Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przetarg na badanie sprawozdania finansowego.

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33691778
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-600 Radom
Ulica
Witosa 76

SzczegółyOGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "RADKOM" Sp. z o. o.
ul. Witosa 76, 26-600 Radom

ZAPRASZA BIEGŁYCH REWIDENTÓW
do składania pisemnych ofert na badanie
sprawozdania finansowego

Przedmiot zamówienia obejmuje:
Badanie sprawozdania finansowego za okres od 1stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

Oferta powinna zawierać:
1. Informację o oferencie, o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do zbadania sprawozdań finansowych i doświadczeniu zawodowym.
2. Oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
3. Cenę netto w złotych za przeprowadzenie badania, sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem uwzględniając wszystkie koszty, jakie musi ponieść oferent (opinia i raport w 5 egzemplarzach).
4. Wskazanie metody i harmonogramu prac nad badaniem sprawozdania finansowego
i czas jego trwania.
5. Projekt umowy z uwzględnieniem warunków zawartych w ogłoszeniu.

Wymagania dodatkowe:
1. Gotowość do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej biegłego rewidenta przed i po zakończeniu badania przez biegłego rewidenta.
2. Gotowość do przekazywania Radzie Nadzorczej informacji o problemach w systemie rachunkowości spółki.

Oferta powinna być podpisana przez osobę/y uprawnione przez oferenta do podejmowania zobowiązań dotyczących realizacji umowy.
Oferty należy składać na adres Spółki (ul. Witosa 94 - sekretariat) w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Sprawozdanie finansowe 2017" w terminie do dnia 22.09.2017r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 48 / 380 20 50 - Główny Księgowy Spółki.
Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub jej odrzucenia bez podania przyczyny.
33691778
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne