Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Sporządzenie opinii o wartości nieruchomości, w formie operatu szacunkowego

śląskie, Częstochowa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33665632
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
42-217 Częstochowa
Ulica
Śląska
Osoba kontaktowa
Urząd Miasta Częstochowa

SzczegółyOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Gmina Miasto Częstochowa, NIP: 573-274-58-83, z siedzibą przy ul. Śląska 11/13,
42-217 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034/ 37-07-832, fax: 034/37-07-183,
e-mail: gk@czestochowa.um.gov.pl, strona internetowa: http://bip.czestochowa.pl, ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych na sporządzenie opinii o wartości nieruchomości, w formie operatu szacunkowego, określającej wartość odszkodowania za udostępnienie nieruchomości oraz szkody powstałe w wyniku zajęcia nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Kolejowej 23/35, oznaczonej jako działka nr 33/4, obręb 410, w celu wykonania czynności związanych z konserwacją urządzeń elektroenergetycznych. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego - http://bip.czestochowa.pl.
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego
Urząd Miasta Częstochowy
Biuro Obsługi Interesanta (parter)
stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji
ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa
Termin składania ofert upływa dnia 18.07.2017 r. o godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.07.2017 r. o godz. 1100 w pokoju 321 (III p.),
w Urzędzie Miasta Częstochowy, Wydział Geodezji i Kartografii, przy ul. Waszyngtona 5, 42-217 Częstochowa.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Numer ogłoszenia: 544671-N-2017; data zamieszczenia: 05.07.2017
33665632
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne