Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zaproszenie do składania ofert pisemnych na przerpowadzenie badania sprawozdania finsnsowego

zachodniopomorskie, Police

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
inne
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33689113
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
72-009 Police
Ulica
Roweckiego

SzczegółyRADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "CHEMIK", ul. Stefana Roweckiego 42, 72-009 Police,
tel. (91) 42 44 080, faks (91) 42 44 079, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert pisemnych na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania.
1. Oferta powinna zawierać:
Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu,
Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie sprawozdania, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,
Oświadczenie o spełnieniu przez oferenta oraz biegłych rewidentów wchodzących w skład zespołu przeprowadzającego badanie ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym Spółdzielni,
Opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego biegłego rewidenta wskazanego w ofercie do wykonania badania oraz wykaz badanych podmiotów gospodarczych z ostatnich 3 lat (doświadczenie w branży spółdzielczości mieszkaniowej).
Zobowiązanie biegłego rewidenta do udzielania porad i wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów bilansowych i podatkowych zarówno przed zamknięciem ksiąg rachunkowych jak i w trakcie sporządzania rocznego sprawozdania finansowego,
Zobowiązanie biegłego rewidenta do współdziałania w toku postępowania podatkowego, skarbowego lub innego, związanego z ewentualnym uznaniem przez organy kontrolne rozliczeń podatkowych za 2017 r. za nieprawidłowe (bez odrębnego wynagrodzenia),
Harmonogram określający metody i terminy prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego,
Projekt umowy uwzględniający warunki zawarte w ogłoszeniu oraz w ofercie, cenę usługi, którą należy ująć w jednej kwocie obejmującej wszelkie koszty związane z badaniem sprawozdania finansowego.
2. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania do 16.03.2018 r. wraz z przekazaniem opinii i raportu z badania.
3. Biegły rewident obowiązany będzie do uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu opinii i raportu z badania
celem zaprezentowania i omówienia przeprowadzonego badania i jego wyników - koszty uczestnictwa w posiedzeniu ponosi
biegły rewident.
4. Biegły rewident obowiązany będzie w razie potrzeby do obecności na Walnym Zgromadzeniu rozpatrującym sprawozdanie
finansowe Spółdzielni za rok obrotowy 2017 , w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji - koszty uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu ponosi biegły rewident.
5. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
6. Kryteriami oceny ofert będą: cena usługi, doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowych, odległość siedziby biegłego rewidenta od siedziby Spółdzielni.
Oferty w zamkniętych kopertach z oznaczeniem "Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2017r." należy składać
w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 3 osobiście lub listownie, w terminie do 15 września 2017 r.(decyduje data wpływu do Spółdzielni).
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny
i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu lub złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
33689113
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne