Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przetarg na wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z drogą dojazdową przy ul. 11 Listopada w Barlinku

zachodniopomorskie, Barlinek

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
14-09-2017
Numer ogłoszenia
33686988
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
74-320 Barlinek
Ulica
Wodna

SzczegółyOGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piast" w Barlinku, ul. Wodna 2
74-320 Barlinek
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie
Zadanie:
Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z drogą dojazdową i zagospodarowaniem terenu przy ul. 11 Listopada w Barlinku.
Pożądany termin realizacji powyższych robót budowlanych: do 30.11.2017 r.
Oferta na wykonanie powyższego zadania winna być opracowana według Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiar robót oraz dodatkowe informacje uzyskać można w siedzibie Zamawiającego - dział techniczny, pokój nr 3, tel. 95 746 10 95.
Oferty należy składać w zamkniętych i opieczętowanych kopertach w siedzibie Zamawiającego pok. nr 1 (sekretariat) w terminie do dnia: 14.09.2017 r. do godz. 12.00.
Przetarg odbędzie się dnia 14.09.2017 r. w siedzibie Zamawiającego, w Barlinku, ul. Wodna 2, pokój nr 13, o godz. 12.30.
Wadium należy wnieść do dnia 13.09.2017 r. w kwocie: 3.000,00 zł.
Wadium należy wnieść przelewem na konto GBS Barlinek 02 8355 0009 0000 0345 2000 0017. Potwierdzeniem dokonania wpłaty będzie odcinek przelewu z pieczątką banku lub wydruk potwierdzający przelew. Datą wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przeprowadzenia dodatkowych negocjacji, jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz do nieponoszenia odpowiedzialności prawnej i finansowej za otrzymane od Zamawiającego oraz przygotowane
do przetargu przez Oferentów materiały przetargowe.
33686988
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne