Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
152998
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
28-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
tel. (34) 37 73 199, fax. (34) 36 55 304
www.pwik.czest.pl, e-mail: inwestycje@pwik.czest.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony na:
Renowację odcinka magistrali wodociągowej DN 1000 mm w rejonie ulicy Warzywnej
w Częstochowie (w systemie zaprojektuj i wybuduj) TI-261.16.2017.
Rodzaj zamówienia - roboty budowlane.
Termin realizacji 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.
Wadium: 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Odbioru Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można dokonać w siedzibie Zamawiającego pokój nr 406 lub otrzymać pocztą. Formularz jest bezpłatny.
Specyfikacja zostanie również zamieszczona na stronie internetowej www.pwik.czest.pl
Osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień są:
Andrzej Frymus - (34) 3773222 w zakresie przedmiotu zamówienia
Anna Lewandowicz - (34) 3773221 w zakresie procedury przetargowej.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (sekretariat). Termin składania ofert upływa 12.09.2017r. o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.09.2017r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego
(sala konferencyjna)
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie wymogów zawartych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Kryterium wyboru oferty i jego znaczenie - cena 100%.

 

 

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne