Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa drogi dojazdowej do dz. 188/2 w " Parku Maszynowa " w Gdańsku

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
15-09-2017
Numer ogłoszenia
33684830
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-560 Gdańsk
Ulica
Żaglowa 11
Osoba kontaktowa
Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o. w Gdańsku

Szczegóły
Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego
Spółka z o.o. w Gdańsku
Siedziba: 80-560, Gdańsk, ul. Żaglowa 11
(Organizator)
ogłasza postępowanie na wybór Wykonawcy w celu realizacji zadania pod nazwą:
"BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ TOWARZYSZĄCĄ DO DZ. 188/2 W "PARKU MASZYNOWA" W GDAŃSKU KOKOSZKACH"
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Warunkami Zamówienia Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o. w trybie przepisów kodeksu cywilnego w przedmiocie realizacji zadania pod nazwą: "BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ TOWARZYSZĄCĄ DO DZ. 188/2 W "PARKU MASZYNOWA" W GDAŃSKU KOKOSZKACH".
2. Oferta powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w Warunkach Zamówienia.
3. Warunkiem przystąpienia Oferentów do postępowania jest pobranie w siedzibie Organizatora od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00-16.00, Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej oraz wniesienie w terminie do 14 września 2017 r. wadium w kwocie 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
4. Oferty należy składać w siedzibie Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia:
15 września 2017 r. do godz. 12.00.
5. Otwarcie ofert nastąpi 15 września 2017 r. o godz. 12.15 w siedzibie Organizatora.
6. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia postępowania oraz zmiany warunków postępowania. Odwołanie, unieważnienie postępowania, zmiana warunków postępowania lub zmiana zakresu zamówienia, mogą nastąpić bez podania przyczyn w każdym czasie. W przypadku odwołania, unieważnienia lub zmiany warunków postępowania Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze względem Organizatora, w szczególności powyższe dotyczy roszczeń z tytułu strat lub utraconych korzyści Wykonawcy.
8. Dodatkowych informacji udziela się po wysłaniu pisemnego zapytania na e-mail: office@investgda.pl lub fax nr +48 58 746 33 99.
33684830
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne