Ogłoszenie

Dostawa sprzętu wideo, audio, motion capture, green box na potrzeby Laboratorium Rzeczywistości Wirtualnej Instytutu Informatyki PW (LWR2) ...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-08-2015
Numer ogłoszenia
209522/2015
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-08-2015

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-665 Warszawa
Ulica
ul. Nowowiejska 15/19
Email
dzp@elka.pw.edu.pl

Szczegóły

Warszawa: Dostawa sprzętu wideo, audio, motion capture, green box na potrzeby Laboratorium Rzeczywistości Wirtualnej Instytutu Informatyki PW (LWR2) Postępowanie nr WEiTI/149/S/ZP/2015/1030
Numer ogłoszenia: 209522 - 2015; data zamieszczenia: 14.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
--

V
zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych , ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 234 51 01, faks 0-22 234 58 97.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pw.edu.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu wideo, audio, motion capture, green box na potrzeby Laboratorium Rzeczywistości Wirtualnej Instytutu Informatyki PW (LWR2) Postępowanie nr WEiTI/149/S/ZP/2015/1030.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu wideo, audio, motion capture, green box na potrzeby Laboratorium Rzeczywistości Wirtualnej Instytutu Informatyki PW (LWR2) w tym: A. Zintegrowane środowisko do tworzenia efektów specjalnych - 1 komplet * - pozycja 1 w tabeli kosztorysowej będącej częścią formularza oferty ( załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)
Elementami składowymi są:
Środowisko do tworzenia efektu greenbox
Środowisko do rejestracji danych przestrzennych z systemem motion capture
Środowisko do rejestracji danych przestrzennych bazujące na źródłach światła strukturalnego
B. Zintegrowane środowisko do projektów z dziedziny Wirtualnej Rzeczywistości - 1 komplet * - pozycja 2 w tabeli kosztorysowej będącej częścią formularza oferty ( załącznik nr1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)
Elementami składowymi są:
System z okularami stereowizyjnymi
System sprzężenia zwrotnego EEG
Kontroler 3D
Mobilny system rejestracji obrazu z platformą multikopter
C. Zestaw urządzeń i akcesoriów oświetleniowych wirtualnego studia - 1 komplet * - pozycja 3 w tabeli kosztorysowej będącej częścią formularza oferty ( załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)
Elementami składowymi są:
System do podwieszania lamp oświetleniowych Panele oświetleniowe LED i akcesoria - 6 + 6 szt. Systemu regulacji oświetlenia i okablowanie - 1 szt.
System podglądu rejestrowanych danych w standardzie 4K UHD 3D
Szafka instalacyjna
D. Zintegrowane stanowisko do rejestracji i przetwarzania danych wideo - 1 komplet * - pozycja 4 w tabeli kosztorysowej będącej częścią formularza oferty ( załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) Elementami składowymi są: Kamkorder XDCAM z akcesoriami - 2 szt. Mikser (1 szt.) i router wideo (1 szt.) Generator grafiki live z oprogramowaniem - 1 szt. Stacja montażowa z kartą do przechwytywania wideo z miksera wraz z oprogramowaniem - 1 szt.
E. Zintegrowane stanowisko do rejestracji i przetwarzania danych audio - 1 komplet * - pozycja 5 w tabeli kosztorysowej będącej częścią formularza oferty ( załącznik n1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) Elementami składowymi są: Zestaw mikrofonów z akcesoriami Cyfrowa konsoleta audio wraz z oprogramowaniem Zestaw odsłuchowy Zestaw interkom
*Szczegółowy zakres ilościowy jest wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w załączniku nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia
- dla projektu Rozbudowa Wydziału EiTI Politechniki Warszawskiej oraz utworzenie sieci laboratoriów dydaktycznych.

2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
2.1. Przedmiot zamówienia, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad materiałowych i prawnych.
2.2. Przedmiot zamówienia powinien być oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
2.3. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych.
2.4. Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy lub równoważne.
2.5. Dostarczony zestaw musi zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające rozpoczęcie pracy takie jak elementy mocujące, itp.
2.6. Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy dokumentację (instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim). Dopuszcza się dostarczenie dokumentacji w postaci plików cyfrowych, zapisanych na płycie CD/DVD.
2.7. Warunkiem odbioru przedmiotu zamówienia jest przeprowadzenie przez Wykonawcę szkolenia w zakresie obsługi urządzeń, szkolenie powinno trwać nie krócej niż 4 godziny w terminie uzgodnionym z zamawiającym, w pomieszczeniach zamawiającego w Warszawie. W szkoleniu weźmie udział maksymalnie 3 pracowników zamawiającego. Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe dla każdego z uczestników szkolenia.
3. Szczegółowe określenie zakresu gwarancji i serwisu oraz pełny opis techniczny dla przedmiotu zamówienia zawarte jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w załączniku nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia. Wszelkie wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia należy traktować jako graniczne, brak możliwości spełnienia przez proponowaną aparaturę lub oprogramowanie któregokolwiek z wymienionych parametrów wyklucza je z dalszej oceny.
4. Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony do siedziby Zamawiającego tj.:
Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, pokój 309, 00-665 Warszawa..
II.1.5)

V
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie Zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 zamówienie uzupełniające będzie polegało na rozszerzeniu podstawowego przedmiotu zamówienia

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.32.12.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1: Formularz Oferty wraz z opisem przedmiotu zamówienia 2: Oświadczenie o wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym innych podmiotów ( jeśli zachodzi) 3. W przypadku, gdy ofertę składa pełnomocnik wymagane jest pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy
Informacja dla podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast wskazanego dokumentu wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o którym mowa zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 95
2 - GWARANCJA - 5

IV.2.2)

 
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
a. w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany nie są istotne w stosunku do treści oferty oraz są na korzyść Zamawiającego albo zaszły okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w szczególności:
- jeśli zaoferowany przedmiot zamówienia nie jest z przyczyn obiektywnych dostępny na rynku, Wykonawca może zaoferować inny model urządzenia o parametrach nie gorszych niż złożone w ofercie.
b. w zakresie terminu realizacji, jeżeli zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;
c. w zakresie wynagrodzenia brutto, jeżeli doszło do ustawowej zmiany procentowej stawki podatku VAT;
d. w części dotyczącej sposobów realizacji poszczególnych czynności opisanych w Umowie, w przypadku konieczności dostosowania tych zapisów do aktualnych standardów rynkowych lub regulacyjnych wymaganych dla prawidłowego i akceptowalnego poziomu świadczonej dostawy
e. w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
f. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca Stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach, którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie;
g. konieczności wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Infrastruktura i Środowisko lub innych wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej właściwej dla projektu, z którego środków dokonywany jest zakup.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Administracyjne - Zamówienia Publiczne WEiTI PW, Gmach Elektroniki PW, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, pokój 101..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2015 godzina 12:00, miejsce: Biuro Administracyjne - Zamówienia Publiczne WEiTI PW, Gmach Elektroniki PW, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, pokój 101..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przetarg realizowany na potrzeby projektu Rozbudowa Wydziału EiTI Politechniki Warszawskiej oraz utworzenie sieci laboratoriów dydaktycznych współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne