Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Kozienicki Dom Kultury ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

mazowieckie, Kozienice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
inne
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33668719
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-900 Kozienice
Ulica
Warszawska

SzczegółyKOZIENICKI DOM KULTURY IM. BOGUSŁAWA KLIMCZUKA
ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice, NIP 812 190 70 45, REGON 142 724 848
Ogłasza na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Świadczenie usług z zakresu programowania i realizacji projekcji filmowych w kinie Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka oraz wydarzeń kulturalnych
w ramach działalności kina w Centrum Kulturalno-Artystycznym"
Termin składania ofert: 16.08.2017 r. Przedmiot zamówienia: 92130000-1 Usługi projekcji filmów, 92121000-5 Usługi dystrybucji filmów kinowych.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu programowania i realizacji projekcji filmowych w kinie Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka znajdującym się w budynku Centrum Kulturalno-Artystycznego przy ul. Warszawskiej 29 w Kozienicach, zwanym dalej kinem oraz organizowania wydarzeń kulturalnych w ramach działalności kina w Centrum Kulturalno-Artystycznym, obejmujących:
a) programowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym repertuaru kina i realizację projekcji filmowych zgodnie z uzgodnionym repertuarem, przy założeniu średnio 3 seansów dziennie w dni powszednie i 4-5 seansów dziennie w sobotę, niedzielę i święta, z uwzględnieniem faktu, że w czwartki kino jest nieczynne,
a w środy od godz. 11.00 do 14.00 w sali koncertowo-kinowej odbywają się wykłady UTW oraz przestrzegając raz w roku 3-tygodniowej przerwy wakacyjnej
w realizacji projekcji filmowych na przełomie lipca i sierpnia,
b) zapewnienie kopii filmowych i materiałów audiowizualnych koniecznych do prowadzenia projekcji filmowych,
c) uwzględnienie w repertuarze kina seansów filmów europejskich i filmów studyjnych, przy czym udział procentowy seansów filmów studyjnych i europejskich w repertuarze kina nie może być niższy niż 20% (w tym 12% filmów polskich) w stosunku do seansów pozostałych filmów, a wielkość powyższego udziału podlega weryfikacji za okres od dnia 1 stycznia do 30 czerwca, a następnie za okres od 1 lipca do 31 grudnia,
d) zapewnienie w repertuarze kina co najmniej 2 premier filmowych miesięcznie, przy czym przez premierę filmową należy rozumieć film, od którego premiery w Polsce (wejścia do kin polskich) nie upłynęły dwa tygodnie; minimum 1 film miesięcznie powinien być wyświetlany od pierwszego dnia premiery w Polsce,
e) zorganizowanie co najmniej 2 projekcji przedpremierowych w ciągu roku (przed datą premiery filmu w Polsce),
f) prowadzenie edukacji filmowej dzieci i młodzieży, ze szczególnym nastawieniem na popularyzację klasyki kina, kina europejskiego i polskiego o wysokich walorach artystycznych, w tym organizowanie projekcji bajek i filmów dla dzieci z przedszkoli, dla uczniów wszystkich typów szkół w ramach seansów szkolnych odbywających się w godzinach przedpołudniowych wyłącznie w poniedziałki, wtorki i piątki (przy czym pierwszy seans szkolny powinien rozpoczynać się najwcześniej o godz. 9:15),
g) organizowanie cykli filmowych: Poranek kinowy dla dzieci (raz w miesiącu - w niedzielę lub w sobotę i niedzielę na seansie południowym), Kino dla seniora (raz w miesiącu - we wtorek na seansie popołudniowym), Kino dla ciekawych (dwa razy w miesiącu - w środy na seansie wieczornym, z uwzględnieniem krótkiej prelekcji przed seansem na temat wyświetlanego filmu),
h) opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym koncepcji promocyjnych działań kina i ich prowadzenie, w tym dostarczenie materiałów informacyjnych
i promocyjnych dotyczących bieżącego repertuaru w ilości: plakaty co najmniej 100 sztuk, ulotki 1000 sztuk w okresie miesięcznym,
i) organizowanie akcji filmowych: w ramach ferii (filmowe poranki - dwa razy w tygodniu) i wakacji (filmowe poranki - raz w tygodniu), na których obowiązywać będą preferencyjne ceny biletów.
Wykonawca może organizować specjalne projekcje filmowe, w tym:
- pokazy filmowe z udziałem twórców, przeglądy filmowe, bloki tematyczne,
- imprezy filmowe o określonym charakterze, dostosowanym do wybranych grup widzów, z okazji świąt (np.: Dnia Babci i Dziadka, Walentynek, Dnia Kobiet, Pierwszego Dnia Wiosny, Dnia Matki, Dnia Dziecka, Dnia Ojca, Halloween, Mikołajek, Sylwestra, Urodzin CKA i kina KDK, Narodowego Święta Niepodległości, Święta kina). Z tym, że na imprezy organizowane z okazji świąt będą obowiązywać preferencyjne ceny biletów, a przed seansami będą organizowane konkursy z nagrodami dla widzów (np. konkurs "Szczęśliwy fotel", "Szczęśliwy bilet"). Nagrody do konkursów będą pozyskiwane przez Wykonawcę od dystrybutorów filmów lub od brokera reklamowego.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
a) rozpowszechniania materiałów informacyjnych i promocyjnych,
b) partycypowania w kosztach utrzymania czystości w sali koncertowo kinowej, foyer, toaletach (I piętro przy windzie), klatce schodowej kina, projektorni, reżyserce (łącznie 756,82 m?), poprzez uiszczanie na rzecz Zamawiającego miesięcznego ryczałtu w wysokości 10% miesięcznych kosztów ponoszonych przez Zamawiającego, obliczanych od wartości netto otrzymywanych przez Zamawiającego faktur za utrzymanie czystości - na dzień składania ofert koszty te wynoszą około 18 500,00 zł netto miesięcznie,
c) partycypowania w kosztach energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i ścieków, poprzez uiszczanie na rzecz Zamawiającego miesięcznego ryczałtu
w wysokości 10% miesięcznych kosztów ponoszonych przez Zamawiającego z tych tytułów, obliczanych od wartości netto otrzymywanych przez Zamawiającego faktur - na dzień składania ofert koszty te wynoszą około 35 000,00 zł netto miesięcznie,
d) partycypowania w kosztach zatrudnienia 7 pracowników (1 kierownik kina, 2 kinooperatorów, 2 kasjerów, 2 bileterów) poprzez uiszczanie na rzecz Zamawiającego miesięcznego ryczałtu obliczonego jako iloczyn liczby pracowników i płacy minimalnej wraz ze składkami ZUS - na dzień składania ofert płaca minimalna wynosi 2 000,00 zł, a składki ZUS - 19,55%,
e) ponoszenia kosztów zakupu rolek biletowych oraz okularów 3D,
f) wyposażenia 2 stanowisk dla 2 kasjerów w sprzęt niezbędny do sprzedaży biletów do kina, w tym zakup 2 komputerów, 1 drukarki do drukowania faktur,
2 drukarek biletowych, 2 kas fiskalnych, 2 terminali płatniczych oraz systemu do sprzedaży biletów i rezerwacji on-line, zgodnego z wymogami dystrybutorów.
Kryteria oceny ofert:
Lp.Nazwa kryteriumOpisWaga kryterium
1Cena ofertyCena oferty (wynagrodzenie Wykonawcy) - % od wartości netto sprzedanych biletów do kina i na wydarzenia filmowe plus obowiązujący podatek VAT.70,00%
2Udział w repertuarze kina filmów studyjnych i europejskich (w tym polskich)Udział procentowy w repertuarze kina seansów filmów studyjnych i europejskich (w tym polskich) w stosunku do seansów pozostałych filmów.
Udział ten nie może być niższy niż 20 % seansów filmów studyjnych i europejskich (w tym 12% filmów polskich). Udział wynoszący więcej niż 30 %, będzie oceniany jako udział 30 - procentowy.
10,00 %
3Ilość premier filmowychMinimalna ilość premier filmowych w miesiącu. Przez premierę filmową należy rozumieć film, od którego premiery w Polsce (wejścia do kin polskich) nie upłynęły dwa tygodnie.
Ilość ta nie może być mniejsza niż 2 premiery filmowe w miesiącu, przy czym minimum 1 film miesięcznie powinien być wyświetlany od pierwszego dnia premiery.
Ilość premier filmowych w repertuarze kina wynosząca więcej niż 6 premier w miesiącu, będzie oceniana jako 6 premier.
10,00 %
4Specjalne projekcjeSpecjalne projekcje filmowe:
- pokazy filmów z udziałem twórców, przeglądy filmowe, bloki tematyczne,
- Imprezy filmowe o określonym charakterze, dostosowanym do wybranych grup widzów
z okazji świąt (np.: Dnia Babci i Dziadka, Walentynek, Dnia Kobiet, Pierwszego Dnia Wiosny, Dnia Matki, Dnia Dziecka, Dnia Ojca, Halloween, Mikołajek, Sylwestra, Urodzin CKA i kina KDK, Narodowego Święta Niepodległości, Święta kina).
10,00%
Pełny tekst OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU na stronie: https://bip.dkkozienice.pl/index.php?id=206&p=1
33668719
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne