Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Dowóz uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych i klas I-III szkół gimnazjalnych z Gminy Grodzisk Mazowiecki na kąpielisko miejskie Wodnik 2000 w...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-08-2015
Numer ogłoszenia
209138/2015
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-08-2015

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Kościuszki 32A
Email
urzad@grodzisk.pl

Szczegóły

Grodzisk Mazowiecki: Dowóz uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych i klas I-III szkół gimnazjalnych z Gminy Grodzisk Mazowiecki na kąpielisko miejskie Wodnik 2000 w Grodzisku Mazowieckim w roku szkolnym 2015 2016
Numer ogłoszenia: 209138 - 2015; data zamieszczenia: 14.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
--

V
zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Grodzisk Mazowiecki , ul. Kościuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 022 7555146, faks 022 7555327.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.grodzisk.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych i klas I-III szkół gimnazjalnych z Gminy Grodzisk Mazowiecki na kąpielisko miejskie Wodnik 2000 w Grodzisku Mazowieckim w roku szkolnym 2015 2016.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa, polegająca na dowozie uczniów klas IV-VI z sześciu szkół podstawowych i klas I-III z trzech szkół gimnazjalnych z Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz nauczycieli-opiekunów na obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego w Kąpielisku Miejskim Wodnik 2000 przy ulicy Montwiłła 41 w Grodzisku Mazowieckim i z powrotem do macierzystych szkół .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ..
II.1.5)

 
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.06.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku.
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 p.z.p. /zał. Nr 2 do SIWZ/
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku.
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 p.z.p. /zał. Nr 2 do SIWZ/
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku.
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 p.z.p. /zał. Nr 2 do SIWZ/
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku.
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 p.z.p. /zał. Nr 2 do SIWZ/
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku.
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 p.z.p. /zał. Nr 2 do SIWZ/

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 95
2 - Termin płatności - 5

IV.2.2)

 
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.grodzisk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kościuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki pok. nr 202..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, ul. T. Kościuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki - Sala Obsługi Mieszkańca.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne