Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa Parku Zachodniego w Warszawie

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
66367/2017
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Ogłoszenie nr 66367 - 2017
z dnia 2017-04-13 r.
Warszawa: Budowa Parku Zachodniego w Warszawie
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programuZamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak

Numer ogłoszenia: 320729-2016Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak

Numer ogłoszenia: 328742-2016; 335030-2016; 341049-2016; 343988-2016; 348937-2016; 352369-2016 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYPostępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej ? mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::Informacje dodatkowe:I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota, krajowy numer identyfikacyjny
015259640, ul.
Grójecka 
17 a,
01-021  
Warszawa, państwo
Polska, woj.
mazowieckie, tel.
22 5783561, faks
22 6590791, e-mail
ochota.zamowienia@um.warszawa.plI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Parku Zachodniego w Warszawie
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
UD-V-WZP.271.22.AgKII.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest budowa Parku Zachodniego w Warszawie na podstawie opracowanego przez biuro projektowe Grima Architektura i Krajobraz sp. z o.o. projektu pt. ?Opracowanie projektu koncepcyjnego oraz projektu wykonawczego wraz z dokumentacją kosztorysową dla terenu określonego jako Park Zachodni?II.4) Informacja o częściach zamówienia:Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV:
45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
43325000-7,
45111000-8,
45111200-0,
45111291-4,
45112700-2,
45112710-5,
45200000-9,
45221113-7,
45233200-1,
45233161-5,
45262210-6,
45310000-3,
45316100-6,
45330000-9,
45340000-2,
77310000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione

nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: IV.2 Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT6578005.20WalutaPLNIV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert5
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Limba sp. z o., 

ul. Wólczyńska 133, 
01-919, 
Warszawa,  kraj/woj.
mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 6578005.20Oferta z najniższą ceną/kosztem 6523361.11>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9531875.76Waluta: PLNIV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie 
 na podstawie art.

 ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: