogłoszenia
121833/2015
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-08-2015

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
81-538 Gdynia
Ulica
ul. Olimpijska 5/9
Email
sekretariat@gosirgdynia.pl

Szczegóły

Gdynia: Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zamontowanych na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu
Numer ogłoszenia: 121833 - 2015; data zamieszczenia: 14.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
--

V
zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu , ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdyniasport.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zamontowanych na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 50730000-1- Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących.
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na wykonaniu konserwacji, serwisu i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, zamontowanych na obiektach Zamawiającego:
1) Stadion Miejski zlokalizowany przy ulicy Olimpijskiej 5 w Gdyni,
2) Narodowy Stadion Rugby zlokalizowany przy ul. Górskiego 10 w Gdyni,
3) Budynek Administracji, Salka Fitness, Hala LA, Hala Gier zlokalizowane przy ulicy Olimpijskiej 5 w Gdyni,
4) Ośrodek Hipoterapii zlokalizowany przy ul. Spółdzielczej 4 w Gdyni,
5) Gdynia Arena zlokalizowana przy ul. Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni - dotyczy wyłącznie klap odcinających dostęp powietrza do przewodów wentylacyjnych w obiekcie,
6) pomieszczenie gospodarcze Kompleksu sportowego przy ul. Nauczycielskiej 14 w Gdyni.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączony wykaz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz zakres czynności konserwacyjnych i napraw stanowiący odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do SIWZ.
4. Zamawiający jest w posiadaniu urządzeń objętych gwarancją producentów i wymaga od Wykonawcy posiadania autoryzacji firm EMERSON, FUJITSU, CLINT, lub ich upoważnionych przedstawicieli do prowadzenia serwisu, obsługi (konserwacji) urządzeń produkcji w/w firm.
5. Usługę konserwacji, serwisu i napraw urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zamontowanych na obiektach Zamawiającego opisanych w ust. 2 pkt 1) - 6) należy przeprowadzać jeden raz w stosunku do każdego urządzenia, w terminie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
6. W ramach prowadzonych konserwacji Wykonawca jest zobowiązany do wskazania ewentualnych uszkodzeń urządzeń. Wykonawca sporządza szczegółowy opis uszkodzeń wraz ze wskazaniem miejsca uszkodzenia oraz wad i usterek powstałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
7. Wykonawca będzie świadczył usługę za pomocą osób posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje w tym:
a) za pomocą osoby/osób posiadającej/posiadających dokumenty (certyfikaty, zaświadczenia) wystawione przez producenta lub jego przedstawiciela w Polsce potwierdzające, że Wykonawca może świadczyć usługę serwisową urządzeń klimatyzacyjnych produkcji: EMERSON, FUJITSU, CLINT.
Przedmiotowe dokumenty Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu przed przystąpieniem do usługi konserwacji i serwisu urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
8. Wykonawca będzie świadczył usługę za pomocą własnego sprzętu oraz materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi.
9. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przed rozpoczęciem usług objętych przedmiotem zamówienia uzgodnić z Zamawiającym termin wykonania prac, ze względu na to, że prace realizowane będą na terenie czynnych obiektów. Wykonawca zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność przy wykonaniu poszczególnych czynności.
10. Zamawiający udostępni Wykonawcy na czas wykonywania usługi wszelkie pomieszczenia, które są niezbędne do przeprowadzenia prac konserwacyjnych i serwisowych, z tym zastrzeżeniem, że prace w nich prowadzone nie mogą kolidować z funkcjonowaniem obiektów Zamawiającego.
11. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennego harmonogramu prac. W harmonogramie Wykonawca wpisuje zakres wykonanej konserwacji, napraw i serwisu, wykryte uszkodzenia, rejestruje stany awaryjne i podejmowane działania. Przy każdej przeprowadzonej czynności osoba wykonująca czynności wpisuje datę oraz potwierdza ich wykonanie własnoręcznym podpisem. Wszelkie prace wykonane w ramach przedmiotu zamówienia będą potwierdzane w harmonogramie przez osobę(y) upoważnioną(e) przez Zamawiającego.
12. Wykonawca po każdej wykonanej konserwacji i serwisie urządzenia zgłosi Zamawiającemu zakończenie prac i przedstawi protokół sporządzony przez osobę/y posiadającą/e odpowiednie kwalifikacje.
13. Przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający uprawniony jest do kontroli wykonywania przez Wykonawcę usług objętych przedmiotem zamówienia.
14. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i awarie wyrządzone przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę.
15. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie i jedno zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
17. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
18. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
19. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy.
20. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne..
II.1.5)

V
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia oraz dostawę wraz z montażem klimatyzatorów ściennych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.73.00.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
w celu wykazania się spełnieniem warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, Wykonawca musi wykazać się należytym wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres jego działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej należycie wykonanej/wykonywanej usługi o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia tj. polegającej na konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych za łączną kwotę nie mniejszą niż 30.000,00 zł brutto,
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
w celu wykazania się spełnieniem warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca musi wykazać się, że dysponuje przynajmniej:
a) jedną osobą posiadającą Świadectwo Kwalifikacyjne na obsługę techniczną, demontaż oraz naprawę urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane, ich recyklingu, regeneracji, przekazywaniu do ponownego użytkowania oraz obrocie tymi substancjami wydane na podstawie przepisów Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową z dnia 20 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 436),
b) jedną osobą posiadającą Świadectwo Kwalifikacyjne typu E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV (Grupa 1) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r Nr 89 poz. 828 z późn. zm.)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty sporządzonej na formularzu ofertowym (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ):
1) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 4 SIWZ - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii;
2) dokumenty dotyczące w szczególności charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem oraz zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 4 SIWZ - w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; w przypadku, gdy powyższe informacje zostaną zawarte w pisemnym zobowiązaniu, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawca nie musi przedkładać przedmiotowych dokumentów;
3) dokumenty, nie będące dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
a) pełnomocnictwo - jeżeli umocowanie do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii,
b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 2 pkt. 2 SIWZ - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 99
2 - Termin płatności wynagrodzenia - 1

IV.2.2)

 
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie zmian do zawartej umowy możliwe będzie w sytuacjach, gdy Zamawiający uzna, że zmiany te są niezbędne celem zapewnienia prawidłowego wykonania umowy przez strony, w szczególności w następujących przypadkach:
1) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,
2) mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami,
3) konieczności zmiany sposobu wykonania lub zakresu zamówienia z przyczyn wcześniej nie przewidzianych,
4) konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
5) jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego,
6) rezygnacji przez Zamawiającego z usługi w przypadku wydzierżawienia lub utraty tytułu prawnego do nieruchomości, na której zamontowane są urządzenia będące przedmiotem zamówienia,
7) zmian ilości i częstotliwości konserwacji zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego,
8) zmiany cen brutto w związku ze zmianą obowiązujących stawek podatku od towarów i usług,
9) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, przed zmianą umowy Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia wymagania w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
10) innych zmian korzystnych dla Zamawiającego, chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gdyniasport.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gdyńskie Centrum Sportu 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9,.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2015 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Gdyńskiego Centrum Sportu 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9. Sekretariat Zamawiającego czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne