Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki

pomorskie, Władysławowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
inne
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
15-09-2017
Numer ogłoszenia
33687496
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-08-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
Portowa 22
Osoba kontaktowa
Szkuner Sp. z o.o.

SzczegółyOgłoszenie
Rada Nadzorcza Spółki "SZKUNER" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Władysławowie: 84-120 Władysławowo, ul. Portowa 22, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289941, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP 587-020-05-18, z kapitałem zakładowym
wpłaconym w wysokości 33.000.000 zł,
zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta. Wymagany termin przeprowadzenia badania: do 31.03.2018 r.
Zainteresowane podmioty proszone są o złożenie pisemnych ofert w terminie do dnia 15 września 2017 r. godz. 15.00 w siedzibie Spółki: 84-120 Władysławowo, ul. Portowa 22. Oferty należy przesłać lub składać w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie: "Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki".
Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:
1) biegły rewident powinien być obecny na posiedzeniu Rady Nadzorczej dokonującej oceny sprawozdania finansowego oraz jeżeli będzie to konieczne - na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
2) informacje o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości podmiotu, sporządzane w formie tzw. listu do Zarządu, powinny być przekazane do wiadomości Rady Nadzorczej.
Oferta powinna zawierać:
1) informację o biegłym rewidencie, w tym: formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, informacji o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
2) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
3) cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania,
4) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.
Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta nastąpi na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 26 września 2017 r. w siedzibie Spółki.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
33687496
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne