Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie prac rozbiórkowych budynku dydaktycznego przy ul. Browarnej 8/10 w Warszawie związanych z realizacją inwestycji p.n. Budynek...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
28-07-2016
Numer ogłoszenia
133357/2016
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-07-2016

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
00-927 Warszawa
Ulica
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Email
dzp@adm.uw.edu.pl

Szczegóły

Warszawa: Wykonanie prac rozbiórkowych budynku dydaktycznego przy ul. Browarnej 8/10 w Warszawie związanych z realizacją inwestycji p.n. Budynek naukowo-dydaktyczny ul. Dobra 55 (filologie i lingwistyka): II etap w ramach programu wieloletniego p.n. Uniwersytet Warszawski 2016-2025
Numer ogłoszenia: 133357 - 2016; data zamieszczenia: 13.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
--

V
zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Warszawski , ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5520360, faks 022 5522507.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.uw.edu.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie prac rozbiórkowych budynku dydaktycznego przy ul. Browarnej 8/10 w Warszawie związanych z realizacją inwestycji p.n. Budynek naukowo-dydaktyczny ul. Dobra 55 (filologie i lingwistyka): II etap w ramach programu wieloletniego p.n. Uniwersytet Warszawski 2016-2025.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty związane z rozbiórką budynku dydaktycznego Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Browarnej 8/10, związane z realizacją inwestycji p.n. Budynek naukowo-dydaktyczny ul. Dobra 55 (filologie i lingwistyka): II etap w ramach programu wieloletniego p.n. Uniwersytet Warszawski 2016-2025, zwane dalej robotami.
2. Zakres robót obejmuje:
1) roboty przygotowawcze i zabezpieczające, w tym odpowiednie zabezpieczenie skarp wykopu od strony ulicy Lipowej i Wiślanej podczas usuwania podziemnej części budynku,
2) odcięcie wszystkich mediów wraz z usunięciem kolizji elektroenergetycznych związanych z likwidacją stacji transformatorowej w budynku,
3) wycinkę i przesadzenie drzew,
4) rozbiórkę budynku (obiekt Nr 3) oraz drobnych form architektury DFA (obiekt Nr 4),
5) zmagazynowanie elementów stolarki okiennej z odzysku,
6) wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki,
7) zasypkę wykopu gruntem rodzimym.

3. Prace należy prowadzić zgodnie z dokumentacja projektową, przepisami BHP i p.poż. oraz wytycznymi Zamawiającego.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowi Dokumentacja - Załącznik Nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ).
5. Dokumentację projektową stanowi:
a) projekt budowlany Prace rozbiórkowe (tom II/3) z września 2006 r.,
b) projekt wykonawczy etapu II Zewnętrzne instalacje sanitarne. Likwidacja uzbrojenia kolidującego (tom VI część 1),
c) projekt wykonawczy etapu II Roboty zewnętrzne. Kable energetyczne (tom VI część 4),
d) projekt wykonawczy etapu II Rozbiórka budynku filologii (tom VI część 5),
ze stycznia 2008 r. wykonane przez Autorską Pracownię Architektury Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o., ul. Berezyńska 25, 03-908 Warszawa.
Dokumentacja opisana w lit. c) służy wyłącznie do wyceny - rewizja tego projektu zostanie dostarczona przez Zamawiającego po rozpoczęciu robót. Ewentualne zwiększenie zakresu robót ujęte będzie zamówieniem uzupełniającym.
6. Prace związane z usuwaniem azbestu powinny być prowadzone zgodnie z przepisami prawnymi regulującymi produkcję i usuwanie azbestu (Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 2 kwietnia 1998 r. określające zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. Nr 45, poz.280) oraz Rozporządzenie ministra gospodarki z 14 sierpnia 1998 r. określające sposoby bezpiecznego użytkowania oraz warunki usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 138, poz. 895)).
7. Wszelkie prace rozbiórkowe powinny być poprzedzone oznakowaniem wyrobów z azbestem, a następnie po specjalistycznym usunięciu tego materiału, powinny zostać wykonane badania, potwierdzające brak zanieczyszczenia powietrza przez włókna azbestowe.
8. Roboty będą wykonywane na podstawie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę Nr 245/A/SRD/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 r, wydanej przez Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert przewidujących odmienny sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa).
11. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu wszelkich niezgodności w załączonej dokumentacji (Załącznik Nr 1 do SIWZ). Wprowadzanie zmian, bez zgody Zamawiającego, zostanie uznane za zmianę przedmiotu zamówienia i będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
12. W przypadku, gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w Dokumentacji, będącej załącznikiem do SIWZ (Załącznik Nr 1 do SIWZ) przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów/urządzeń określonych w dokumentacji lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych.
13. W niniejszym postępowaniu zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia w celu uzyskania niezbędnych informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty.
Termin wizji lokalnej należy ustalić telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00- 14.00 z Panem Pawłem Warzochą, tel. 22 55 27 350..
II.1.5)

V
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy.
Zamówienia uzupełniające będą obejmowały ewentualne usunięcie innych kolizji z mediami, wynikających z rewizji projektu.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.11.27.00-2, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: § 1
Wysokość wadium i formy jego wniesienia
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty wg średniego kursu NBP z dnia wniesienia wadium (jeżeli dzień wniesienia wadium wypada dla zamawiającego w dniu ustawowo wolnym od pracy - stosuje się kurs z pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, obowiązujących w Polsce).
2. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza w tytule przelewu należy wpisać wadium i numer postępowania.
3. Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wnosi się wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Nie jest dopuszczalna bezpośrednia wpłata kwoty wadium np. w kasie zamawiającego lub banku.
Zaleca się potwierdzenie kopi przelewu - za zgodność z oryginałem - zgodnie z zapisem art. 10 § 1 ust. 7 SIWZ.
5. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto zamawiającego:
Nr 12 1160 2202 0000 0001 5249 4191 z opisem tytułu przelewu: wadium i numer postępowania
(na przelewach nr rachunku należy pisać w sposób ciągły - bez spacji).
6. Wadium wniesione przelewem na konto UW uznane będzie za wniesione w terminie, jeżeli przed terminem składania ofert konto zamawiającego będzie uznane kwotą wadium.
§ 2
Zwrot, ponowne wniesienie i zatrzymanie wadium
1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 6.
2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi w umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
7. Zamawiający, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana (art. 46 ust. 5 Ustawy):
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko?nania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu wyburzenia lub rozbiórki obiektu albo obiektów budowlanych kubaturowych (obiekt budowlany w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane):
- o kubaturze nie mniejszej niż 25 tys.m3 (każda),
- o konstrukcji żelbetonowej, wielokondygnacyjnej (każda),
-o wartości brutto nie mniejszej niż 1 500.000,00 złotych każda, wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
W zakres co najmniej jednej roboty budowlanej z ww. wykazanych trzech robót budowlanych musi wchodzić demontaż azbestu.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca oświadczy iż dysponuje wymaganymi narzędziami i urządzeniami technicznymi dostępnymi wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
Wykonawca zobowiązany jest oświadczyć iż dysponuje następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi:
1) Narzędzia wyposażone w odciągi pyłów,
2) Odkurzacze przemysłowe z filtrami Hepa,
3) Namioty, przesłony, kurtyny do izolacji otoczenia miejsc pracy.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. Wykonawca wykaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
2. Wykonawca oświadczy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
1) Wykonawca oświadczy, że:
a) co najmniej 1 osoba posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z dnia 24.09.2014 r, poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
b) co najmniej 1 osoba (kierownik robót sanitarnych) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z dnia 24.09.2014 r, poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
c) co najmniej 1 osoba (kierownik robót elektrycznych) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz.U. z 24 września 2014 poz.1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów ;
Zamawiający dopuszcza pełnienia przez jedną osobę wielu funkcji (osoby wymienione w pkt. a, b i c) w kilku branżach.

oraz:
2) Wykonawca jest zobowiązany wykazać co najmniej 3 osoby, przeznaczone do rozbiórki azbestu, przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zgodnie z art. 104 ustawy - Prawo budowlane, osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - termin wykonania zamówienia - 10

IV.2.2)

 
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w niniejszej umowie, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili jej zawarcia lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji powodujących konieczność:
1) zmiany terminu realizacji umowy wywołaną:
a) udzieleniem zamówień dodatkowych lub/i uzupełniających , związanych z realizacją zamówienia podstawowego,
b) wstrzymaniem realizacji przez Nadzór Budowlany,
c) przerwami w realizacji robót na wniosek Zamawiającego - niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,
d) przerwami w realizacji robót niezależnych od Wykonawcy a związanych z uzyskaniem właściwych zgód umożliwiających realizację robót,
e) przerwami w realizacji robót spowodowanymi czynnikami atmosferycznymi odnotowanymi w dzienniku budowy,
2) zmiany formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zmiany wynagrodzenia ryczałtowego związanego z ograniczeniem zakresu robót,
4) zmiany kierownika budowy i osób wymienionych w § 5 ust. 2 i ust. 3 umowy i osób pełniących funkcję inspektorów nadzoru,
5) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, rachunek bankowy),
6) zlecenia wykonania robót zamiennych po uprzednim przeprowadzeniu negocjacji,
7) zmiany podwykonawcy - w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby,
8) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu posługiwał się zasobami dotychczasowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy możliwa jest po przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez zaproponowanego podwykonawcę,
9) gdy zajdzie konieczność zmiany podwykonawców robót, którym Wykonawca powierzył wykonanie zamówienia, w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uw.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Warszawski Dział Zamówień Publicznych Oficyna pod Wizytkami ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, II piętro, p.32.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Uniwersytet Warszawski Dział Zamówień Publicznych Oficyna pod Wizytkami ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, II piętro, p.32.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, przy spełnieniu wymogów określonych w ust. 4. Odwołania i wszelka korespondencja związana z odwołaniem może być przekazywana wyłącznie w formie pisemnej lub faksem. Oferty muszą być złożone wyłącznie w formie pisemnej.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Zamawiający uprzejmie prosi o dodatkowe wysyłanie zapytań w wersji edytowalnej na adres: agata.baran@adm.uw.edu.pl oraz dzp@adm.uw.edu.pl
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do Zamawiającego uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego na adres podany w ust. 5, przed upływem wymaganego terminu.
5. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Dział Zamówień Publicznych
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa
fax.: 22 - 55 22 507
e-mail: agata.baran@adm.uw.edu.pl oraz dzp@adm.uw.edu.pl
Korespondencję mailem (skan pisma) należy przesyłać zawsze na oba adresy e-mail. W tytule należy wpisać numer sprawy - DZP-361-43/2016.
6. We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na podany numer sprawy - Nr DZP-361-43/2016
7. Zamawiający pracuje (z wyjątkiem świąt oraz dni wolnych określonych w Zarządzeniu Rektora UW Nr 34 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2016 r., opublikowanego pod adresem http://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/3397/M.2015.198.Zarz.34.pdf) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.


7. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
Agata Baran - Dział Zamówień Publicznych tel. 22 55-20-831. Kontakt telefoniczny wyłącznie w sprawach organizacyjnych.
8. Z osobą wymienioną w ust. 7 można kontaktować się telefonicznie w dni robocze w godzinach
9.00 - 12.00 .
10. UWAGA: Wymagany termin (okres) realizacji przedmiotu zamówienia maksymalnie do 13 tygodni od dnia rozpoczęcia robót, lecz nie później niż do dnia 15.12.2016 r..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: