Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Świadczenie usług dotyczących okresowych przeglądów, konserwacji i serwisowania oraz napraw awaryjnych urządzeń medycznych zainstalowanych na...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
144977/2015
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
05-10-2015

Ogłaszający

Województwo
Miasto
81-759 Sopot
Ulica
ul. Grunwaldzka 1-3
Email
zamowienia@wzr.com.pl

Szczegóły

Sopot: Świadczenie usług dotyczących okresowych przeglądów, konserwacji i serwisowania oraz napraw awaryjnych urządzeń medycznych zainstalowanych na terenie Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie - Znak: N/6/15
Numer ogłoszenia: 144977 - 2015; data zamieszczenia: 05.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 209356 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr Jadwigi Titz-Kosko, ul. Grunwaldzka 1-3, 81-759 Sopot, woj. pomorskie, tel. 58 5557528, faks 58 5557528, 58 5511426.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług dotyczących okresowych przeglądów, konserwacji i serwisowania oraz napraw awaryjnych urządzeń medycznych zainstalowanych na terenie Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie - Znak: N/6/15.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego postępowania jest świadczenie usług dotyczących okresowych przeglądów, konserwacji i serwisowania oraz napraw awaryjnych urządzeń medycznych zainstalowanych na terenie Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie, w podziale na 3 pakiety - oferty częściowe:
PAKIET 1 - PRZEGLĄD Z KONSERWACJĄ I NAPRAWY URZĄDZENIA RTG PAUSCH ELEVATOR COMBI II
PAKIET 2 - PRZEGLĄD Z KONSERWACJĄ I NAPRAWY USG PHILIPS HD11 I RTG PHILIPS PRACTIX 100
PAKIET 3 - PRZEGLĄD Z KONSERWACJĄ I NAPRAWY APARATU USG GE HEALTHCARE VIVID 3 ORAZ DENSYTOMETRU GE LUNAR DPX.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2, 74.31.31.10-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   Nazwa: Pakiet 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.09.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MEDITECH Sp. z o.o., ul. Wirowska 6, 62-052 Komorniki, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 62260,16 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 80885,00
Oferta z najniższą ceną: 80885,00 / Oferta z najwyższą ceną: 80885,00
Waluta: PLN .
Część NR: 3   Nazwa: Pakiet 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.09.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 44212,16 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 52838,54
Oferta z najniższą ceną: 52838,54 / Oferta z najwyższą ceną: 52838,54
Waluta: PLN .
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: