Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
BIUREX Renata Duś, ul. Kolejowa 9A, 59-300 Lubin kraj/woj. dolnośląskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Zakup i dostawa artykułów biurowych, w ramach realizacji projektu: Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-08-2015
Numer ogłoszenia
208870/2015
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-08-2015

Ogłaszający

Województwo
Miasto
59-101 Polkowice
Ulica
ul. K. B. Kominka 7
Email
pcuz@polkowice.com.pl

Szczegóły

Polkowice: Zakup i dostawa artykułów biurowych, w ramach realizacji projektu:
Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomową edukację zdrowotną w powiecie polkowickim,
finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz budżetu państwa
oraz w ramach realizacji bieżącej działalności Polkowickiego Centrum
Usług Zdrowotnych ZOZ S.A
Numer ogłoszenia: 208870 - 2015; data zamieszczenia: 14.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
--

V
zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. , ul. K. B. Kominka 7, 59-101 Polkowice, woj. dolnośląskie, tel. 0-76 746 08 00, faks 0-76 746 08 48.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcuz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Podmiot leczniczy - przedsiębiorstwo prowadzące działalność medyczną.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa artykułów biurowych, w ramach realizacji projektu:
Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomową edukację zdrowotną w powiecie polkowickim,
finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz budżetu państwa
oraz w ramach realizacji bieżącej działalności Polkowickiego Centrum
Usług Zdrowotnych ZOZ S.A.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz sukcesywna dostawa artykułów biurowych w ramach realizacji projektu: Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomową edukację zdrowotną w powiecie polkowickim, finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz budżetu państwa oraz w ramach realizacji bieżącej działalności Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.
II.1.5)

V
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Wartość zamówienia uzupełniającego wynosi 20 % zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7, 30.23.73.80-6, 30.12.51.10-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli złoży oświadczenie sporządzone wg załącznika nr 1 do Rozdziału I SIWZ. Warunek będzie oceniany według formuły spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie, sporządzone wg załącznika nr 1 do Rozdziału I SIWZ złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca nie podlegał wykluczeniu (art. 24 ustawy)
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna że Wykonawca spełnia warunek wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże wykonane lub wykonywane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 dostawy podobne do tych, stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, tzn. odpowiadającym swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia), z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane w sposób należyty.
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty na zasadzie spełnia - nie spełnia
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli złoży oświadczenie sporządzone wg załącznika nr 1 do Rozdziału I SIWZ. Warunek będzie oceniany według formuły spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie, sporządzone wg załącznika nr 1 do Rozdziału I SIWZ złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie sporządzone wg załącznika nr 1 do Rozdziału I SIWZ. Warunek będzie oceniany według formuły spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie, sporządzone wg załącznika nr 1 do Rozdziału I SIWZ złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli złoży oświadczenie sporządzone wg załącznika nr 1 do Rozdziału I SIWZ. Warunek będzie oceniany według formuły spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie, sporządzone wg załącznika nr 1 do Rozdziału I SIWZ złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Dostawa - 10

IV.2.2)

 
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy wtedy, gdy:
1.1. termin realizacji ulegnie wydłużeniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
1.2. jakieś zdarzenie bądź ciąg zdarzeń obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy (których Zamawiający i Wykonawca nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działania z należytą starannością) zasadniczo utrudni wykonanie części zobowiązań umowy, bądź wpłynie na brzmienie zapisów w umowie;
1.3. wystąpi wzrost ilości i wartości zamówienia do wysokości 20% wartości zamówienia określonego w umowie z Wykonawcą
2. Na okoliczność o których mowa w pkt 1.1 - 1.3 zostanie sporządzony aneks do umowy z Wykonawcą
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pcuz.sisco.info/?id=41
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A., ul. K.B. Kominka 7, 59-101 Polkowice.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2015 godzina 11:00, miejsce: Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A., ul. K.B. Kominka 7, 59-101 Polkowice (Sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Zamówienie realizowane w ramach realizacji projektu: Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomową edukację zdrowotną w powiecie polkowickim, finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz budżetu państwa oraz w ramach realizacji bieżącej działalności Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. 2. Inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do przeprowadzenia postępowania: 1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru w Rozdziale II SIWZ), 2) pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy), 3) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (jeśli uprawnienie tych osób nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne