Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Docieplenie dwóch zbiorników magazynowych wody pitnej w Częstochowie przy ul. Oleńki

śląskie, Częstochowa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
18-08-2016
Numer ogłoszenia
33479199
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
01-08-2016

Ogłaszający

Województwo
Miasto
42-202 Częstochowa
Ulica
Jaskrowska
Osoba kontaktowa
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO

SzczegółyOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20, tel. (34) 37 73 199, fax. (34) 36 55 304
www.pwik.czest.pl, e-mail: inwestycje@pwik.czest.pl
Ogłasza przetarg nieograniczony na:
Docieplenie dwóch zbiorników magazynowych wody pitnej w Częstochowie przy ul. Oleńki 12/20 (znak sprawy TI-261.20.2016).
Rodzaj zamówienia - roboty budowlane.
Termin realizacji: I etap - do dnia 30.09.2016, II etap - do dnia 31.07.2017.
Wadium w wysokości: - 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).
Odbioru Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można dokonać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 406 lub otrzymać pocztą. Formularz jest bezpłatny.
Specyfikacja zostanie również zamieszczona na stronie internetowej www.pwik.czest.pl
Osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień są:
Marek Jończyk - (34) 3773220 - w zakresie przedmiotu zamówienia
Anna Lewandowicz - (34) 3773221 - w zakresie procedury przetargowej.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (sekretariat).
Termin składania ofert upływa 18.08.2016 r. o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.08.2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna)
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Kryterium wyboru oferty i jego znaczenie - cena 100%.
33479199
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: