Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przeprowadzenie sprawozdania finansowego spółki za rok 2017

śląskie, Częstochowa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
inne
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33687367
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
01-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
42-202 Częstochowa
Ulica
Jaskrowska
Osoba kontaktowa
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

SzczegółyRADA NADZORCZA
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie
z a p r a s z a
uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017
1. Oczekiwany termin zakończenia badania sprawozdania finansowego za rok 2017 wraz z przekazaniem opinii i raportu z badania - 30 marca 2018 roku.
2. Oferta winna zawierać:
informacje o firmie i osobach ją reprezentujących, łącznie z wyciągiem z rejestru sądowego lub innym dokumentem, z którego wynika status prawny oferenta,
kopię zaświadczenia o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
listę referencyjną podmiotów gospodarczych, w których przeprowadzono badanie sprawozdań finansowych w ciągu trzech ostatnich lat,
skład zespołu realizującego badanie,
harmonogram obejmujący sposób i terminy prac związanych z badaniem,
cenę netto badania określoną w PLN (płatną po wykonaniu usługi), wszystkie koszty w cenie oferty,
kopie dokumentów potwierdzających informację o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
oświadczenie o wyrażeniu zgody (warunek konieczny) na dwukrotne spotkanie z Radą Nadzorczą w terminie ustalonym przez Radę m.in. w celu przedstawienia wyników badań.
3. Kopie przedstawionych dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.
4. Informacji (w tym danych ekonomicznych) niezbędnych do przedstawienia oferty udzielać będą:
Kierownik Działu Finansowego - (34) 37-73-151
Główny Księgowy - (34) 37-73-150
5. Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie przy ul. Jaskrowskiej 14/20 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2017" w terminie do dnia 19 września 2017 r. do godz. 1500. Decyduje data wpływu oferty.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru wykonawcy, prowadzenia negocjacji z wybranymi wykonawcami, a także unieważnienia niniejszego zaproszenia bez podawania przyczyny i bez jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
33687367
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne