Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
PPE POLAND Sp. z o.o., ul. Metalowców 3A, 41-600 Świętochłowice kraj/woj. śląskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Zagospodarowanie terenów miejskich na cele rekreacyjne

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-08-2015
Numer ogłoszenia
210842/2015
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-08-2015

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Plac Ratuszowy 1
Email
on.zp@um.bielsko.pl

Szczegóły

Bielsko-Biała: Zagospodarowanie terenów miejskich na cele rekreacyjne
Numer ogłoszenia: 210842 - 2015; data zamieszczenia: 17.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
--

V
zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej , Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, tel. 33 4971497, faks 33 4971786, 8227539.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.bielsko.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenów miejskich na cele rekreacyjne.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenów miejskich na cele rekreacyjne. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, postępowanie podzielono na części: Część I: Wykonanie placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną przy ul. Dygasińskiego / ul. Wapiennej; Część II: Wykonanie boiska trawiastego do gier zespołowych typu siatkówka, badminton, siatkonoga. Zakres zamówienia obejmuje: A. Dla Części I: a) roboty pomiarowe i ziemne; b) wykonanie nawierzchni bezpiecznej; c) dostawę i montaż ogrodzenia placu zabaw; d) dostawę i montaż urządzeń zabawowych; e) dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej; f) dostawę i montaż urządzeń komunalnych; g) rekultywację terenów zielonych. B. dla Części II: a) roboty pomiarowe i ziemne; b) dostawę i montaż piłkochwytów, c) dostawę i montaż słupków i siatki; d) rekultywację terenów zielonych..
II.1.5)

 
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9, 37.41.00.00-5, 45.11.27.23-9, 45.23.32.50-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie przewiduje się pobierania wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: a) dla Części I - wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej dostawy wraz z montażem urządzeń zabawowych i/lub siłowni zewnętrznej o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto (dwieście tysięcy złotych) oraz co najmniej jednej dostawy wraz z montażem nawierzchni bezpiecznej gumowej maty przerostowej o powierzchni min. 500 m2.
Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku: na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i dokumentów, o których mowa w części VI pkt II ppkt 1, 2 i 3 oraz pkt VI ppkt 1 SIWZ
b) dla Części II: Zamawiający nie określa opisu sposobu dokonywania oceny tego warunku.
Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku: na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w części VI pkt II ppkt 1 SIWZ.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: dysponowanie minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku: na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i dokumentu.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku: na podstawie oświadczenia Wykonawcy
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty
Dla Części I - dotyczącej wykonania placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną przy ul. Dygasińskiego / ul. Wapiennej: Certyfikat Bezpieczeństwa dla nawierzchni bezpiecznych z gumowych mat uzyskany zgodnie z PN-EN 1177. Świadectwo autoryzacji producenta komponentów oferowanej nawierzchni uprawniające wykonawcę (układającego nawierzchnię) do jej sprzedaży i montażu. Aktualny dokument potwierdzający, że oferowana nawierzchnia odpowiada wymaganiom higienicznym (Atest PZH lub innej instytucji). Karty techniczne (25 elementów): ogrodzenie systemowe, bramka samoczynnie zamykająca się, bujak owca lub inne zwierzę (minimum 3 kolory), bujak zebra tandem lub inny dwuosobowy kiwak (minimum 2 kolory), karuzela 1-osobowa, karuzela tarczowa ,piaskownica z domkiem - min.: dł. 3,25 m/ szer. 2,51 m, huśtawka dwuosobowa z zawiesiem kubełkowym, huśtawka dwuosobowa z zawiesiem płaskim, slalom, ścianka wspinaczkowa z ławeczkami, drążki do podciągania, piramida wspinaczkowa - linarium - min. wys. 2,5 m, zestaw zabawowy, prasa nożna + wioślarz na pylonie, drabinka do podciągania + prostownik pleców na pylonie, biegacz + orbitrek na pylonie, wyciąg górny + wyciskanie siedząc na pylonie, twister + wahadło na pylonie, regulamin placu zabaw, regulamin siłowni zewnętrznej, stojak na rowery, ławka z oparciem, kosz na śmieci, gumowa nawierzchnia bezpieczna typu przerostowego - kolor czarny, HIC na wysokość zabezpieczającą upadek z najwyższego zaproponowanego przez wykonawców urządzenia potwierdzające parametry urządzeń w zakresie jakości, użytych materiałów i niezbędnych wymaganych elementów oraz gabarytów urządzenia wraz ze sposobem ich fundamentowania oraz rodzajem materiału.

Dla Części II - dotyczącej wykonania boiska trawiastego do gier zespołowych typu siatkówka, badminton, siatkonoga: Karty techniczne (3 elementy): piłkochwyt, słupek do siatkówki wielofunkcyjny z regulacją wysokości, siatka do siatkówki potwierdzające parametry urządzeń w zakresie jakości, użytych materiałów i niezbędnych wymaganych elementów oraz gabarytów urządzenia wraz ze sposobem ich fundamentowania oraz rodzajem materiału.III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pisemne zobowiązanie (w oryginale) innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, w celu udowodnienia, iż Wykonawca będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca wskaże, że będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp).
Formularz Oferty.
Kosztorys ofertowy - sporządzony w oparciu o przedmiar robót stanowiący zał. nr 9A i 9B do SIWZ.
Pełnomocnictwo do reprezentacji wykonawcy jeżeli nie wynika ono z powszechnie dostępnych dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (spółki cywilne, konsorcja).

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 85
2 - Gwarancja jakości - 15

IV.2.2)

 
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana umowy może nastąpić w następujących przypadkach: a) co do terminu zakończenia zamówienia, który może być przedłużony wskutek: a. wystąpienia zdarzeń siły wyższej; b. wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót; c. ,wstrzymania robót przez Zamawiającego albo przerw w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - przy zastrzeżeniu, że powyższe okoliczności wymagać będą pisemnego udokumentowania pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie przez Wykonawcę; b) co do nieistotnych postanowień umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.bielsko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Gospodarki Miejskiej, Plac Ratuszowy 7, (parter, pokój 6), 43-300 Bielsko-Biała.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2015 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Gospodarki Miejskiej, Plac Ratuszowy 7, (parter, pokój 6), 43-300 Bielsko-Biała.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonanie placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną przy ul. Dygasińskiego / ul. Wapiennej.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje:
a) roboty pomiarowe i ziemne; b) wykonanie nawierzchni bezpiecznej; c) dostawę i montaż ogrodzenia placu zabaw; d) dostawę i montaż urządzeń zabawowych; e) dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej; f) dostawę i montaż urządzeń komunalnych; g) rekultywację terenów zielonych..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9, 37.41.00.00-5, 45.11.27.23-9, 45.23.32.50-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 85
2. Gwarancja jakości - 15CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykonanie boiska trawiastego do gier zespołowych typu siatkówka, badminton, siatkonoga.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: a) roboty pomiarowe i ziemne; b) dostawę i montaż piłkochwytów, c) dostawę i montaż słupków i siatki; d) rekultywację terenów zielonych..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9, 37.41.00.00-5, 45.11.27.23-9, 45.23.32.50-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 85
2. Gwarancja jakości - 15
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne