Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku - Boguszowicach

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-08-2015
Numer ogłoszenia
208988/2015
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-08-2015

Ogłaszający

Województwo
Miasto
44-251 Rybnik
Ulica
ul. Strażacka 62
Email
ospbog589-21@wp.pl

Szczegóły

Rybnik: Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku - Boguszowicach
Numer ogłoszenia: 208988 - 2015; data zamieszczenia: 14.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
--

V
zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna Boguszowice , ul. Strażacka 62, 44-251 Rybnik, woj. śląskie.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.boguszowice.osp.org.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: organizacja pożytku publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku - Boguszowicach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP w Rybniku - Boguszowicach.
2. Pojazd musi spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2.
3. Oferowany samochód musi:
1) spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań
dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2012 poz. 1137 ze zmianami),
2) posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w Jednostkach Ochrony Przeciwpożarowej wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie które należy przekazać Zamawiającemu przy odbiorze przedmiotu zamówienia,
3) posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia,
4) być samochodem fabrycznie nowym, tj. rok produkcji 2015.
4. Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania:
1) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 305),
2) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 ze zmianami).
5. W dniu dostawy przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać następujące dokumenty:
1) książkę pojazdu,
2) świadectwo homologacji,
3) gwarancję.
6. Samochód powinien posiadać książkę gwarancyjną w języku polskim i instrukcję obsługi w języku polskim zarówno pojazdu jak istotnych elementów wyposażenia pojazdu.
7. Szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać oferowany pojazd, zostały opisane w załączniku nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Niespełnienie przez Wykonawcę któregokolwiek z wymagań określonych z załączniku nr 5, spowoduje odrzucenie oferty.
8. Wszystkie wskazane w dokumentacji SIWZ znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć, jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem /równoważny/.
9. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia ma odpowiadać dokumentacji przetargowej.
10. Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenia i zweryfikowania materiałów przetargowych oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach. Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych roszczeń i uwag z tytułu błędów lub nieścisłości specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu na wniesienie odwołania,
2) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego - art. 30 ust. 5 ustawy /np. materiały, urządzenia/ tzn. takie, których parametry techniczne są równoważne - co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w SWIZ
11. Wymagania dotyczące gwarancji:
1) na pojazd wraz z wyposażeniem - minimum 24 miesiące,
2) na zabudowę pożarniczą - minimum 24 miesiące.
12. W interesie Wykonawcy jest zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty.
Szczegółowy zakres zamówienia jest zawarty w SIWZ..
II.1.5)

 
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.11.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, dostawę co najmniej jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać oferowany pojazd - załącznik nr 5.
3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 95
2 - Gwarancja - 5

IV.2.2)

 
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.boguszowice.osp.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ochotnicza Straż Pożarna Boguszowice, ul. Strażacka 62, 44 - 251 Rybnik.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, pok. 302.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Tel.: 784432352.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne