Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Badanie sprawozdań finansowych

łódzkie, Zduńska wola

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
inne
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
15-09-2017
Numer ogłoszenia
33688650
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
01-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
MPWIK W ZDUŃSKIEJ WOLI SPÓŁKA Z O.O.

SzczegółyOgłoszenie - badanie sprawozdań finansowych
Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie
BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2017 I ROK OBROTOWY 2018.
Termin i miejsce składania ofert:
Oferty można składać w sekretariacie Spółki ul. Królewska 15 98-220 Zduńska Wola lub przesłać na adres Spółki do dnia 15 września 2017 roku do godz. 15.00 za potwierdzeniem odbioru w zamkniętych kopertach z adnotacją "Oferta na badanie sprawozdań finansowych".
Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:
a) zobowiązanie do uczestnictwa biegłego rewidenta w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników, o ile organy te wyrażą taką wolę; koszty uczestnictwa ponosi oferent,
b) przedłożenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok 2017 winno nastąpić nie później niż do dnia 31 marca 2018 roku, zaś za rok 2018 nie później niż do dnia 31 marca 2019 roku.
Oferta firmy audytorskiej winna zawierać:
a) informacje o oferencie,
b) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
c) cenę za badanie sprawozdań finansowych i sporządzenie pisemnych sprawozdań z badania, obejmującą wszystkie wydatki związane z badaniami, warunki płatności,
d) wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych ,
e) informację o sumie ubezpieczenia od ryzyka zawodowego,
f) aktualny odpis z właściwego rejestru,
g) udokumentowane doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego.
Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub zgłoszone po terminie, nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert, ich ocena i wybór firmy audytorskiej zostanie dokonany przez Radę Nadzorczą w siedzibie Spółki w dniu 18 września 2017 roku, godz. 18.00.
Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Informacje o Spółce dostępne są na stronie internetowej http://www.mpwikzdw.com.ploraz BIP.
Kontakt: tel. 43 8233197 w. 25
E-mail: agnieszka.wozniak@mpwikzdw.com.pl
33688650
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne