Ogłoszenie

ZRB/Jarosław: Dostawa gotowych formatek z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm w kolorze wiśnia oxford, blatów do stołów roboczych oraz...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-08-2015
Numer ogłoszenia
121989/2015
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-08-2015

Ogłaszający

Województwo
Miasto
02-004 Warszawa
Ulica
ul. Tytusa Chałubińskiego 3A
Email
jacek.klimek@zrbwam.pl

Szczegóły

Warszawa: ZRB/Jarosław: Dostawa gotowych formatek z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm w kolorze wiśnia oxford, blatów do stołów roboczych oraz okucia meblowe niezbędne do wykonania mebli biurowych i mebli zabudowy kuchennej wg załączonego wykazu dla Kierownictwa Zespołu Budów
w Jarosławiu.
Numer ogłoszenia: 121989 - 2015; data zamieszczenia: 17.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
--

V
zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. , ul. Tytusa Chałubińskiego 3A, 02-004 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 101 21 00 do 03, faks 22 101 21 04.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sinevia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZRB/Jarosław: Dostawa gotowych formatek z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm w kolorze wiśnia oxford, blatów do stołów roboczych oraz okucia meblowe niezbędne do wykonania mebli biurowych i mebli zabudowy kuchennej wg załączonego wykazu dla Kierownictwa Zespołu Budów
w Jarosławiu..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gotowych formatek z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm w kolorze wiśnia oxford z oklejonymi wąskimi płaszczyznami taśmą PCV potrzebnych do wykonania mebli biurowych i mebli do zabudowy kuchennej oraz blatów do stołów roboczych i konferencyjnych z pogrubionej płyty wiórowej laminowanej w kolorze wiśnia oxford o grubości 36 mm z oklejonymi wąskimi płaszczyznami taśmą PCV ponadto dostawa okuć meblowych niezbędnych do w/w mebli biurowych i zabudowy kuchennej zgodnie z załączoną specyfikacją opisem i rysunkami technicznymi.
a) Miejsce dostawy: do KZB Jarosław, ul. 3-go Maja 80D, 37-500 Jarosław.
b) Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje producenta o materiale zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
c) Każdorazowa partia dostarczonego przedmiotu umowy będzie oznakowana znakiem CE lub B zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych.
d) Przedmiot umowy będzie pochodził z bieżącej produkcji i będzie fabrycznie nowy.
e) Na dostarczony materiał załączyć charakterystykę produktu:
- Właściwości fizyko - chemiczne,
- Atesty i normy.
2. Szczegółową ilość oraz opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 2 do SIWZ - wzór formularza cenowego..
II.1.5)

 
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.70.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 07.09.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Przystępując do postępowania, Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości:4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100).
III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty
Do oferty równoważnej należy dołączyć karty katalogowe lub specyfikacje techniczne charakteryzujące parametry oferowanych materiałów zamiennych.
Należy zaznaczyć, którym pozycjom z formularza cenowego odpowiadają zaoferowane zamienne materiały.III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pełnomocnictwo lub umocowanie prawne w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej notarialnie, udzielonego osobie / osobom podpisującej / podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowana Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2)

 
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:
a. w razie konieczności dostawy zamiennego przedmiotu umowy, nie powodującego wykroczenia poza przedmiot zamówienia - zmianie może ulec wartość przedmiotu umowy;
b. w przypadku wystąpienia istotnych zmian dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację dostawy - zmianie może ulec termin realizacji umowy lub wartość przedmiotu umowy;
c. w przypadku konieczności zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy, mając na względzie jego usprawnienie dla wypełnienia zamiaru stron niniejszej umowy - zmianie może ulec wartość przedmiotu umowy lub termin realizacji umowy;
d. w przypadku zmiany parametrów technicznych przedmiotu umowy - zmianie może ulec termin realizacji umowy lub wartość przedmiotu umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sinevia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.
05-100 Nowy Dwór Maz. ul. Paderewskiego 6, POKÓJ 318.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.
05-100 Nowy Dwór Maz. ul. Paderewskiego 6
Kancelaria, I piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne