Ogłoszenie

Przetarg na badanie sprawozdania finansowego.

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33691778
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-600 Radom
Ulica
Witosa 76

SzczegółyOGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "RADKOM" Sp. z o. o.
ul. Witosa 76, 26-600 Radom

ZAPRASZA BIEGŁYCH REWIDENTÓW
do składania pisemnych ofert na badanie
sprawozdania finansowego

Przedmiot zamówienia obejmuje:
Badanie sprawozdania finansowego za okres od 1stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

Oferta powinna zawierać:
1. Informację o oferencie, o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do zbadania sprawozdań finansowych i doświadczeniu zawodowym.
2. Oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
3. Cenę netto w złotych za przeprowadzenie badania, sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem uwzględniając wszystkie koszty, jakie musi ponieść oferent (opinia i raport w 5 egzemplarzach).
4. Wskazanie metody i harmonogramu prac nad badaniem sprawozdania finansowego
i czas jego trwania.
5. Projekt umowy z uwzględnieniem warunków zawartych w ogłoszeniu.

Wymagania dodatkowe:
1. Gotowość do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej biegłego rewidenta przed i po zakończeniu badania przez biegłego rewidenta.
2. Gotowość do przekazywania Radzie Nadzorczej informacji o problemach w systemie rachunkowości spółki.

Oferta powinna być podpisana przez osobę/y uprawnione przez oferenta do podejmowania zobowiązań dotyczących realizacji umowy.
Oferty należy składać na adres Spółki (ul. Witosa 94 - sekretariat) w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Sprawozdanie finansowe 2017" w terminie do dnia 22.09.2017r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 48 / 380 20 50 - Główny Księgowy Spółki.
Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub jej odrzucenia bez podania przyczyny.
33691778
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne