Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przetarg na wykonanie zadania: Termomodernizacja wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

dolnośląskie, Kłodzko

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
28-07-2017
Numer ogłoszenia
33666901
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
57-300 Kłodzko
Ulica
Walasiewiczówny 4
Osoba kontaktowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa

SzczegółyOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kłodzku
57-300 Kłodzko ul. Walasiewiczówny 4
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania:
TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH W KŁODZKU
1. Przedmiotem zamówienia jest docieplenie ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi w siedmiu budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku, zgodnie z projektami budowlanymi, przedmiarami robót i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Kod CPV 45320000-6.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych obejmujących poszczególne budynki.
3. Termin wykonania zamówienia:
- rozpoczęcie - w ciągu 30 dni od podpisania umowy,
- zakończenie - do dnia 30.06.2018 roku.
4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
5. Zamawiający żąda wniesienia wadium.
6. W postępowaniu stosowane będą następujące kryteria oceny ofert:
- cena - waga 85%
- okres gwarancji na zrealizowane roboty - waga 15%.
7. Miejsce składania ofert:
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kłodzku, 57-300 Kłodzko ul. Walasiewiczówny 4.
8. Termin składania ofert: 28.07.2017 roku do godz. 11.00.
9. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
10. Szczegółowe warunki postępowania określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnej na stronie internetowej Spółdzielni: www.sm.klodzko.plw zakładce przetargi oraz w siedzibie Spółdzielni. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w "Regulaminie zamówień na dostawy, roboty budowlane i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku" dostępnym na stronie internetowej Spółdzielni. Oferenci zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu.
33666901
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne