Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
Eduk@tor Kursy i Szkolenia, Aleja 23 Stycznia 18, 86-300 Grudziądz kraj/woj. kujawsko-pomorskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

usługa szkoleniowa pn:Magazynier z obsługą programów magazynowo-handlowych+obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych kat.II WJO

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-08-2015
Numer ogłoszenia
209072/2015
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-08-2015

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Kanałowa 3
Email
biuro.prawne@pupstarograd.inrernetdsl.pl

Szczegóły

Starogard Gdański: usługa szkoleniowa pn:Magazynier z obsługą programów magazynowo-handlowych+obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych kat.II WJO
Numer ogłoszenia: 209072 - 2015; data zamieszczenia: 14.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
--

V
zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim , ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5622146, 5623539 w. 25, faks 058 5625870.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pup.starogard.plAdres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługa szkoleniowa pn:Magazynier z obsługą programów magazynowo-handlowych+obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych kat.II WJO.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: usługa szkoleniowa pn:Magazynier z obsługą programów magazynowo-handlowych+obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych kat.II WJO dla 8 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gdańskim, wymiar szkolenia wynosi 450 godzin zegarowych; egzamin zewnętrzny z obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych kat.II WJO dla wszystkich uczestników szkolenia.
II.1.5)

 
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 85.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie wykonawca spełnia - nie spełnia w oparciu o oświadczenie
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2.Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym czasie - wykonał co najmniej 1 szkolenie z obsługi magazynu oraz co najmniej 1 szkolenie z obsługi wózków jezdniowych - podać nazwę szkolenia, nazwę podmiotu zlecającego szkolenie, termin realizacji szkolenia - miesiąc, rok) oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie, np. referencje, protokoły odbioru. Zamawiający dopuszcza wykazanie jednego szkolenia jeśli to szkolenie zawiera oba wymagane tematy tj. obsługę magazynu oraz obsługę wózków jezdniowych. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie wykonawca spełnia - nie spełnia w oparciu o oświadczenie i dokumenty określone w siwz
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2.Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować potencjałem technicznym:1.Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował lokalem (miejscem) z wyposażeniem dostosowanym do realizacji zajęć teoretycznych - wykonawca musi wskazać adres miejsca realizacji szkolenia zajęć teoretycznych,
2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował min. 2 podmiotami, które posiadają wielkopowierzchniowe magazyny i wyposażenie niezbędne do realizacji zajęć praktycznych modułu zawodowego zgodnych z programem szkolenia i wymaganiami zawartymi w SIWZ - wykonawca musi wskazać nazwę i adres podmiotu, u którego będą realizowane zajęcia praktyczne. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie wykonawca spełnia - nie spełnia w oparciu o oświadczenie i dokumenty określone w siwz
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2.Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować osobami o odpowiednich kwalifikacjach niezbędnych do prawidłowej realizacji szkoleń objętych przedmiotem zamówienia, w tym:1. Co najmniej 1 wykładowcę z wykształceniem wyższym na kierunku: psychologia. Dodatkowo osoba ta musi posiadać doświadczenie zawodowe związane z psychologią w okresie 24 miesięcy przed upływem terminu składania oferty uzyskane w trakcie zatrudnienia/wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej - podać miejsce i okresy (miesiąc, rok) zatrudnienia/wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia
własnej działalności gospodarczej - do prowadzenia Warsztatów z psychologii wsparcia,
2. Co najmniej 1 wykładowcę z wykształceniem wyższym na kierunku prawo lub ukończonymi studiami podyplomowymi z prawa pracy. Dodatkowo osoba ta musi posiadać doświadczenie zawodowe w prowadzeniu co najmniej 1 szkolenia lub modułu szkoleniowego z zakresu prawa pracy w okresie trzech lat przed upływem terminu składania oferty (podać nazwę oraz termin szkolenia - miesiąc, rok) - do prowadzenia zajęć modułu Wybrane elementy prawa pracy,
3. Co najmniej 1 wykładowcę z wykształceniem wyższym w zakresie nauk ekonomicznych lub ukończonymi studiami podyplomowymi w zakresie nauk ekonomicznych. Dodatkowo osoba ta musi posiadać doświadczenie zawodowe w prowadzeniu co najmniej 1 szkolenia lub modułu szkoleniowego z zakresu przedsiębiorczości w okresie trzech lat przed upływem terminu składania oferty (podać nazwę oraz termin szkolenia - miesiąc, rok) - do prowadzenia zajęć modułu Podstawy przedsiębiorczości,
4. Co najmniej 1 wykładowcę z wykształceniem min. średnim. Dodatkowo osoba ta musi posiadać doświadczenie zawodowe w prowadzeniu co najmniej 2 szkoleń dla operatorów wózków jezdniowych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (podać nazwę oraz datę szkolenia - miesiąc, rok) - do prowadzenia zajęć teoretycznych oraz praktycznych modułu zawodowego w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych kat. II WJO,
5. Co najmniej 1 wykładowcę z wykształceniem wyższym. Dodatkowo musi być to osoba spełniająca warunek - doświadczenie zawodowe w prowadzeniu co najmniej 2 szkoleń z obsługi komputerowych programów magazynowo-handlowych - (podać nazwę oraz termin szkoleń - miesiąc, rok) - do prowadzenia zajęć modułu zawodowego w zakresie obsługi komputerowych programów magazynowo-handlowych,
6. Co najmniej 1 wykładowcę z wykształceniem wyższym. Dodatkowo musi być to osoba spełniająca warunek - doświadczenie zawodowe w prowadzeniu co najmniej 2 szkoleń z obsługi magazynu - (podać nazwę oraz termin szkoleń - miesiąc, rok) - do prowadzenia zajęć teoretycznych modułu zawodowego w zakresie obsługi magazynu,
7. Co najmniej 2 opiekunów/instruktorów praktyk (w każdym miejscu wskazanym przez Wykonawcę, w którym realizowane będą zajęcia praktyczne Wykonawca musi wskazać min. 1 opiekuna/instruktora praktyk). Opiekunowie/instruktorzy praktyk muszą posiadać min. średnie wykształcenie oraz posiadać doświadczenie w pracy na stanowisku magazyniera uzyskane w trakcie zatrudnienia/wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Podać miejsce i okresy zatrudnienia/wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej - miesiąc, rok - do prowadzenia zajęć praktycznych modułu zawodowego Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie wykonawca spełnia - nie spełnia w oparciu o oświadczenie i dokumenty określone w siwz
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2.Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie wykonawca spełnia - nie spełnia w oparciu o oświadczenie i dokumenty określone w siwz

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
pełnomocnictwo, zobowiązania do współpracy,jeżeli wymagane, informacja o potencjale technicznym niezbędnym do wykonania zmówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 80
2 - doświadczenie wykonawcy - 20

IV.2.2)

 
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić w formie pisemnej, zgodę na zmianę postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści umowy, w zakresie: miejsca szkolenia, kadry wykładowców, harmonogramu zajęć, terminu realizacji zamówienia.
Zmiana miejsca szkolenia nie może prowadzić do obniżenia wymagań technicznych i funkcjonalnych, wskazanych w części II SIWZ.
Zmiana kadry wykładowców może mieć wyłącznie charakter osobowy i nie może prowadzić do obniżenia wymagań wskazanych w części III SIWZ.
Zmiana harmonogramu zajęć może dotyczyć kolejności realizacji poszczególnych modułów/warsztatów szkolenia z wyjątkiem warsztatu z psychologii wsparcia, który musi zostać przeprowadzony jako pierwszy. Zmiana harmonogramu zajęć może dotyczyć godziny rozpoczęcia i zakończenia szkolenia, a także liczby godzin prowadzonych w poszczególnym dniu zajęć
z zachowaniem max. 8 godzin zegarowych szkolenia dziennie. Zmiany te nie mogą prowadzić do zmiany programu szkolenia zarówno jeżeli chodzi o jego treść jak i wymiar godzin zegarowych przeznaczonych na realizację modułu/warsztatu.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dopuścić zmiany podwykonawców, podmiotów trzecich na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków i wymagań udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na etapie realizacji zamówienia. Wykonawca przedkłada oryginały zobowiązań do współpracy. Zmiana podwykonawców i podmiotów trzecich nie może prowadzić do obniżenia wymagań technicznych i funkcjonalnych, wskazanych w części II SIWZ oraz nie może prowadzić do obniżenia wymagań wskazanych w części III SIWZ oraz nie może prowadzić do zmiany ceny zamówienia. W uzasadnionych przypadkach zmiana taka dokonywana jest na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Zmiana terminu realizacji zamówienia dopuszczalna jest wyłącznie w przypadku opóźnień związanych z procesem rekrutacji uczestników szkolenia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pup.starogard.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy , 83-200 Starogard Gdański, ul. Kanałowa 3, pok.14.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2015 godzina 08:30, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy , 83-200 Starogard Gdański, ul. Kanałowa 3, kancelaria ogólna urzędu (parter).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Szkolenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie starogardzkim (I)..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne