Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
TUV RHEINLAND Polska Sp. z o.o., ul. Wolności 327, 41-800 Zabrze kraj/woj. śląskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

DLG.39.467.88/15 Przeprowadzenie audytów recertyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania wg Normy ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004, certyfikacji...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-08-2015
Numer ogłoszenia
210572/2015
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-08-2015

Ogłaszający

Województwo
Miasto
45-372 Opole
Ulica
ul. Kośnego 53
Email
logistyka@szpital.opole.pl; przetargi@szpital.opole.pl

Szczegóły

Opole: DLG.39.467.88/15 Przeprowadzenie audytów recertyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania wg Normy ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004, certyfikacji wg Normy OHSAS 18001:2007 oraz certyfikacji wg Normy ISO/IEC 27001:2013
Numer ogłoszenia: 210572 - 2015; data zamieszczenia: 17.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
--

V
zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki w Opolu - SP ZOZ , ul. Kośnego 53, 45-372 Opole, woj. opolskie, tel. 77 4433121, faks 77 4433021.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.opole.plAdres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.szpital.opole.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DLG.39.467.88/15 Przeprowadzenie audytów recertyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania wg Normy ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004, certyfikacji wg Normy OHSAS 18001:2007 oraz certyfikacji wg Normy ISO/IEC 27001:2013.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie audytów recertyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania wg Normy ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004, certyfikacji wg Normy OHSAS 18001:2007 oraz certyfikacji wg Normy ISO/IEC 27001:2013.
II.1.5)

 
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.22.50.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wykonawca sporządzając ofertę wg druku stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, dołączy do niej następujące załączniki: 1. Sporządzony formularz cenowy wg druku, stanowiącego załączniki nr 1 do wzoru umowy stanowiącej załączniki nr 2 do SIWZ. 3. Posiadaną akredytację w zakresie usług medycznych -branża -Zdrowie i opieka społeczna zgodnie z kodem 38 EA- udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji lub równorzędny podmiot zagraniczny oraz jest opatrzona symbolem jednostki akredytacyjnej. Oświadczenie, że w zakresie recertyfikacji wg Normy ISO 9001:2008 w zespole audytorów będzie uczestniczył przynajmniej 1 lekarz specjalista

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2)

 
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.opole.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki w Opolu - SP ZOZ, Dział Logistyki, ul. Kośnego 53, 45-372 Opole.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2015 godzina 11:00, miejsce: Szpital Wojewódzki w Opolu - SP ZOZ, Dział Logistyki, pok. 3, ul. Kośnego 53, 45-372 Opole.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne