Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Zakup i dostawa respiratorów szpitalno-domowych, respiratora wysokiej klasy do OIT, wielofunkcyjnych łóżek elektrycznych wraz z szafkami...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-08-2015
Numer ogłoszenia
209740/2015
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
16-08-2015

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-015 Bydgoszcz
Ulica
ul. Markwarta 4-6
Email
zoz_mswbyd_zzp@op.pl

Szczegóły

Bydgoszcz: Zakup i dostawa respiratorów szpitalno-domowych, respiratora wysokiej klasy do OIT, wielofunkcyjnych łóżek elektrycznych wraz z szafkami przyłóżkowymi, wózków do transportu chorych w pozycji leżącej oraz maceratora
Numer ogłoszenia: 209740 - 2015; data zamieszczenia: 16.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
--

V
zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy , ul. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 5826252, faks 52 5826209.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-msw.bydgoszcz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa respiratorów szpitalno-domowych, respiratora wysokiej klasy do OIT, wielofunkcyjnych łóżek elektrycznych wraz z szafkami przyłóżkowymi, wózków do transportu chorych w pozycji leżącej oraz maceratora.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa respiratorów szpitalno-domowych, respirator wysokiej klasy do OIT, wielofunkcyjnych łóżek elektrycznych, wózków do transportu chorych w pozycji leżącej oraz maceratora, szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do siwz.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje 5 niepodzielnych pakietów, dla których Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, iż oferta w każdym z pakietów winna być pełna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w formularzach cenowych, stanowiących załącznik nr 2 do siwz, formularzu właściwości techniczno - użytkowych stanowiącym załącznik nr 3a do siwz jak i wymagania zawarte w rozdziale III niniejszej specyfikacji..
II.1.5)

 
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.74.00-9, 33.19.21.30-2, 33.19.23.00-5, 42.99.61.10-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
5. Formularz OFERTA - wzór stanowi załącznik nr 1 do siwz,
6. Formularz cenowy - wzór stanowi załącznik nr 2 do siwz
7. Formularz właściwości techniczno - użytkowych - wzór stanowi załącznik nr 3a do siwz
8. Formularz dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia - wzór stanowi załącznik nr 3b do siwz
9. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy do oferty załączyć aktualny dokument w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107 poz. 679), tj. deklarację zgodności lub Certyfikat CE.
10. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy (dot. pakietu nr 5) odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy do oferty załączyć Certyfikat CE.
11. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo posiadające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
12. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, z uwzględnieniem następujących informacji:
1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
13. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
15. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo posiadające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
16. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie (np. spółkę cywilną, konsorcjum) wykonawcy zobowiązani są do:
1) ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi wskazywać w szczególności: postępowanie o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie tego zamówienia oraz zakres umocowania pełnomocnika.
2) dołączenia w/w pełnomocnictwa do oferty. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
17. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 1 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
18. Dokumenty, o których mowa w ust. 17 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
19. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 17 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wymóg określony w ust. 18 stosuje się odpowiednio.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.2)

 
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
zgodnie z warunkami podanymi w głównych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 7a, 7b, 7c do niniejszej specyfikacji
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-msw.bydgoszcz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 1) SP WZOZ MSW ul. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz, 2) za zaliczeniem pocztowym (koszt: 1,00 z VAT za stronę + koszt przesyłki), 3) na stronie internetowej Zamawiającego.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2015 godzina 09:30, miejsce: sekretariat Dyrektora pok. nr 506 (V piętro) SP WZOZ MSW, ul. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zakup i dostawa respiratorów szpitalno-domowych (2 kpl.).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.74.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90
2. Koszty eksploatacji - 10CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zakup i dostawa respiratora wysokiej klasy do OIT (1 kpl.).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.74.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95
2. Termin gwarancji - 5CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zakup i dostawa wielofunkcyjnych łóżek elektrycznych wraz z szafkami przyłóżkowymi (2 kpl.).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.21.30-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95
2. Termin gwarancji - 5CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet nr 4.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zakup i dostawa wózków do przewozu chorych w pozycji leżącej (2 kpl.).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.23.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95
2. Termin gwarancji - 5CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet nr 5.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zakup i dostawa maceratora (1 kpl.).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.99.61.10-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90
2. Koszty eksploatacji - 10
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne