Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej

mazowieckie, Klwów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
25-09-2017
Numer ogłoszenia
33686303
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-08-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
26-415 Klwów
Ulica
Opoczyńska
Osoba kontaktowa
URZĄD GMINY KLWÓW

SzczegółyOgłoszenie
o przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Klwów
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm. ) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207 poz. 2018 )
Wójt Gminy Klwów
ogłasza
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej,
stanowiącej własność Gminy Klwów
Adres (ulica)Nr działki Obręb księga wieczystaPow. w
m2
Przeznaczenie nieruchomości,
sposób zagospodarowania
Cena wywoławcza
netto
(zł)
Wadium (zł)
1.2.3.4.5.6.7.
1.Klwów
ul. Przysuska
1344/3
Obręb Klwów
KW Ra1P/00018797/5
354 m2Działka położona jest w terenach usługowych4 082,00 zł410,00 zł
(czterysta dziesięć złotych )
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28.09.2017 r., o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Klwowie przy ul Opoczyńskie 35 sala konferencyjna).
Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną netto.
Cena nieruchomości gruntowej (netto) uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości.
Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą)- dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu, a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu).
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.
Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Urzędu Gminy Klwów Bank BS Przysucha F/Klwów Nr 82 9145 1095 3400 1733 2000 0001.
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 25.09.2017 r.
Data wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Klwów.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, wadium nie podlega zwrotowi.
Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji:
1. Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klwów - III Etap zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/226/2010 Rady Gminy Klwów z dnia 15 lutego 2010 roku ( Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 80 poz. 1279 z dnia 22.04.2010)
i położona jest w terenach usługowych oznaczona na rysunku planu symbolem 6.7U.
2. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
3. Leży na terenie uzbrojonym w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną.
4. Nabywca nieruchomości gruntowej:
zapewni służbom specjalistycznym swobodny dostęp do sieci przebiegających przez działkę w celu ich remontów, modernizacji, wymiany i konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży sieć uzbrojenia podziemnego na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci,
infrastrukturę niezbędną dla realizowanej inwestycji wykona we własnym zakresie i na własny koszt,
przejmie wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu wszystkich ewentualnych bezumownych użytkowników.
5. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości gruntowej.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów.
Dodatkowych informacji udziela Referat Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35 ( pokój Nr 2 ), tel. ( 048 ) 67 10 010 wew. 15 - Pani Elżbieta Król, kierownik referatu.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.
33686303
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne