Ogłoszenie

Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-08-2015
Numer ogłoszenia
209694/2015
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-08-2015

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-516 Tarnawa Dolna
Ulica
Tarnawa Dolna 28
Email
gimtarnawa@op.pl

Szczegóły

Tarnawa Dolna: Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej
Numer ogłoszenia: 209694 - 2015; data zamieszczenia: 14.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
--

V
zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej , Tarnawa Dolna 28, 38-516 Tarnawa Dolna, woj. podkarpackie, tel. 013 4620500.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gimtarnawa.zagorz.info
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawę artykułów spożywczych określa załącznik nr 2..
II.1.5)

 
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.00.00.00-9, 15.20.00.00-0, 15.30.00.00-1, 15.40.00.00-2, 15.50.00.00-3, 15.60.00.00-4, 15.80.00.00-6, 15.33.11.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Określone w SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2)

 
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gimtarnawa.zagorz.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej, Tarnawa Dolna 28, 38-516 Tarnawa Dolna.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2015 godzina 09:00, miejsce: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej, Tarnawa Dolna 28, 38-516 Tarnawa Dolna.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Artykuły spożywcze.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Załącznik 2.1.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-6, 15.80.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 22.12.2015.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Mięso i wędliny.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Załącznik nr 2.2.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.10.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 22.12.2015.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pieczywo.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Załącznik nr 2.3.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.50.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 22.12.2015.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Nabiał.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Załącznik 2.4.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.50.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 22.12.2015.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Drób i ryby.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Załącznik nr 2.5.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.10.00.00-9, 15.20.00.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 22.12.2015.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Wyroby gotowe.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Załącznik nr 2.6.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 22.12.2015.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Warzywa i owoce.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Załącznik nr 2.7.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.30.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 22.12.2015.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Mrożonki.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Załącznik nr 2.8.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.33.11.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 22.12.2015.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne