Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno - technicznego na działce nr 221/1 położonej przy ul. Zazamcze w Dąbrowie Tarnowskiej.

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
221538/2015
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
27-08-2015

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Zazamcze 53
Email
rpwik_dt@poczta.okay.pl

Szczegóły

Dąbrowa Tarnowska: Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno - technicznego na działce nr 221/1 położonej przy ul. Zazamcze w Dąbrowie Tarnowskiej.
Numer ogłoszenia: 221538 - 2015; data zamieszczenia: 27.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 199112 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o., ul. Zazamcze 53, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, woj. małopolskie, tel. 14 642 28 50, faks 14 642 23 97.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno - technicznego na działce nr 221/1 położonej przy ul. Zazamcze w Dąbrowie Tarnowskiej..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno - technicznego na działce nr 221/1 położonej przy ul. Zazamcze w Dąbrowie Tarnowskiej. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót remontowo - budowlanych budynku usługowego obejmujących dostosowanie parteru budynku dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem wymagań p-poż. Zakres robót obejmuje: - roboty demontażowe stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów; - montaż stolarki okiennej PCV; - montaż stolarki okiennej zgodny z systemem montażu i izolacji termicznej; - montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej - z ościeżnicami stalowymi; - montaż zewnętrznych parapetów; - wykonanie pochylni zewnętrznej; - wykonanie prac związanych z podjazdem;
- roboty murowane: poszerzenia otworów i zamurowania; - wykonanie dobudowy (rozbudowy) o dwa wiatrołapy zewnętrzne; - docieplenie ścian zewnętrznych; - roboty ziemne, w tym izolacja fundamentów. Zamówienie mniejsze od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.40.00.00-1, 45.31.00.00-3, 45.42.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.32.10.00-3, 45.32.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.08.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

F.U.H. NEOBUD mgr Anna Maciaś, Rożnów 634, 33-316 Rożnów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 388857,98 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 287887,70
Oferta z najniższą ceną: 287887,70 / Oferta z najwyższą ceną: 357850,87
Waluta: PLN.
drukuj ogłoszenie