Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
TRONUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Ordona 2 A, 01-237 Warszawa kraj/woj. mazowieckie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Zakup i dostawa nowych mebli

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-08-2015
Numer ogłoszenia
121863/2015
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-08-2015

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-950 Warszawa
Ulica
Pl. Bankowy 3/5
Email
smalaczek@mazowieckie.pl

Szczegóły

Warszawa: Zakup i dostawa nowych mebli
Numer ogłoszenia: 121863 - 2015; data zamieszczenia: 14.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
--

V
zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Mazowiecki Urząd Wojewódzki , Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6956015, faks 022 6956019.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mazowieckie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa nowych mebli.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych mebli wraz z montażem do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń znajdujących się w Warszawie w budynkach przy ul. Marszałkowskiej 3/5, ul. Andersa 30 oraz pl. Bankowym 3/5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do wzoru umowy..
II.1.5)

 
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2, 39.11.31.00-8, 39.11.20.00-0, 39.12.10.00-6, 39.13.10.00-9, 39.13.21.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie uszczegóławia warunku udziału w postępowaniu
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał dostawę-dostawy, których przedmiot obejmował dostarczenie i montaż mebli biurowych, o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż:
- dla części I zamówienia 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- dla części II zamówienia 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych),
- dla części III zamówienia 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
UWAGA 1: W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) wyrażona jest w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanego zamówienia w innej walucie na złote polskie - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów NBP (Tabela A), obowiązującego na dzień składania ofert.
UWAGA 2: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia wymagana wartość dostaw musi być sumą wartości dostaw w tych częściach.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie uszczegóławia warunku udziału w postępowaniu
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie uszczegóławia warunku udziału w postępowaniu
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie uszczegóławia warunku udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b) ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
2. W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje(ą) osoba(y) inna(e) niż ujawniona(e) w dokumentach, o których mowa w ust. 2 pkt 2) SIWZ, do oferty należy dołączyć dokument lub dokumenty, z którego(ych) będzie wynikać zakres umocowania.
3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt III.4.3.1, stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Okres gwarancji - 10

IV.2.2)

 
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający informuje, że w związku z art. 144 ustawy Pzp zmiana postanowień w zawartej umowie może nastąpić w następujących przypadkach:
a) Zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie wystąpi lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:
- opóźnienia przekazania terenu realizacji prac montażowych,
- siły wyższej,
- przedłużającego się postępowania odwoławczego,
na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego.
b) Zmiany sposobu realizacji zamówienia w postaci:
- konieczności realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych / technologicznych niż wskazane w specyfikacjach, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia,
- konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa
na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego.
c) zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia wynikającą ze zmiany stawki tego podatku obowiązującą w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy, z zachowaniem formy pisemnej.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy na podstawie art. 145 ustawy Pzp.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mazowieckie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Budżetowo-Księgowe, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, (pok. 52)..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Budżetowo-Księgowe, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, (pok. 52)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy.
2. Minimalny okres gwarancji jakości na dostarczone meble wynosi 24 miesiące..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zakup i dostawa nowych mebli.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa pierwszego wyposażenia na parter i I piętro przebudowywanego ma potrzeby Wydziału Spraw Cudzoziemców do budynku w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5, tj.: krzeseł pojedynczych, krzeseł łączonych, krzeseł obrotowych, biurek ramowych, paneli dolnych frontowych, kontenerów mobilnych, szaf z drzwiami żaluzjowymi, regałów otwartych, szaf z drzwiami uchylnymi, foteli z podłokietnikami drewnianymi, stolików, stołów konferencyjnych, paneli bocznych pionowych, paneli oddzielających stanowisko obsługi od interesanta, szafek kartotekowych, metalowych szafek na ubrania, biurek w kształcie litery L, szaf metalowych z drzwiami żaluzjowymi na akta, taboretów, ławek szatniowych, wózków na książki, szaf schowkowych, regałów z plastikowymi pojemnikami z pokrywami, regałów pocztowych, foteli do pokoju matki z dzieckiem.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90
2. Okres gwarancji - 10CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zakup i dostawa nowych mebli.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa mebli na wyposażenie sekretariatu i gabinetu dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w budynku w Warszawie przy ul. Andersa 30, tj.: krzeseł obrotowych, biurek ramowych, paneli dolnych frontowych, kontenerów mobilnych, regałów otwartych, szafy z drzwiami uchylnymi, krzeseł stacjonarnych, wieszaków na komputer, poziomych półek na kable, szafy otwartej, szafy zamykanej, szafy ubraniowej, szafki z szufladami, szaf wiszących z drzwiami przesuwnymi, szafy z drzwiami żaluzjowymi, pinboardów-tablic, lady recepcyjnej - komplet, blatów półkolistych, podnóżków biurowych, dostawki do biurka, foteli, szaf zamykanych drzwiami szklanymi, krzeseł biurowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2, 39.11.31.00-8, 39.12.10.00-6, 39.13.10.00-9, 39.13.21.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90
2. Okres gwarancji - 10CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zakup i dostawa nowych mebli.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa mebli na wyposażenie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w budynku w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5, tj.: biurek kształtowych L, biurek prostokątnych, kontenerów mobilnych, kontenerów stacjonarnych, szafek żaluzjowych, szaf otwartych, szaf zamykanych, nadstawki nad biurko, stolika składanego..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.12.10.00-6, 39.13.21.00-7, 39.13.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90
2. Okres gwarancji - 10
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne