Ogłoszenie

Dostawa materiałów na potrzeby modernizacji natrysków basenowych w Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-08-2015
Numer ogłoszenia
209128/2015
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-08-2015

Ogłaszający

Województwo
Miasto
02-511 Warszawa
Ulica
ul. Merliniego 4
Email
kzalewska@wodnypark.com.pl

Szczegóły

Warszawa: Dostawa materiałów na potrzeby modernizacji natrysków basenowych w Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park
Numer ogłoszenia: 209128 - 2015; data zamieszczenia: 14.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
--

V
zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park , ul. Merliniego 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 854 01 30 wew. 0140, faks 22 854 01 40.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodnypark.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Fundacja.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów na potrzeby modernizacji natrysków basenowych w Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa materiałów na potrzeby modernizacji natrysków basenowych w Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park tj. artykuły inwalidzkie, materiały sanitarne, artykuły wyposażenia, artykuły elektryczne, artykuły budowlane.
II.1.5)

V
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju dostawy do wartości 20% dla wszystkich części łącznie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.41.00.00-7, 44.41.10.00-4, 39.70.00.00-9, 31.68.00.00-6, 44.11.10.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Druk oferta (wzór druku załącznik nr 1A,1B,1C,1D,1E do SIWZ).
Formularz cenowy ofertowy (wzór druku załącznik nr 5A,5B,5C,5D,5E do SIWZ). Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
Pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Czas dostawy - 10

IV.2.2)

 
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
- Zmiany stawki podatku VAT,
- Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego
- Wystąpienia okoliczności wywołanych przez czynniki zewnętrzne, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy,
- decyzji administracyjnych właściwych organów uniemożliwiających prowadzenie działalności Zamawiającego, lub wstrzymujących okresowo taką działalność
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wodnypark.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie zamawiającego SEKRETARIAT cena 10 zł; płatność - kasa Fundacji -g. 9.00. -15.00..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2015 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego, sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: DOSTAWA MATERIAŁÓW INWALIDZKICH.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa materiałów inwalidzkich, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia załącznik nr 6A do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.41.00.00-7, 44.41.10.00-4, 39.70.00.00-9, 31.68.00.00-6, 44.11.10.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2016.4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90
2. CZAS DOSTAWY - 10CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: DOSTAWA MATERIAŁÓW SANITARNYCH.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa materiałów sanitarnych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia załącznik nr 6B do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.41.00.00-7, 44.41.10.00-4, 39.70.00.00-9, 31.68.00.00-6, 44.11.10.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2016.4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90
2. Czas dostawy - 10CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: DOSTAWA ARTYKUŁÓW WYPOSAŻENIA.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa artykułów wyposażenia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia załącznik nr 6C do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.41.00.00-7, 44.41.10.00-4, 39.70.00.00-9, 31.68.00.00-6, 44.11.10.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2016.4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90
2. Czas dostawy - 10CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa materiałów elektrycznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia załącznik nr 6D do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.41.00.00-7, 44.41.10.00-4, 39.70.00.00-9, 31.68.00.00-6, 44.11.10.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2016.4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90
2. Czas dostawy - 10CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: DOSTAWA ARTYKUŁÓW BUDOWLANYCH.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa artykułów budowlanych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia załącznik nr 6E do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.41.00.00-7, 44.41.10.00-4, 39.70.00.00-9, 31.68.00.00-6, 44.11.10.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2016.4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90
2. Czas dostawy - 10
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne