Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
MEDITECH Sp. z o.o., ul. Wirowska 6, 62-052 Komorniki kraj/woj. wielkopolskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Świadczenie usług dotyczących okresowych przeglądów, konserwacji i serwisowania oraz napraw awaryjnych urządzeń medycznych zainstalowanych na...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-08-2015
Numer ogłoszenia
209356/2015
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-08-2015

Ogłaszający

Województwo
Miasto
81-759 Sopot
Ulica
ul. Grunwaldzka 1-3
Email
zamowienia@wzr.com.pl

Szczegóły

Sopot: Świadczenie usług dotyczących okresowych przeglądów, konserwacji i serwisowania oraz napraw awaryjnych urządzeń medycznych zainstalowanych na terenie Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie - Znak: N/6/15
Numer ogłoszenia: 209356 - 2015; data zamieszczenia: 14.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
--

V
zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr Jadwigi Titz-Kosko , ul. Grunwaldzka 1-3, 81-759 Sopot, woj. pomorskie, tel. 58 5557528, faks 58 5557528, 58 5511426.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzr.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług dotyczących okresowych przeglądów, konserwacji i serwisowania oraz napraw awaryjnych urządzeń medycznych zainstalowanych na terenie Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie - Znak: N/6/15.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego postępowania jest świadczenie usług dotyczących okresowych przeglądów, konserwacji i serwisowania oraz napraw awaryjnych urządzeń medycznych zainstalowanych na terenie Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie, w podziale na 3 pakiety - oferty częściowe:
PAKIET 1 - PRZEGLĄD Z KONSERWACJĄ I NAPRAWY URZĄDZENIA RTG PAUSCH ELEVATOR COMBI II
PAKIET 2 - PRZEGLĄD Z KONSERWACJĄ I NAPRAWY USG PHILIPS HD11 I RTG PHILIPS PRACTIX 100
PAKIET 3 - PRZEGLĄD Z KONSERWACJĄ I NAPRAWY APARATU USG GE HEALTHCARE VIVID 3 ORAZ DENSYTOMETRU GE LUNAR DPX.
II.1.5)

 
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2, 74.31.31.10-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2017.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli: a) Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli: a) Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku, b) Wykonawca złoży wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych co najmniej dwóch głównych usług konserwacji, serwisowania lub napraw awaryjnych urządzeń medycznych: 1. dla Pakietu 1 - aparatu RTG, 2. dla Pakietu 2 - aparatu USG i RTG (po dwie usługi dla każdego sprzętu), 3. dla Pakietu 3 - aparatu USG i densytometru (po dwie usługi dla każdego sprzętu) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że te usługi zostały lub są wykonywane należycie
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli: a) Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku, b) Wykonawca złoży wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymagane jest dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia z zakresu urządzeń elektrycznych do 1 kV)
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli: a) Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku, b) Wykonawca złoży wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymagane jest dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia z zakresu urządzeń elektrycznych do 1 kV)
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli: a) Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku, b) Wykonawca złoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości minimum 100.000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty
Stanowiące potwierdzenie spełniania przez oferowane usługi wymaganych określonych przez Zamawiającego odnośnie zgodności wykonywanych napraw i konserwacji z zaleceniami producenta wymagane jest:
- oświadczenie Wykonawcy jako producenta urządzeń medycznych, gdy Wykonawca jest producentem urządzeń medycznych z pakietu, na który składa ofertę - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7a do SIWZ,
lub
- oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu autoryzacji producenta urządzeń medycznych z pakietu, na który składa ofertę, gdy Wykonawca nie jest producentem urządzeń medycznych z pakietu, na który składa ofertę - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7b do SIWZ oraz dokument udzielenia autoryzacji Wykonawcy przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela,
lub
- oświadczenie Wykonawcy, że nie jest producentem urządzeń medycznych z pakietu, na który składa ofertę i nie posiada autoryzacji producenta urządzeń medycznych z pakietu, na który składa ofertę, gdy Wykonawca nie jest producentem urządzeń medycznych z pakietu, na który składa ofertę ani nie posiada udzielonej autoryzacji producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7c do SIWZ oraz dokument zakładowej dokumentacji remontowej odpowiedniego urządzenia medycznego z pakietu, na który składana jest ofertaIII.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Informacja dla Wykonawców wspólnie obiegających się o udzielenie zamówienia: 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Wykonawcy są zobowiązani dołączyć dodatkowo dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
2. Dokument pełnomocnictwa pełnomocnika występującego w imieniu podmiotów ubiegających się o wspólne wykonanie zamówienia w przypadku składania oferty wspólnej musi być złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu; treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności do wykonania których pełnomocnik jest upoważniony.
3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego ze złożonej oferty.
4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem występującym jako reprezentant Wykonawców występujących wspólnie.
5. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
UWAGA: jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana - Zamawiający może zażądać - przed podpisaniem umowy - umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

Każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego w jednej z następujących form (nie dotyczy pełnomocnictw, formularzy ofertowych, oświadczenia o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu, pisemnego zobowiązania podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby, informacji o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej oraz listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej):
- oryginały,
- kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez tegoż Wykonawcę lub pełnomocnika występującego jako reprezentant Wykonawców występujących wspólnie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 80
2 - Czas reakcji na zgłoszenie - 20

IV.2.2)

 
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Niedopuszczalne pod rygorem nieważności są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że nastąpią następujące warunki zmiany umowy:
- w razie zmiany przepisów dotyczących:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- jeżeli te zmiany przepisów będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zmianie mogą ulec ceny za przedmiot zamówienia, przy czym w przypadku punktu a) zmiana stawki podatku od towarów i usług w zakresie usług konserwacji, serwisowania lub napraw sprzetu medycznego powoduje zmianę ceny brutto tych usług automatycznie z dniem wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego dotyczącego zmiany stawki podatku od towarów i usług i zostaje potwierdzona aneksem, zaś w pozostałych przypadkach wskazanych w punktach a)-c) o każdej planowanej zmianie cen Wykonawca obowiązany jest zawiadomić Zamawiającego na piśmie udokumentowując wpływ zmian przepisów na zmianę kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz na cenę świadczonych usług, a zmiana cen odbywa się na podstawie Aneksu do umowy, o ile Zamawiający uzna zmianę ceny za zasadną i udokumentowaną;
- wystąpią zmiany w nazwach lub adresach stron, zmiany związane z przekształceniem podmiotowym stron;
- zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu umowy;
- nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem, która ma wpływ na treść zawartej umowy;
- zaistnieje siła wyższa uniemożliwiająca okresowe wykonywanie przedmiotu umowy;
- nastąpi na wniosek Zamawiajacego wyłączenie danego sprzętu z zakresu umowy na skutek zniszczenia, kasacji lub innych okoliczności uzasadniających wyłączenie tego sprzętu z zakresu umowy z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy;
- wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w związku z nimi wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do umowy, zaś zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i zostaną zaakceptowane przez Wykonawcę
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzr.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr Jadwigi Titz - Kosko
ul. Grunwaldzka 1-3, 81-759 Sopot, Dział Zamówień Publicznych, parter, pok. nr 3.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr Jadwigi Titz - Kosko
ul. Grunwaldzka 1-3, 81-759 Sopot, Sekretariat, II piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. adres e-mail: zamowienia@wzr.com.pl; 2. do kontaktu z Wykonawcami upoważnieni są: a/ w sprawach merytorycznych - p. Daniel Puckowski - Specjalista ds. utrzymania ruchu tel.: (58) 555-75-27 (dni robocze - w godzinach: 8.00 - 15.00), b/ w sprwach formalnych - p. mgr Lucyna Wypych - Specjalista ds. zamówień publicznych tel.: (58) 555-75-28 (dni robocze - w godzinach: 8.00 - 15.00); 3. 4. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia publicznego - teren Zamawiającego (ul. Grunwaldzka 1-3 oraz ul. 23 Marca 93 w Sopocie); 4. usługa okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej winna obejmować czynności określone w dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi urządzenia i instrukcji serwisowej, stosownie do zaleceń producentów aparatury, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz odbywać się z uwzględnieniem:
- zebrania od obsługi Zamawiającego informacji dotyczących funkcjonowania aparatów i urządzeń,
- sprawdzenie stanu technicznego serwisowanych urządzeń,
- sprawdzenia parametrów pracy wymaganych przez producenta przy użyciu własnej aparatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi i materiałów,
- przeprowadzenia czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadku ich odchylenia od wartości wymaganych przez producenta,
- wykonania czynności konserwacyjnych takich jak: oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła czy oczyszczenie i przesmarowanie ruchomych części mechanicznych zgodnie z zaleceniami producenta,
- określenie stopnia zużycia części,
- sprawdzenia bezpieczeństwa elektrycznego,
- dokonania odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego (data przeglądu, ocena techniczna określająca czy aparat jest sprawny i nadający się do eksploatacji, wykaz wykonanych czynności i wymienianych części data następnego przeglądu, pieczątka i podpis wykonawcy),
- w razie potrzeby w ramach przeglądu przeprowadzone zostaną bezpłatne instruktaże dla użytkowników,
- dokonania wszystkich innych czynności, których konieczność wykonania wynika z przepisów prawa, zaleceń producenta aparatury, z wiedzy i doświadczenia Wykonawcy; 5. naprawy aparatury medycznej obejmują:
- naprawy w przypadku wystąpienia konieczności ich przeprowadzenia w celu uzyskania sprawności techniczno-eksploatacyjnej urządzenia,
- wymianę części zamiennych wykraczających poza standardowy przegląd; 6. Wykonawca na naprawy wykonane w ramach zleconych usług winienn udzielić minimum 12 miesięcy gwarancji. Termin gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru danej konkretnej usługi; 7. Zamawiający umożliwi Wykonawcom wizje lokalne sprzętu lub udostępni wykaz sprzętu po umówieniu się z osobami wskazanymi do kontaktu.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: