Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

sprzedaż lokalu użytkowego

opolskie, Nysa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33683723
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-08-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
48-300 Nysa
Ulica
Kolejowa 15
Osoba kontaktowa
Burmistrz Nysy

SzczegółyBZP.6840.53.2017
BURMISTRZ NYSY
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego,
położonego w Nysie przy ul. Wrocławskiej 16 - 18/1u.
Opis nieruchomości: Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 196,90 m2, położony na parterze budynku mieszkalno - usługowego w Nysie przy ul. Wrocławskiej 16 - 18/1u.
Ze sprzedażą lokalu użytkowego związany jest udział 97/1000 w częściach wspólnych budynku oraz oddanie w takim samym udziale, gruntu w użytkowanie wieczyste.
Przeznaczenie: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe działki znajdują się na terenie oznaczonym symbolem: UH, UGP-12, tj. teren projektowanych usług podstawowych w zakresie handlu, gastronomi i usług bytowych.
Lokal mieszkalny można oglądać w dniu 20 października 2017r. od godz. 10:00 do godz. 10:30.
Nieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.
Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 600.000,00 zł
w tym cena ułamkowej części gruntu: 6.100,00 zł.
I opłata z tyt. wieczystego użytkowania gruntu wynosi 25% ceny gruntu osiągniętej w przetargu.
Do I opłaty doliczony zostanie podatek od towarów i usług wg obowiązujących przepisów.
Opłata roczna stanowi 4,5% ceny gruntu osiągniętej w przetargu + podatek od towarów i usług wg obowiązujących przepisów, płatna do 31 marca każdego roku z góry.
Uwaga:
1) Wysokość opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulega zmianie.
2) Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.
Cena za lokal osiągnięta w przetargu + I opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wraz z należnym podatkiem od towarów i usług, płatne przed zawarciem umowy notarialnej
Przetarg odbędzie się w dniu 27 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Nysie ul. Kolejowa 15, pok. nr 230 o godz.10:00
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wnieść w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie
ul. Kolejowa 15 lub na konto Urzędu: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Opolu Nr 34 1050 1504 1000 0022 8890 9431, nie później niż do dnia 23 października 2017 r.
Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Nysie.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają wpłacone wadium zostanie zwrócone.
Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:
1) dokumentu tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winny okazać aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, a w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika (oprócz aktualnego wypisu) przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną - okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
2) dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca nie będącego obywatelem lub przedsiębiorcą państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1061, t.j.), wymagane będzie zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz zamieszczono w Gazecie Wyborczej i w BIP -ie.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu można uzyskać w Biurze Zamówień Publicznych,
Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul Kolejowej 15, pok. 216A, jak również telefonicznie pod nr 77 40 80 560 lub 77 40 80 553.
33683723
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne