Ogłoszenie

sprzedaż lokalu użytkowego

opolskie, Nysa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33683723
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-08-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
48-300 Nysa
Ulica
Kolejowa 15
Osoba kontaktowa
Burmistrz Nysy

SzczegółyBZP.6840.53.2017
BURMISTRZ NYSY
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego,
położonego w Nysie przy ul. Wrocławskiej 16 - 18/1u.
Opis nieruchomości: Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 196,90 m2, położony na parterze budynku mieszkalno - usługowego w Nysie przy ul. Wrocławskiej 16 - 18/1u.
Ze sprzedażą lokalu użytkowego związany jest udział 97/1000 w częściach wspólnych budynku oraz oddanie w takim samym udziale, gruntu w użytkowanie wieczyste.
Przeznaczenie: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe działki znajdują się na terenie oznaczonym symbolem: UH, UGP-12, tj. teren projektowanych usług podstawowych w zakresie handlu, gastronomi i usług bytowych.
Lokal mieszkalny można oglądać w dniu 20 października 2017r. od godz. 10:00 do godz. 10:30.
Nieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.
Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 600.000,00 zł
w tym cena ułamkowej części gruntu: 6.100,00 zł.
I opłata z tyt. wieczystego użytkowania gruntu wynosi 25% ceny gruntu osiągniętej w przetargu.
Do I opłaty doliczony zostanie podatek od towarów i usług wg obowiązujących przepisów.
Opłata roczna stanowi 4,5% ceny gruntu osiągniętej w przetargu + podatek od towarów i usług wg obowiązujących przepisów, płatna do 31 marca każdego roku z góry.
Uwaga:
1) Wysokość opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulega zmianie.
2) Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.
Cena za lokal osiągnięta w przetargu + I opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wraz z należnym podatkiem od towarów i usług, płatne przed zawarciem umowy notarialnej
Przetarg odbędzie się w dniu 27 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Nysie ul. Kolejowa 15, pok. nr 230 o godz.10:00
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wnieść w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie
ul. Kolejowa 15 lub na konto Urzędu: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Opolu Nr 34 1050 1504 1000 0022 8890 9431, nie później niż do dnia 23 października 2017 r.
Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Nysie.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają wpłacone wadium zostanie zwrócone.
Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:
1) dokumentu tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winny okazać aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, a w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika (oprócz aktualnego wypisu) przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną - okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
2) dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca nie będącego obywatelem lub przedsiębiorcą państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1061, t.j.), wymagane będzie zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz zamieszczono w Gazecie Wyborczej i w BIP -ie.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu można uzyskać w Biurze Zamówień Publicznych,
Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul Kolejowej 15, pok. 216A, jak również telefonicznie pod nr 77 40 80 560 lub 77 40 80 553.
33683723
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne