Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie hangaru lotniczego z zapleczem techniczno-socjalnym

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
28-04-2017
Numer ogłoszenia
33609312
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-03-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
93-465 Łódź
Ulica
Dubois 119

SzczegółyZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH w WOJSKOWYCH ZAKŁADACH LOTNICZYCH NR 1 S.A. w ŁODZI


Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. ul. Dubois 119 93-465 Łódź
Zapraszają do składania ofert na:
Wykonanie hangaru lotniczego z zapleczem techniczno-socjalnym
Termin realizacji zadania - zaproponowany przez wykonawcę (jednak nie dłuższy niż 18 m-cy.).
Wycenę ryczałtową wynagrodzenia należy sporządzić w oparciu o:
1. dokumentację projektową,
2. wizję lokalną,
3. wytyczne inwestora.
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
Wojciech Kwiatkowski - Główny Mechanik tel. 42 681 55 60 w 208,
Cezary Makarow - Koordynator ds. inwestycji tel. 42 681 55 60 w 291,
Tomasz Adamek - Kierownik Działu Informatyki tel. 42 681 55 60 w 174,
Jolanta Tomaszewska - Specjalista ds. budowlanych, Inspektor nadzoru inwestorskiego tel. 42 681 55 60 w 291
Waldemar Poros - Mistrz ds. energetycznych tel. 42 681 55 60 w 274,
Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "oferta hangar lotniczy z zapleczem techniczno-socjalnym" w siedzibie spółki w nieprzekraczalnym terminie do dn. 28.04.2017r. do godziny 1400 (decyduje data wpływu do WZL-1 S.A).
Rozpatrzenie ofert nastąpi do dn. 11.05.2017 r.
Kryterium oceny ofert:
Cena - 70 % wagi oferty,
Termin realizacji - 20 % wagi oferty,
Gwarancja - 10 % wagi oferty (przy okresie maksymalnym do 5 lat)
.
Oferty nie zawierające parafowanych i potwierdzonych załączników zamieszczonych na stronie internetowej WZL-1 S.A. z adresem www.wzl1.mil.plnie zostaną rozpatrzone.
Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru oferty lub rezygnacji z jej wyboru oraz zmiany terminu rozpatrzenia ofert bez podania przyczyn. Zaproszenie nie dotyczy Przedsiębiorców w odniesieniu do których wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe.
33609312
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne