Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Badania sprawozdania finansowego Instytutu za 2017 r.

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
inne
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
18-09-2017
Numer ogłoszenia
33689046
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-09-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA

SzczegółyInstytut Włókiennictwa
92-103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15, tel. 0-42 616 31 01
zaprasza
do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Instytutu za rok 2017. Termin wykonania badania do dnia 12 marca 2018 roku.
Oferta powinna zawierać:
podstawowe informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, dotychczasowym doświadczeniu, liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, proponowanym składzie zespołu przeprowadzającego badanie;
oświadczenie zarówno oferenta jak i biegłego rewidenta mającego przeprowadzać badanie o niezależności od badanej jednostki;
wyciąg z rejestru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o wpisaniu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
kopię obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
oświadczenie biegłego rewidenta o znajomości specyfiki działania instytutów
badawczych, z podaniem wykazu instytutów badawczych, w których przeprowadzał badanie w ostatnich 5 latach;
projekt umowy o badanie sprawozdania.
Zarówno w ofercie jak i w projekcie umowy powinny znaleźć się:
warunek dot. przeprowadzenia metodą pełną badania przychodów ze sprzedaży usług badawczo-rozwojowych (PKWiU 72);
zapis o ponoszeniu odpowiedzialności cywilnej przez audytora za ewentualne szkody poniesione przez badaną jednostkę w wyniku jego działalności;
klauzula gwarantująca wyznaczenie do przeprowadzenia badania biegłego rewidenta, który zna specyfikę działania instytutów badawczych, w tym zasady rozliczania środków publicznych;
warunki płatności uwzględniające ostatnią ratę w wysokości 30% płatną po zatwierdzeniu sprawozdania przez Ministra Rozwoju i Finansów.
Oferty należy składać listownie na adres: Sekretariat Dyrektora Instytutu Włókiennictwa w Łodzi, ul. Brzezińska 5/15 lub osobiście w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia (decyduje data wpływu, a nie data wysłania przesyłką pocztową czy kurierską).
33689046
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne