Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
inne
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33669210
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-07-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---

SzczegółyRada Nadzorcza
Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.
wpisanego w dniu 6 września 2013 r. do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem 0000476231, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP 5272699583,
kapitał zakładowy 70 155 000 zł, zwanego dalej "Spółką",
zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia
1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania.
Wymagany termin przeprowadzenia badania: do dnia 21 marca 2018 r.
Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Oferta na badanie sprawozdania finansowego Centrum ATTIS za okres 01.01.2017
- 31.12.2017. Nie otwierać przed dniem 30 sierpnia 2017 r. do godz. 14.00" należy przesłać na adres: Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne
i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o., 01-401 Warszawa, ul. Górczewska 89 lub złożyć osobiście w sekretariacie ogólnym Spółki - pok. 191
w terminie do dnia 30 sierpnia 2017 r. do godziny 13.00.
1. Warunki badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., zwanego dalej
"sprawozdaniem finansowym":
1) biegły rewident sporządzi pisemną opinię wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe Spółki jest rzetelne i prawidłowe oraz czy
rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik Spółki;
2) biegły rewident będzie zobowiązany, w razie potrzeby, do obecności na Zgromadzeniu Wspólników rozpatrującym sprawozdanie finansowe
Spółki w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji; koszty z tego tytułu ponosi biegły rewident;
3) biegły rewident będzie zobowiązany do obecności na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki po przedłożeniu opinii
i raportu z badania i w razie konieczności weźmie udział w innych posiedzeniach Rady Nadzorczej; o terminach posiedzeń biegły rewident
będzie powiadomiony z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem; koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły
rewident;
4) biegły rewident będzie zobowiązany do przekazania do wiadomości Radzie Nadzorczej Spółki sporządzonych dla Zarządu Spółki (w formie
tzw. listów intencyjnych do Zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki;
5) przedłożenie opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego nastąpi nie później niż w dniu 30 marca 2018 r.;
6) płatność za przeprowadzenie badania nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki opinii i raportu z badania sprawozdania
finansowego.
2. Oferta na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego powinna zawierać:
1) nazwę i adres oferenta;
2) udokumentowanie statusu prawnego oferenta, w tym:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru i NIP,
b) aktualny odpis wpisu do rejestru biegłych rewidentów,
c) zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego
- z zastrzeżeniem, że dokumenty składane w formie kserokopii oferent poświadcza za zgodność z oryginałem;
3) informację o prowadzonej działalności, zawierającą opis doświadczenia zawodowego oferenta wraz z wykazem badanych w okresie ostatnich
trzech lat podmiotów leczniczych;
4) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii
o badanym sprawozdaniu finansowym;
5) określenie składu zespołu lub osoby przeprowadzającej badanie oraz zobowiązanie się do przeprowadzenia badania wyłącznie przez osoby
posiadające uprawnienia biegłego rewidenta;
6) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego;
7) oświadczenie o przyjęciu zobowiązania dotyczącego konieczności uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników oraz posiedzeniach Rady
Nadzorczej Spółki na warunkach określonych w ogłoszeniu;
8) cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem
z badania tego sprawozdania;
9) dokumenty potwierdzające informację o posiadaniu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
3. Kryteriami oceny ofert będą:
1) cena usługi uwzględniająca nakład pracy biegłego rewidenta;
2) doświadczenie biegłego rewidenta w wykonywaniu badania sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych;
3) pozycja na rynku audytorskim;
4) proponowane dodatkowe bezpłatne usługi wykonywane w ramach prowadzonego badania sprawozdania finansowego Spółki
- przy ustalaniu kryteriów wyboru biegłego rewidenta Rada Nadzorcza przestrzega zasady, że ten sam podmiot nie może badać Spółki więcej
niż przez 2 kolejne lata.
4. Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta przez Radę Nadzorczą Spółki nastąpi w dniu 30 sierpnia 2017 r. o godz. 14.00 w siedzibie
Spółki przy ul. Górczewskiej 89 w Warszawie.
5. Informacje na temat badania sprawozdania finansowego można uzyskiwać w siedzibie Spółki - pok. 125, tel. (0-22) 321-14-60,
email: jerzy.kowalski@attis.com.pl
6. O wynikach postępowania wszyscy oferenci zostaną powiadomieni w terminie 5 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty.
7. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. O zachowaniu terminu przez składającego
ofertę decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu wyboru biegłego rewidenta oraz unieważnienia postępowania ofertowego na każdym
etapie bez konieczności uzasadnienia i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
33669210
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne