Ogłoszenie

Remont pokrycia dachowego.

świętokrzyskie, Chmielnik

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33662992
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-020 Chmielnik
Ulica
Os.22 Lipca 16

SzczegółySpółdzielnia Mieszkaniowa 26-020 Chmielnik oś. 22 Lipca 16
tel.41 354-34-86 ogłasza przetarg nieograniczony w formie ofert pisemnych na wykonanie wymiany pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Szydłowie na os. WŁ. Łokietka Nr 2 pod nazwą :,, REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BL.2 W SZYDŁOWIE. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień 20.07.2017r. Przedmiar robót remontowych będzie dostępny od dnia 03.07.2017r w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Chmielniku w dni robocze w godz. 8,00 - 15,00 . Oferta winna zawierać:
-oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiarem robót na poszczególne zadania i dokonał wizji lokalnej obiektu przeznaczonego do remontu, warunkami przetargu, książką przedmiaru robót i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
-proponowaną cenę usługi netto,podatek VAT,brutto,
-określony termin zapłaty za roboty, faktura częściowa lub wydłużony termin,
-proponowane wskaźniki kosztorysowania R.M.S. + narzuty,
-oświadczenie ,że oferent posiada kwalifikacje niezbędne do wykonania oferty oraz kadrę pracowniczą z aktualnymi uprawnieniami pracy na wysokościach łącznie
z kierownikiem budowy,
-dowód wpłaty wadium,
-termin wykonania usługi który nie może być dłuższy od 10.09.2017 r,
-aktualne zaświadczenie ZUS i Urzędu Skarbowego (ważność 6 miesiące),
-wykaz 2 robót identycznych wykonanych przez oferenta w ostatnich 2 latach
-zaświadczenie o niekaralności z KRS,
-szczegółowy kosztorys wykonawcy,
-określenie terminu udzielenia gwarancji.
Oferty w zaklejonych kopertach z napisem "PRZETARG-remont pokrycia dachowego
bloku Nr 2 w Szydłowie" należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Chmielniku do dnia 17.07.2017r do godz. 12,00. W tym samym terminie należy również wpłacić wadium w wysokości 5.000,00 zł PLN. Oferty nie kompletne będą wykluczone. Wyklucza się podwykonawców. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej oś. 22 Lipca 16 dnia 17.07.2017r o godz. 13,00.
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CHMIELNIKU zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu lub jego części bez podania przyczyn .
33662992
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne