Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
Polskie Zakłady Przemysłu Reklamowego Sp. z o.o., ul. Wybieg 21, 00-788 Warszawa kraj/woj. mazowieckie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Produkcję filmu i spotu promocyjnego

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-08-2015
Numer ogłoszenia
209640/2015
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-08-2015

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-950 Warszawa
Ulica
Al. Ujazdowskie 11
Email
sumikowska@ms.gov.pl

Szczegóły

Warszawa: Produkcję filmu i spotu promocyjnego
Numer ogłoszenia: 209640 - 2015; data zamieszczenia: 14.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
--

V
zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Sprawiedliwości , Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5212773, 5212888, 5212214, faks 22 6289785, 5212697.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ms.gov.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Produkcję filmu i spotu promocyjnego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest produkcja filmu promocyjnego i spotu promocyjnego wraz z montażem materiału, w ramach Projektu (Wdrożenie Protokołu elektronicznego w sprawach cywilnych i wykroczeniowych), POIG.07.01.00-00-061/13-03 ze środków publicznych w ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej..
II.1.5)

 
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.11.12.10-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 31.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 40
2 - Doświadczenie Wykonawcy - 60

IV.2.2)

 
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiany Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności, przy czym istotne zmiany Umowy dopuszczalne są w następujących okolicznościach oraz w następującym zakresie:
a) zmiany terminu wykonania Umowy (skrócenie/wydłużenie) lub terminów płatności z uwagi na wstrzymanie/przerwanie wykonania przedmiotu Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub będących następstwem zaistnienia siły wyższej - w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian;
b) zmiany zakresu/sposobu wykonania przedmiotu Umowy oraz wynikającego z tego zmniejszenia wynagrodzenia maksymalnie o 20 % jego wartości brutto w szczególności ze względów organizacyjnych, technologicznych, osobowych lub gdy konieczne będą oszczędności środków publicznych;
c) wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy - w zakresie dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa;
d) wystąpienie siły wyższej (Siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) - w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian;
2. Wszelkie zmiany, o których mowa powyżej nie mogą spowodować zwiększenia całkowitej wartości wynagrodzenia brutto.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.ms.gov.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ministerstwo Sprawiedliwości, Biuro Administracyjno-Fiannsowe, Wydział Zamówień Publicznych.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2015 godzina 09:00, miejsce: Ministerstwie Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 19, w Biurze Podawczym..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskich Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 7 osi priorytetowej (Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, projektu (Wdrożenie protokołu elektronicznego w sprawach cywilnych i wykroczeniowych) na podstawie Porozumienia o dofinansowanie nr POIG.07.01.00-00-061/13-00 z dnia 7 sierpnia 2013 r. oraz aneksu do porozumienia o dofinansowaniu nr POIG.07.01.00-00-061/13-01 z dnia 26 września 2013 r., aneksu nr 2 do porozumienia o dofinansowaniu nr POIG.07.01.00-00-061/13-02 z dnia 23 stycznia 2015 r. oraz aneksu nr 3 do porozumienia o dofinansowaniu nr POIG.07.01.00-00-061/13-03 z dnia 30 czerwca 2015 r..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne