Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych

pomorskie, Pruszcz gdański

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
15-09-2017
Numer ogłoszenia
33681354
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Wojska Polskiego 16
Osoba kontaktowa
Powiat Gdański w Pruszczu Gdańskim

SzczegółyPOWIAT GDAŃSKI Z SIEDZIBĄ W PRUSZCZU GDAŃSKIM
ogłasza przetarg
na wykonanie usługi
prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 209.000 EURO zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na:
"Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w sezonie zimowym 2017/2018"
Nazwa i adres Zamawiającego: Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
ul. Wojska Polskiego 16, 83 - 000 Pruszcz Gdański.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony - procedura otwarta.
Przedmiot zamówienia podzielony jest na części tj. 7 zadań (obwodów zimowego utrzymania dróg).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanki wykluczenia Wykonawcy zamieszczono w ogłoszeniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udostępnionych na stronie internetowej Zamawiającego: www.powiat-gdanski.pl
lub https://biuletyn.net/powiat-gdanski/?bip=1&cid=198
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: do dnia 30.04.2018 r.
Informacje na temat wadium:
1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 ) dla obwodu nr 1, 2, 4, 5, 6, a dla odwodu nr 3 w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100), najpóźniej w dniu składania ofert przed godz. 11.30 dnia 15.09.2017 r.
Na obwód nr 7 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium do postępowania.
KRYTERIUM OCENY OFERT:
cena oferty - 60 %
Czas reakcji od otrzymania wezwania telefonicznego do przystąpienia do realizacji usługi - 40 %
Zamawiający może w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego udzielić zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp tj. wykonanie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
Miejsce i termin składania ofert:
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.09.2017 r. do godz. 11:30 miejsce: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16 - punkt podawczy -parter.
TERMIN OTWARCIA OFERT: 15.09.2017r. godz. 12:00, siedziba Zamawiającego.
Termin związania z ofertą
Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 08.08.2017 r., ogłoszenie ukazało się w Dzienniku Urzędowym UE
w dniu 10.08.2017 r. pod nr 2017/S 152-315042.
33681354
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne