Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-08-2015
Numer ogłoszenia
208994/2015
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-08-2015

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-826 Kraków
Ulica
os. Złotej Jesieni 1
Email
gkruk@rydygierkrakow.pl

Szczegóły

Kraków: DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH
Numer ogłoszenia: 208994 - 2015; data zamieszczenia: 14.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
--

V
zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 64 68 502, faks 12 64 68 930.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalrydygier.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szpital sp. z o.o.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostarczeniem wyrobów medycznych, zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.
2. Opis części zamówienia:
a) dopuszcza się składanie ofert częściowych, gdzie część stanowią poszczególne pakiety od 1 do 20,
b) zastrzega się częściowy wybór ofert gdzie część stanowią pakiety od 1 do 20,
c) oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1 do specyfikacji dla poszczególnego pakietu zostaną odrzucone;
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Termin ważności przedmiotu zamówienia: nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających;.
II.1.5)

 
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 20.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

inne dokumenty
. Oferta ma zawierać:
a) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru - załącznik nr 2 do specyfikacji),
b) szczegółową ofertę cenową (wg wzoru tabeli zamieszczonej w pkt. XV/2 specyfikacji),
c) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (wymienione w pkt VII specyfikacji),
d) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika - pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 8b specyfikacji,
e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
f) świadectwa dopuszczenia do obrotu :
f.1. deklaracja zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
f.2.certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III),
f.3.wpis /zgłoszenie/ powiadomienie do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania,
f.4.w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010r. o Wyrobach Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania;
Zamawiający wymaga dokładnego wypełnienia kolumny nr 13 pkt.XV/2 specyfikacji
tj. wpisania numeru i daty ważności świadectwa dopuszczenia oraz nr strony w ofercie wskazującej dokument dopuszczenia dla przedmiotu zamówienia.
g) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający dokładny opis) dokumenty mają potwierdzać wymogi opisane w załączniku nr 1 SIWZ);
Obowiązkowo należy podać numer katalogowy oferowanego produktu.
e) Do Pakietu 8 oraz Pakietu 9 wymagane są próbki przedmiotu zamówienia, w ilości po 1 sztuce z wymienionych w załączniku nr 1 pozycji asortymentowych /z dokładnym opisem pakietu i pozycji, której dotyczą/. Gdy w danym pakiecie znajdują się pozycje dot. tego samego asortymentu (różniące się np. jedynie rozmiarem) wystarczy złożenie 1 próbki dla pakietu. W innym przypadku - dla każdego typu asortymentu należy złożyć osobną próbkę.
Próbki przedmiotu zamówienia muszą zostać osobno złożone w trwale zamkniętym opakowaniu (nie mogą być złożone w opakowaniu zawierającym ofertę!). Na opakowaniu należy umieścić dokładny opis jw. w punkcie VIII/1 + napis próbki.
Próbki są integralną częścią oferty. Brak wymaganych próbek spowoduje odrzucenie oferty.
Próbki wymagane są celem weryfikacji, czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi postawione przez Zamawiającego w zakresie opisu, zawartości, sposobu pakowania ( numer serii lub kod handlowy lub nr katalogowy).
W przypadku Wykonawców, których oferty nie zostały wybrane, Zamawiający na ich pisemny wniosek zwróci złożone próbki zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
. Oferta ma zawierać:
a) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru - załącznik nr 2 do specyfikacji),
b) szczegółową ofertę cenową (wg wzoru tabeli zamieszczonej w pkt. XV/2 specyfikacji),
c) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (wymienione w pkt VII specyfikacji),
d) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika - pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 8b specyfikacji,
e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
f) świadectwa dopuszczenia do obrotu :
f.1. deklaracja zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
f.2.certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III),
f.3.wpis /zgłoszenie/ powiadomienie do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania,
f.4.w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010r. o Wyrobach Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej wymienione, odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania;
Zamawiający wymaga dokładnego wypełnienia kolumny nr 13 pkt.XV/2 specyfikacji
tj. wpisania numeru i daty ważności świadectwa dopuszczenia oraz nr strony w ofercie wskazującej dokument dopuszczenia dla przedmiotu zamówienia.
g) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający dokładny opis) dokumenty mają potwierdzać wymogi opisane w załączniku nr 1 SIWZ);
Obowiązkowo należy podać numer katalogowy oferowanego produktu.
e) Do Pakietu 8 oraz Pakietu 9 wymagane są próbki przedmiotu zamówienia, w ilości po 1 sztuce z wymienionych w załączniku nr 1 pozycji asortymentowych /z dokładnym opisem pakietu i pozycji, której dotyczą/. Gdy w danym pakiecie znajdują się pozycje dot. tego samego asortymentu (różniące się np. jedynie rozmiarem) wystarczy złożenie 1 próbki dla pakietu. W innym przypadku - dla każdego typu asortymentu należy złożyć osobną próbkę.
Próbki przedmiotu zamówienia muszą zostać osobno złożone w trwale zamkniętym opakowaniu (nie mogą być złożone w opakowaniu zawierającym ofertę!). Na opakowaniu należy umieścić dokładny opis jw. w punkcie VIII/1 + napis próbki.
Próbki są integralną częścią oferty. Brak wymaganych próbek spowoduje odrzucenie oferty.
Próbki wymagane są celem weryfikacji, czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi postawione przez Zamawiającego w zakresie opisu, zawartości, sposobu pakowania ( numer serii lub kod handlowy lub nr katalogowy).
W przypadku Wykonawców, których oferty nie zostały wybrane, Zamawiający na ich pisemny wniosek zwróci złożone próbki zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2)

 
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Sprzedawcy z zastrzeżeniem zapisów ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
2. Nabywca przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:
a) terminu wykonania umowy, w szczególności w związku z zaistnieniem odpowiednio udokumentowanych prze Sprzedawcę okoliczności od niego niezależnych;
b) ilościowym (zmniejszenia lub zwiększenia ilości poszczególnego asortymentu w ramach wartości umowy);
c) zmiany ceny wyrobów medycznych w przypadku zmiany stawki VAT;
d) przedmiotu zamówienia, w szczególności w związku z zaprzestaniem produkcji lub dystrybucji pod warunkiem zaoferowania wyrobu o parametrach równorzędnych lub wyższych niż parametry przedmiotu oferty. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą cen jednostkowej , wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Nabywcy;
e) osób kluczowych do realizacji umowy oraz osób reprezentujących strony z uwagi na niezależne do stron okoliczności ( tj. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne);
f) danych teleadresowych stron zapisanych w umowie;
g) numeru katalogowego produktu.
3. W przypadku trudności finansowych Nabywcy, Strony mogą zmienić umowę zmniejszając liczbę zamówionych wyrobów medycznych
4. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Nabywcy.
5. Nabywca dopuszcza również możliwość zmiany zapisów umowy w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa.
6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalrydygier.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., 31-826 Kraków os. Złotej Jesieni 1, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój 15 B, II piętro.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2015 godzina 12:30, miejsce: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., 31-826 Kraków os. Złotej Jesieni 1, Dziennik Podawczy, pokój 238, I piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET 1.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET 2.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90
2. DODATKOWE KRYTERIUM OCENY - 10CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET 3.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90
2. DODATKOWE KRYTERIUM OCENY - 10CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET 4.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PAKIET 5.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90
2. DODATKOWE KRYTERIUM OCENY - 10CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: PAKIET 6.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: PAKIET 7.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: PAKIET 8.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: PAKIET 9.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: PAKIET 10.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: PAKIET 10.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: PAKIET 11.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: PAKIET 12.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: PAKIET 13.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: PAKIET 14.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: PAKIET 15.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: PAKIET 16.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: PAKIET 17.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: PAKIET 18.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: PAKIET 19.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: PAKIET 20.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne