Ogłoszenie

Przegląd instalacji gazowych.

podkarpackie, Krosno

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33691989
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-400 Krosno
Ulica
Składowa 9

SzczegółyWarszawa, dnia 06.09.2017 r.
Przetarg nr 21/T/2017
MSM "ENERGETYKA"
Administracja Osiedla "Stegny Południe"
02-764 Warszawa, ul. Portofino 8
tel./fax /22/ 842-00-41,www.msmenergetyka.pl/przetargi

OGŁASZA ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
(w trybie przetargu nieograniczonego)
"Wykonanie corocznych przeglądów instalacji gazowej i przewodów wentylacyjnych w budynkach będących w zasobach Administracji Osiedla "Stegny Południe w Warszawie"
Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać
po ustaleniu terminu telefonicznie pod nr /22/ 842-02-01 w siedzibie Zamawiającego
Warszawa, ul. Portofino 8 pok. 1 w dniach: poniedziałek - piątek w godz. 1000-1500
Do kontaktów z oferentami w sprawach technicznych upoważniony jest
insp. ds. sanitarnych: Jan Sosnowski - tel. (22) 842-00-41
Od oferentów wymagane jest wniesienie wadium w formie pieniądza w wysokości
7 000,- PLN. słownie : (siedem tysięcy złotych)
Termin pobrania materiałów przetargowych do 22.09.2017 r. do godziny 15:00
Oferent który nie pobrał Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia od Zamawiającego zostanie wykluczony przez Zamawiającego z postępowania przetargowego.
Składanie ofert: w siedzibie Zamawiającego ul. Portofino 8 do dnia 25.09.2017 r.
do godz. 17:30 w pok. nr 8 (sekretariat)
Otwarcie ofert: w siedzibie Zamawiającego - Warszawa ul. ul. Portofino 8
w Sali Konferencyjnej pok.11, dnia 26.09.2017 r. o godz. 10:00
33691989
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne